12 november, 2019

751 fall av sjöräddning under maj – augusti 2019

751 fall av sjöräddning under perioden maj – augusti. Det är facit när årets fritidsbåtssommar summeras. Det är en minskning med 11 % från den varma sommaren 2018. Grundstötningar, bränder ombord och maskinhaveri minskar under 2019.

Under årets sommar har antalet grundstötningar där situationen inneburit en överhängande risk minskat. Vädret kan ha varit en bidragande orsak då 2019 bedöms ha varit en sommar med mildare vindar än tidigare år.

Fritidsbåtarna står fortfarande för merparten av räddningsinsatserna och det är i juli månad de flesta olyckorna sker.

De vanligaste orsakerna är maskinhaveri och grundstötning, även om antalet grundstötningar minskar drastiskt i jämförelse med perioden 2016–2018. Motorbåtar förolyckas i något större utsträckning än segelbåtar. Vattenskotrarna berör endast en liten del av statistiken för 2019.

– Det är glädjande att statistiken visar en nedåtgående kurva för antalet grundstötningar, säger Laila Kärrhage, driftchef på JRCC, Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral. Några antaganden är att sommarens väder inneburit färre antal dagar med starka vindar. En annan orsak kan vara den sjösäkerhetskampanj som Sjöfartsverket lanserade inför fritidsbåtssommaren.

Under perioden maj – augusti, som är den huvudsakliga fritidsbåtssäsongen, har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterat 751 sjöräddningsärenden. Endast 123 av dem hade grundstötningar som orsak. Det kan jämföras med somrarna 2016–2018. Då skedde cirka 170 grundstötningar årligen.

Antalet bränder har under 2019 återgått till mer normala värden, då 2018 innebar ett högt antal bränder ombord på fritidsbåtar vilket man bedömer ha berott på den värmebölja som sommaren 2018 innebar.

– Sjöfartsverket gör en sjösäkerhetskampanj på våren varje år och inför sommaren 2019 var vi lite mer omfattande än brukligt. Vår förhoppning är att den också har påverkat den markanta minskningen av grundstötningar, maskinhaveri och bränder ombord, säger Laila Kärrhage avslutningsvis.

De flesta räddningsuppdragen sker i Stockholms- och i Västra Götalands län där det finns flest fritidsbåtar under sommaren.

Antalet ärenden med överhängande risk som rört fritidsbåt har minskat under 2019 jämfört med förra året.

Bilden: Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningshelikopter i samarbete med Sjöräddningssällskapet. Foto: Sjöfartsverket.