17 april, 2019

HaV bekymrad över situationen i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar uppfattningen att Östersjön och torsken i östra beståndet är hårt utsatt och mår dåligt på flera sätt. Att utreda orsaker och att bedöma vilka åtgärder som behövs är komplext.

Pressmeddelande från HaV:

Många nationella och internationella aktörer är involverade i dessa beslut. Se nedan de senaste rapporterna om hur Östersjöns miljö mår och beståndsuppskattningar för Östersjötorsken. Klimatförändringarna gör också att Östersjön blir allt varmare, mindre syrerik, surare och salthalten sjunker. Ekosystemet kommer sakta att förändras. Det påverkar även torskbeståndens utveckling.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön (enligt EUs havsmiljödirektiv) anger vad som behövs för en god havsmiljö på sikt vilket är viktigt för alla fiskbestånd. För varje åtgärd finns en ansvarig myndighet. HaV har tagit fram 32 olika åtgärder inom områdena: främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, marina skyddade områden och restaurering, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall samt biologisk mångfald. Åtgärdernas effekter följs upp och utvärderas vart sjätte år.

– Det pågår mycket arbete för att förbättra miljötillståndet, men det kommer att ta tid innan vi ser effekter, säger Mats Svensson, chef för havs- och vattenförvaltningen. Utsläppen av näringsämnen minskar men övergödning är fortfarande ett stort problem. Framförallt i Östersjön där 97 procent av havet är påverkat av övergödning varav 12 procent är mycket påverkat. Utbredningen av syrefria bottnar ökar vilket ger läckage av fosfor såkallad internbelastning. Åtgärder som exempelvis lokala vattenvårdsprojekt finansierade av HaV (LOVA) bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen.

Situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön har länge varit bekymmersam. Förvaltningen vilar på vetenskaplig grund och politiska beslut som HaV genomför. HaV följer noga beståndens utveckling.

– Den 29 maj kommer internationella havsforskningsinstitutet (ICES) med nya vetenskapliga råd som ligger till grund för EU:s förhandlingar om fiskekvoter bla för torsk. Efter förhandlingar mellan EU:s medlemsländer tas beslut av ministerrådet om 2020 års kvoter den 14-15 oktober, säger Ingemar Berglund, på avdelningen för fiskförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten.

När det gäller marina skyddade områden så arbetar HaV med att genomföra handlingsplanen för marint områdesskydd. Arbetet syftar till att bevara värden i samtliga skyddade marina områden med fokus på fiske. Arbetet ska vara slutfört 2020. I detta arbete beaktas även bottentrålningens effekter. Se länk nedan för mer information.

Foto: Robert Kautsky/ Azote.