2 oktober, 2020

Riksdagsbeslut kan ge ändrad lagstiftning om utförsel av stöldgods

En förändring kan vara på gång som gör att utförseln av stöldgods kan stoppas. Tullverket bör enligt ett beslut i riksdagen 30 september få ökade befogenheter.

– Stölderna och utförseln av stöldgods och då inte minst utombordsmotorer är ett otroligt angeläget problem och vi ställer oss frågande till varför regeringen inte direkt föreslog en lagändring som skulle gett Tullverket de befogenheter de behöver för att kunna beslagta stulna båtmotorer och annat stöldgods, säger Christopher Sjöblom, ansvarig Marin på Yamaha Motor Scandinavia.

– Både branschen och riksdagen vill se denna ändring och vi hoppas nu att regeringen skyndsamt tar till sig av riksdagens tillkännagivande om att ytterligare stärka Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Alla vill se en förändring, nu är det dags för regeringen att leverera.

De senaste åren har stölderna av utombordsmotorer uppgått till närmare 300 Mkr per år. Den absolut största andelen av dessa har förts utomlands av internationella stöldligor, som har kunnat arbeta mer eller mindre ostört eftersom Tullen lägger cirka 98 procent av sina resurser på att kontrollera inkommande gods som trafficking, vapen och knark.

Regeringen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att Tullverkets rätt att inleda förundersökningar utvidgas till att gälla även brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor.

– Nu har riksdagen gett en stark uppmaning till regeringen, men tyvärr saknas delen där utombordare ingår. Nu har de en gyllene chans att få det rätt och ge Tullen befogenheter att göra sitt jobb, säger Christopher Sjöblom.

– Det är fortfarande ett väldigt stort problem med stulna utombordare. Den dagen pandemin är borta och gränserna öppnas så kommer problemet att finnas kvar.

Riksdagen riktade också en uppmaning (ett tillkännagivande) till regeringen om att den bör se över och återkomma med förslag som förstärker Tullverkets möjligheter att bekämpa brott.

I beslutet från 30 september biföll riksdagen motionsyrkanden om att ytterligare stärka Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Lars-Åke Redéen