Bättre vatten i Stockholms skärgård

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Denna glädjande förbättring kan kopplas till minskad kväve-transport till detta område. Mindre näring ger färre växtplankton och därmed ett klarare vatten.

Det visar data från Svealands kustvattenvårdsförbund i den nya rapporten Svealandskusten 2021. Här redovisas de samlade resultaten av förbundets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten tillsammans med en ny analys av näringsbelastningen i Svealands 27 största vattendrag.

Ungefär hälften av näringen som kommer med vattendragen kan hänföras till våra mänskliga aktiviteter – där jordbruk och avloppsreningsverk är de största källorna. Analysen visar också att sjöar och våtmarker i avrinningsområdet tydligt minskar mängden kväve i vattnet.

Rapporten innehåller också flera artiklar från andra regionala aktörer. Flera kommuner berättar om sitt arbete med olika typer av åtgärder för att förbättra sina vattenmiljöer – från källa till hav. Från forskarsamhället presenteras åtgärdsprojektet Levande vikar som ska restaurera grunda vikar och ta fram konkreta råd och rekommendationer, samt forskningen som lett fram till beskrivningen av hur storspiggen tagit över vik efter vik allt närmare fastlandet – det som nu kallas Spiggvågen.

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Ladda ner: https://www.havet.nu/svealandskusten/?d=3650

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*