18 december, 2023

Tullbefogenhetsutredningen föreslår kriminalisering av utförsel av stöldgods

I dag tog finansminister Elisabeth Svantesson emot Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande. Utredningen föreslår flera kraftfulla åtgärder i arbetet mot den kriminella ekonomin, bland annat att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras.

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande. För att komma åt den behöver den kriminella ekonomin bekämpas. I dag ägnar sig internationella stöldligor åt omfattande brottslighet som slår mot Sverige. Därför beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen som innebar att utredningen ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras.

Polismyndigheten har tidigare uppskattat att ungefär hälften av bostadsinbrotten och nio av tio stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner utförs av dessa ligor. Utredningen bedömer att brottsligheten kan bekämpas med rätt insat­ser och föreslår som en del i detta arbete att det införs ett nytt brott, utförselhäleri. Det nya brottet ska möjliggöra en mer effektiv bekämpning av utförsel av stöldgods och innebär att den som har för avsikt att föra ut stulet gods ur landet kan dömas för utförselhäleri. Utredningen föreslår också att tulltjänstemän ska få nya befogenheter för att lättare kunna kroppsvisitera personer och undersöka fordon i gränsnära områden.

– Vi kan inte bekämpa den organiserade brottsligheten utan att knäcka gängens ekonomi. Internationella stöldligor står för en stor andel av de stölder som begås i Sverige och brotten drabbar både privatpersoner och företag. Det är därför efterlängtade och kraftfulla förslag på åtgärder som vi i dag har tagit emot från Tullbefogenhetsutredningen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I betänkandet föreslår utredningen ytterligare åtgärder, bland annat:

att dagens tulltillägg ska ersättas av en sanktionsavgift som ska kunna tas ut i fler situationer än i dag,

att det på samma sätt som redan gäller i fråga om narkotikabrott av normalgraden införs en sär­skild straffskala för narkotikasmuggling av normalgraden om narko­tikan är avsedd att säljas,

utökade möjligheter till förtida förstöring av omhänder­tagen egendom, samt

att Tullverket i vissa fall ska få använda förverkad egendom för bland annat utbildning av sökhundar och personal.

Förslagen kommer i ett nästa steg att skickas på remiss och föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Foto: Tullverket.