10 februari, 2016

HaV delar ut 400 Mkr till vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar i år totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenvård.

HaV delar ut 400 Mkr

– Länsstyrelserna får drygt hälften av det totala åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Det visar vilken viktig och stor roll de har för att vi ska kunna nå de miljömål som satts upp för våra sjöar, vattendrag och hav, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Pengarna får användas för åtgärder för havs- och vattenmiljön, havsplanering, vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Mest pengar får länsstyrelsen i Västra Götaland med drygt 60,6 miljoner kronor och därefter länsstyrelsen i Värmland med drygt 37,3 miljoner kronor medan länsstyrelserna i Gotland och Uppsala får drygt fem miljoner respektive drygt 6,8 miljoner kronor.

– Det ser väldigt olika ut men det har naturliga orsaker. Vad gäller åtgärder för vattenförvaltning är anslaget ganska jämnt fördelat i Sverige medan behovet av kalkningsåtgärder är väldigt stort i Västsverige och Värmland jämfört med andra delar av landet, säger Björn Sjöberg.

HaV menar att det är ute på länsstyrelserna som man bäst kan bedöma hur pengarna ska fördelas regionalt och lokalt för att möta de behov som finns, och för att nå miljömålen. Även i fjol valde HaV att låta länsstyrelserna i hög grad styra över hur pengarna skulle användas.

– Att lägga beslut om slutlig användning av pengarna hos länsstyrelserna ligger också helt i linje med ekosystemansatsen, det vill säga att beslut har bäst verkan om de fattas så nära berörda som möjligt, säger Björn Sjöberg.

En viktig nyhet i år är att HaV:s anslag för åtgärder inom havs- och vattenmiljö nu också kan användas för att genomförande av havsplaneringsförordningen. Regeringen beslutade 17 juni 2015 om denna och HaV arbetar med att ta fram förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna ska bland annat bidra till att havets resurser används hållbart och att näringar kan utvecklas samtidigt som god havsmiljö uppnås.

– Fysisk planering får mer och mer uppmärksamhet i miljömålsarbetet. Att ta fram vägledning om hur man på ett hållbart vis kan utveckla olika verksamheter i eller vid havs- och vattenmiljöer har tagits upp inomi miljömålsrådets arbete, säger Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor på HaV.

I fjol fördelade HaV 385 miljoner kronor till länsstyrelserna Årets beslut innebär en förstärkning av deras arbete med 15 miljoner kronor.

Källa och foto: HaV.