3 februari, 2022

Sjöfartsverket deltar i projekt om undervattensbuller

Undervattensbuller från fartyg och farledsarbeten påverkar djur i haven negativt. Sjöfartsverket samverkar i ett nystartat projekt med IVL Svenska Miljöinstitutet för att ta fram förslag på hur undervattensbuller ska hanteras och regleras.

Sjöfartsverket har under en längre tid varit intresserat av att undersöka hur undervattensbuller påverkar miljön. Verket bidrar till undervattensbuller vid exempelvis farledsarbeten och vill minska sin miljöpåverkan.

Sjöfartsverket är en samverkanspart i det projekt som nu startas av IVL Svenska Miljöinstitutet för att undersöka hur bullret kan hanteras och regleras. IVL och Sjöfartsverket har en vision om att Sverige ska bli först i världen att införa incitament och åtgärder för att minska undervattensbuller från farleder.

– Vårt fokus i det här projektet är hur vi kan utforma och dra farlederna för att de ska göra bullernivåerna från fartyg så låga som möjligt. Vi vet ännu inte vad vi kan göra men vill börja undersöka det, säger Hulda Winnes, miljöstrateg på Sjöfartsverket.

Det finns många olika bullerkällor i havet och Sjöfartsverket kan ta ett samlat grepp genom att undersöka hur farleder är utformade för att se var det bullrar lite och mycket.

IVL mäter buller under vatten och analyserar vilka effekter det har för djur och natur. Undervattensbuller i haven är ett ökande problem och klassas av FN och EU som en miljöförorening. Det går att jämställa med luftföroreningar och andra föroreningar, enligt Torbjörn Johansson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det är fler och fler fartyg som kör i haven. Men det finns idag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra, säger han.

Fotograf: Agne Hörnestig / Sjöfartsverket.

Inom några år kommer nya gränsvärden från EU för att reglera hur mycket buller det får vara i haven. Det kan bli så att fartyg får dela på ett visst bullerutrymme.

– Vi vet att man på något sätt kommer sätta gränser för hur mycket buller det får vara. Det kan vara så att haven blir indelade i olika områden där det regleras hur mycket det får bullra. Framtida gränser för bullernivåer kan också bero på årstider, förklarar Torbjörn Johansson.

– Till exempel på våren och sommaren så leker fiskar och marina däggdjur. Då kan de vara känsligare för buller än andra tider på året.

Hur kvalitetsnormerna för bullerutrymmet kommer se ut är för tidigt att säga.

– Det gäller att fördela ansvaret för att få ner bullernivåerna. Det är inte bara fartyg som bullrar utan även fritidsbåtar och konstruktionsarbeten och sprängningar vid farledsarbeten, säger Torbjörn Johansson.

Det finns idag kända sätt att minska bullret från fartyg. Till exempel genom att köra långsammare eller byta till en propeller som låter mindre. Men det saknas incitament för rederierna att göra det ur ett miljöperspektiv.

IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder miljömärkningen Clean Shipping Index som är ett verktyg för transportörer att välja hållbara sjöfartsalternativ. En möjlighet är att ta med undervattensbuller i miljömärkningen för att kunna belöna fartyg som är tystare med lägre hamn- och farledsavgifter.

I höst kommer Sjöfartsverket tillsammans med IVL börja mäta bullernivåerna i farleder. Först då går det att säga mer om hur farlederna kan utformas för att sänka bullernivåerna.

Projektet är en genomförbarhetsstudie som pågår till och med 2023 och ska lägga grunden för ett framtida genomförandeprojekt.

Källa: Sjöfartsverket.