23 september, 2021

Regeringen vill se regler för minskade störningar från vattenskoterkörning

Regeringen beslutade 23 september om en utredning som ska föreslå hur användning av vattenskotrar och likande farkoster kan regleras på ett bättre sätt. Enligt regeringen är anledningen att vattenskotrar har blivit störande, främst vid strandnära områden.

Vattenskoteranvändningen har ökat markant under de senaste åren, vilket gör att regeringen anser att detta har aktualiserat behovet av en lagstiftningsöversyn. Syftet är att ”säkerställa att användningen sker på ett sådant sätt att den inte innebär oacceptabla störningar för människa eller miljö”.

En standardvattenskoter kan komma upp i hastigheter på 60–70 knop. När de används för nöjeskörning används de ofta nära land. Eftersom de kan köras i känsliga, strandnära områden störs ofta både människor och miljön, dels på grund av buller, på grund av andra störningar. Det uppstår också risk för olyckor.

– Vattenskotrarna har blivit många och kan innebära stora störningsmoment för många. Samtidigt har det visat sig att dagens lagstiftning kan vara svår att tillämpa. Regeringen vill därför se över lagstiftningen så att användningen av vattenskotrar kan regleras bättre och också bli säkrare för både människa och miljö, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå hur användning av vattenskotrar och ”liknande farkoster” kan regleras på ett bättre sätt. Utformningen av de nya reglerna ska göra det möjligt att effektivt kunna kontrollera att de följs. Utredningen ska också ta fram förslag på lämpliga och effektiva sanktioner för den som bryter mot reglerna. Kontroll och sanktioner är viktiga för att förhindra olyckor och oacceptabla störningar för människor och miljö.

De nya reglerna bör vara så teknikneutrala som möjligt så att andra farkoster inte ersätter dagens vattenskotrar och leder till samma typ av störningar.

Vem som ska stå för kontroll och uppföljning av överträdelser framgår inte av regeringens pressmeddelande.

Utredningen ska lämna in sitt betänkande senast 3 oktober 2022.

Regeringen har utsett Karin Sparrman till särskild utredare. Hon är idag chefsjurist på Naturvårdsverket.

Foto: BRP.