16 oktober, 2020

Tullen får nya möjligheter att stoppa stöldgods

Regeringen föreslår att Tullverket får utökade möjligheter att stoppa stöldgods. Detta efter påtryckningar inte minst från Svenska Båtunionen och båtbranschen, som ser hur stora mängder av utombordsmotorer försvinner utomlands.

I promemorian står så här:

”I promemorian redogörs för ändringar i smugglingslagen som ger tulltjänstemän en utökad möjlighet att ingripa vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda. Ingripandet ska enligt huvudregeln kunna ske efter förfrågan till och godkännande av Polismyndigheten. Ärendet ska sedan överlämnas till Polismyndigheten för vidare hantering och handläggning.”

Svenska Båtunionen, som har varit drivande i frågan från båtorganisationerna, säger att det är välkommet med utökade befogenheter för Tullen. De måste dock följas av utökade resurser och tydliga direktiv.

– De föreslagna lagändringarna är mycket välkomna och är något som vi har arbetat för under lång tid. Nu behöver de följas upp med tydliga direktiv och utökade resurser till Tullen, säger Svenska Båtunionens ordförande, Christer Eriksson (bilden).

I oktober 2019 uppvaktade Svenska Båtunionen inrikesminister Mikael Damberg (S) i frågan. Riksdagen har också vid upprepade tillfällen uppdragit åt regeringen att agera.

– I praktiken betyder de föreslagna lagändringarna att Tullen ska kunna ingripa mot utförsel av misstänkt stöldgods. Varje år stjäls cirka 3 000 dyrbara båtmotorer i Sverige, liksom en stor mängd andra dyrbara varor från båtar, båtklubbar, byggarbetsplatser, jord- och skogsbruk m.m. Vi vet genom Polisens utredningsarbete och kontakter med utländska polismyndigheter att en mycket stor del av detta stöldgods forslas ut ur Sverige till i första hand andra EU-länder. Genom att Tullen nu kan ges möjligheter att kvarhålla och förhöra personer samt tillfälligt beslagta misstänkt stöldgods, kan de internationella stöldligorna verksamhet nu förhoppningsvis försvåras eller förhindras.

För att de föreslagna lagändringarna ska har reell effekt, vill vi uppmana regeringen att också ge Tullen ett tydligt uppdrag att använda de nya befogenheterna och söka efter misstänkt stöldgods vid utgående transporter. Detta kommer också att kräva utökade resurser för Tullen, inte minst i fråga om utökad personalstyrka. Regeringen kommer således att behöva skjuta till ytterligare medel till Tullen, för att de föreslagna lagändringarna ska få den effekt av kraftigt minskat antal stölder av båtmotorer och andra båtdelar som Svenska Båtunionens medlemmar nu verkligen ser fram emot.

Foto: Tullverket / Mette Ottosson.