26 september, 2016

4 Mkr för att minska skräpet i Östersjön och Västerhavet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3 Mkr i stöd till ett EU-projekt för att rensa haven på förlorade fiskeredskap och spökgarn i Östersjön.
Pengarna går dels till stiftelsen Håll Sverige Rent, dels till Simrishamns kommun.

hav-fiskenat

HaV ger också drygt 960 000 kronor till EU-projektet ”Ren kustlinje” för att minska marin nedskräpning i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

 

Målet för projektet “Marelitt Baltic-Reducing the impact of marin litter in the form of Delict Fishing Gear (DFG) on the Baltic Sea Environment” är att utveckla kostnadseffektiva, säkra och miljövänliga metoder för att rensa haven på förlorade fiskeredskap.

Målet är också att öka andelen ansvarsfullt fiske, samt förbättra fiskeredskapen för att minimera problemen med förlorade redskap. Det handlar också om att titta på ekonomiska lösningar för återanvändning av övergivna eller förlorade fiskeredskap.

– En viktig del i det arbetet är att öka medvetenhet och kunskap hos alla som fiskar för att ändra inställning och beteenden. Projektet ska också resultera i rekommendationer för en reglering av förebyggande åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå, säger Thomas Johansson, chef för .

Projektet ingår i EU:s Östersjöprogram och deltagarna är Simrishamns kommun, Håll Sverige Rent, Finska miljöbyrån, WWF Polen, WWF Tyskland, Håll Estlands Hav Rena, Maritima universitetet Szczecin, Kolobrzeg Fiskproduktions Grupp, Institutet för Logistik och Magasinering och Estlands dykförening. Simrishamns kommun koordinerar projektet och får totalt 1 929 964 kronor i bidrag från HaV fördelat på tre år. Håll Sverige Rent ansvarar för kommunikation och strategi för att nå utvalda målgrupper. Håll Sverige Rent får totalt 1 134 588 kronor i bidrag från HaV fördelat på tre år.

HaV:s bidrag till projektet “Ren kustlinje” går till Stiftelsen Håll Sverige Rent. Projektet ingår iEU:s Nordsjöprogram och har 34 projektpartners från Sverige, Norge och Danmark. Håll Sverige Rent deltar i projektet med tre olika aktiviteter; kampanjen ”Vi håller kusten ren”, utveckling av konceptet ”Clean-up the sea-bed/Skräpdykets dag” och utveckling av ”Nya angreppssätt för spridning av information om marin nedskräpning till barn och ungdom”

– Problemen med marint skräp i Västerhavet är i många fall gemensamma för länderna i området varför även åtgärderna för att minska marint skräp kan vara gemensamma.  Utbyte av både kunskap och erfarenheter mellan parterna är väldigt viktigt.

“Ren kustlinje” har som övergripande mål att skapa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar. Projektet syftar till att stoppa marin nedskräpning, att utveckla strandstädning, att effektivisera hantering och omhändertagande av marint skräp samt öka kunskapen genom att ta fram och testa mätmetoder. I Sverige koordineras projektet av Sotenäs kommun.

 

Källa: HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.