5 oktober, 2022

Utredning vill begränsa vattenskotrar i naturreservat – ”vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras”

En ny statlig utredning om vattenskotrar presenterades 3 oktober. Den så kallade Vattenskoterutredningen blev tämligen urvattnad till slut och det mest konkreta som kvarstår är ett förbud för vattenskotrar att köra i naturreservat.

Redan i direktiven till utredningen framgår tydligt att skotrarna inte är särskilt populära hos de myndigheter som beställde utredningen. I direktiven, som presenterades i september 2021, står bland annat:

”En särskild utredare ska utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa att användningen av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.”

– Den allmänna bilden av hur vattenskotrar används är att problemen har minskat väldigt mycket, säger Lars-Åke Redéen, chefredaktör för tidningen Båtliv.

– Sedan ett särskilt förarbevis för vattenskotrar infördes har polis och kustbevakning fått helt nya och starkare befogenheter att stoppa buskörningen. Enligt de intervjuer som vi har gjort så har problemen minskat avsevärt sedan lagen om förarbeviset införde.

 

 

 

 

 

 

Foto: Yamaha.

Den statliga utredningen föreslår bland annat att vattenskotrar ska förbjudas i naturreservat. Detta lär bli ganska svårt att förhålla sig till eftersom naturreservaten inte är inritade på sjökorten.

Eftersom EU för flera år sedan slog fast att en vattenskoter är en båt som vilken annan båt som helst så kritiserar både Svenska Båtunionen och Sweboat det här förslaget. Det finns inga belägg för att en vattenskoter skulle orsaka mer skada på sjön än någon annan båt. Tvärtom kan en modern vattenskoter med fyrtaktsmotor vara betydligt bättre ur miljösynpunkt än en äldre båt med en tvåtaktsmotor.

– Det finns även många andra snabba motorbåtar på marknaden som kan störa naturen om de används på fel sätt. Vår uppfattning är att det främst handlar om hur en båt används, alltså hänger det främst på föraren och inte på båttypen, säger Lars-Åke Redéen.

Svenska Båtunionens miljö- och hållbarhetsansvarige, Carl Rönnow, skriver bland annat så här i sin kommentar till utredningen:

”Vidare så delar jag inte utredningens störningsbild ur miljösynpunkt. Visserligen står det skrivet i kommittédirektivet att utredningen ska analysera hur vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras i syfte att förhindra oacceptabla störningar för människors hälsa och miljön, men utredningen har inte kunnat definiera vad en ”oacceptabel störning för miljön” är på ett tillfredsställande sätt, trots upprepade påtalanden.”

Mats Eriksson, vd för branschföreningen Sweboat, skriver så här i ett yttrande:

”Vi lyckades påverka utredningen att lägga ned sitt förslag om en fartgräns om fem knop för vattenskotrar, närmare än 200 meter från land och vi har lyckats få utredningen att inse att en vattenskoter i många avseenden är att jämföra med en vanlig båt, vilket har påverkat utredningen i en för båtlivet gynnsam riktning.

Det enda vi inte ställer oss bakom i det inlämnade förslaget är ett generellt förbud för vattenskotrar att köra i naturreservat. Varför ska en vanlig båt kunna färdas där men inte en vattenskoter?”

Utredningen skulle undersöka hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras i syfte att förhindra ”oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön”.

Den som vill läsa hela utredningen ska Googla på “SOU2022:49 ändrade regler om vattenskotrar”.

Lars-Åke Redéen