21 december, 2017

Skyddet för marina områden stärks

Regeringen tar nya steg i arbetet med att skydda marina miljöer i Sverige. Som ett led i regeringens satsning Rent hav får Havs- och vattenmyndigheten två uppdrag som ska stärka skyddet av marina områden.

Regeringens satsning på skydd av marina områden har gjort att Sverige dubblerat ytan av skyddad havsmiljö från 6,7 till 13,6 procent.

Regeringen ser att det behövs ytterligare åtgärder och har därför ökat anslaget för att säkerställa ett nätverk av marina skyddade områden. Regeringen har under hösten 2017 givit Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i skyddade områden. Nu tar regeringen nya steg i arbetet genom att ge ytterligare två uppdrag till myndigheten.

Ett av uppdragen är att myndigheten ska ta fram förslag till marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan. Det handlar om att peka ut ett antal havsområden utan svåra föroreningar och utan relevanta mänskliga verksamheter som fiske, muddring och täktverksamhet.

– Genom att inrätta områden där vi minimerar mänsklig påverkan får vi bättre möjlighet att studera vilka konsekvenser mänsklig aktivitet får. Detta blir särskilt viktigt med tanke på hur klimatförändringar och havsförsurning påverkar havet, säger miljöminister Karolina Skog.

I första hand ska Havs- och vattenmyndigheten fokusera på områden som i dag är helt eller delvis skyddade, men myndigheten kan också föreslå helt nya områden. Det är viktigt att områdena tillsammans ska vara representativa för den svenska havsmiljön så att områdena kan användas som långsiktiga referensområden.

HaV får också i uppdrag att utifrån Sveriges perspektiv föreslå kompletteringar och justeringar av de regionala nätverken av marina skyddade områden inom havsmiljökonventionerna Helcom i Östersjön och Ospar i Nordostatlanten. I första hand handlar det om marina skyddade områden som i dag är helt eller delvis skyddade med nationell lagstiftning.

– Det regionala samarbetet är helt avgörande för att skyddet av haven ska hålla på sikt. Vi behöver fördjupa samarbetet mellan länderna kring Östersjön och Nordostatlanten, säger Karolina Skog.