Ny webbsida för båtklubbar

Klubben online heter en webbsida där klubbar gratis inom ramen för denna kan skapa en hemsida. Med hjälp av ett standardformulär kan klubben eller medlemmar i en båttypsklubb presentera sin verksamhet. Vidare planeras att mot kostnad senare utveckla hemsidan med egen webbadress och egen klubbmail och ytterligare innehåll i hemsidan. Info www.maringuiden.se

Extra årsmöte vid Vänern

Östra Vänerns BF genomförde extra årsmöte och Båtdag i Källby Pastoratsgård 30 oktober. Av förbundets 18 medlemsklubbar var 11 representerade med totalt 46 deltagare. Ordföranden Carl R. Hellström hälsade SBU:s ordförande Göran Andersson välkommen. Det extra årsmöte var föranlett av att Båtriksdagen i våras beslutade höja medlemsavgifterna från och med 2005.

SBU:s ordförande Göran Andersson orienterade utförligt om en rad aktuella frågor på Unionsstyrelsens bord. Thomas Landgren höll ett mycket intressant föredrag om sjöfåglar i Vänern samt visade diabilder. Efter lunch genomfördes en vidareutbildning av säkerhetsbesiktningsmän under ledning av Kenneth Senby. Den teoretiska delen hölls i Källby och den praktiska delen hos firma Motormarin i Lidköping.

Hamnförening momsbefriad

Råå Hamnförening i Skåne anses vara en helt igenom ideell förening och därmed begränsat skattskyldig. Det slog Länsrätten fast i en dom på försommaren. Föreningen slipper därmed betala 30 000 kr i moms och en höjning av nuvarande hamnavgift på 750 kr var därmed undanröjd.

Hamnföreningen kan också satsa på att bygga en planerad jollebrygga
Skatteförvaltningen hade en annan uppfattning. Den menade att hamnavgifterna utgjorde en så stor del av föreningens totala ekonomi och att det borde betraktas som affärsverksamhet och därmed vara momspliktig. Skatteverket har inte beslutat om den ska driva ärendet vidare till Kammarrätten.

Höstmarknad i Gustavsberg

Värmdö kommuns föreningsråd satsade i mitten av september på en höstmarknad som blev stor succé. Kommunen har närmare hundratalet föreningar av olika kategorier, däribland ett antal båtklubbar. Målsättningen var bland annat att i Kyrkparken i Gustavsberg visa upp klubbarnas verksamhet för allmänheten och dessutom att bjuda på underhållning. Kommunalrådet Lasse Bryntesson berömde i ett invigningstal föreningsrådet för ett mycket fint arbete och förmodade att marknaden skulle bli återkommande.

Viktiga inslag i marknaden var uppvisningar av brandbilar, ambulanshelikopter och sjöpolisens båt. Med ett visst vemod visade Amf 1 på Rindö upp sig eftersom regementet hotas av nedläggning.
– Helgens arrangemang har tillkommit genom ideellt arbete, säger Kjell Thorngren, Överbyåsens Båtklubb, som varit en av entusiasterna bakom projektet.
– Arbetet i föreningsrådet har varit lätt eftersom så många föreningar ställt upp. Vi satsar på en upprepning nästa år.

SBU-kansliet flyttade ner en våning

Sedan ett antal år har Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglarförbundet (SSF) hyrt var sin våning av Sjöfartsverket i huvudbyggnaden vid Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Hyresvärden har framfört krav på mera lokalutrymme som löstes så att SSF flyttade till ett annex på samma område och SBU flyttade en våning ned.

Vid Båtlivs besök för en tid sedan var flytten praktiskt taget färdig. En leverans av möbler samma dag gav personalen några timmars extra arbete. Lokalerna har samma totalyta som på våningen ovanför, men är bättre indelade. Förutom kontorsrum för personalen finns ett väl tilltaget konferensrum för styrelsen. Liksom tidigare finns också ett övernattningsrum för långväga funktionärer vid möten som inte medger hemresa samma dag.

Liksom tidigare leder Hans W. Berglund kansliet i egenskap av generalsekreterare. Vid sin sida har han Cecilia Obitz som har hand om SBU:s ekonomi. Mait Knuts sköter bland annat det viktiga adressregistret så att Båtliv når alla båtklubbsmedlemmar. Till sin hjälp har hon Margareta Lundkvist på en deltidstjänst. Sedan en tid har två nya medarbetare tillkommit. Hans Obitz är vikarie för pappaledige Patrik Lindkvist och Charlotte Rolandsson skall äga sig åt miljöfrågor och utveckling av olika planerade projekt.

Tjänsten som utbildningskonsulent vid SBU och sekreterare i Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) innehas formellt av Berth Josefsson, men han pensionerade sig redan tidigare i höstas. Tills vidare är vissa av tjänstens arbetsuppgifter fördelade på övriga befattningshavare. Rosenvik är för övrigt i hög grad ett maritimt centrum i Stockholm. Innanför grindarna där gränden af Pontins väg slutar finns förutom SBU och SSF dels Chefen för Stockholms sjötrafikområde och Sjöfartsinspektionens stockholmsavdelning.

Baltica och Fyrbyggaren har sin kajplats där och dessutom finns materiel för det underhåll av fyrar och farledsutprickning de båda fartygen arbetar med. Vidare finns den Trafikinformationscentral, VTS Stockholm, till vilken alla till Stockholm in- och utpasserande fartyg via VHF-radio måste anmäla sig vid vissa positioner i de trånga farlederna.

Båtriksdagen 2005

Båtriksdagen 2005 hålls 9–10 april 2005. Platsen blir Söderköpings Brunn.Motioner, förslag och framställningar till Båtriksdagen skall vara Unionsstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2005.
Kallelse, verksamhetsberättelse och övriga handlingar sänds till Båtförbund/Båtklubbar senast sex veckor före Båtriksdagen.
Unionsstyrelsen

Unionsrådet 2005

Det från hösten 2004 uppskjutna Unionsrådet äger rum 5–6 februari 2005 i Stockholm. Tidigare år har vid denna tidpunkt hållits konferens med de regionala förbundens ordförande.

Agenda för Unionsrådet är ännu inte fastställd, men sannolikt blir redovisning av de båda vid Båtriksdagen 2004 tillsatta utredningarna huvudpunkter. Den ena hade i uppdrag att se över SBU:s stadgar, den andra att granska SBU:s arbetsformer och organisation.

SBU vill ha 1,9 Mkr i statsbidrag

Svenska Båtunionens (SBU) styrelse har nu inlämnat statsbidragsansökan för 2005 till Friluftsrådet vid Naturvårdsverket. Ansökan omfattar dels organisationsbidrag med 725 000 kr och dels verksamhetsbidrag för tre närmare beskrivna projekt med 1 195 000 kr.
I ansökan framhålls att SBU är en av de största främjandeorganisationerna i Sverige och att mycket av arbetet når långt utanför klubbarnas medlemmar, till exempel i fråga om miljö, sjösäkerhet, turism och utbildning.

Efter den kraftiga nedskärningen av 2004 års bidrag har SBU tvingats begränsa representation i viktiga verksamheter. Man hoppas nu att SBU:s behov av bidrag av denna storlek ska accepteras.
Tre projekt planerar man driva under 2005 och vid kansliet finns redan anställd en person som bland annat förbereder. Ett projekt har fått rubriken Hållbart båtliv i samspel med naturen. Det kommer att genomföras vid de stora båtmässorna. Värn om allemansrätten, minskade avgasutsläpp och beväxningsskydd kommer att vara huvudpunkter i projektet.

För projektet äskas 525 000 kr.
Under rubriken Omdöme-Hänsyn-Säkerhet vill man satsa på en kampanj för att minska antalet olyckor och incidenter till sjöss med fritidsbåtar. Viktiga inslag i informationskampanjen blir tre regionala seminarier och artiklar i Båtliv. Projektet bedöms kräva 350 000 kr. Det tredje projektet har rubriken Utökat båtliv. Projektets övergripande målsättning är att få våra invandrade svenskar intresserade för båtliv och därigenom att uppleva svensk natur. Stor satsning ska göras på fyra regionala utbildningskonferenser för förbunds- och klubbrepresentanter. För projektets genomförande ansöks om statsbidrag med 320 000 kr.

Avslutningsvis framhålls att SBU:s verksamhet är underfinansierad och bygger på mycket omfattande ideella insatser som i dagens moderna samhälle blir allt svårare att lita till.
Erik Bohlin

Nytt förslag till samarbetsavtal mellan SBU och Håll Sverige Rent

Kontraktet om samarbete mellan stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) och Svenska Båtunionen (SBU) har gått ut. För åren 2005–2007 föreslås nu nio punkter som ska ingå i ett nytt avtal. Inom ramen för Baltic SeaBreeze Projektet föreslår man finansiering med EU-medel. Under de tre åren beräknas SBU bidra med 400 000 kr, HSR med 800 000 kr.

SBU:s miljökommitté föreslås få en viktig roll i arbetet med genomförandet av förslagets olika projekt. Till sin hjälp föreslås kommittén få en halvtidstjänst avlönad av HSR och placerad vid SBU:s kansli två dagar i veckan
Revidering och digitalisering av SBU:s miljöinformationsmaterial är angeläget. Det nuvarande är foldrar och broschyrer av olika datum och med olika utgivare. Ett modernt informationssystem, som hanteras av SBU i dialog med förbund och klubbar är målet.

Tidningen Båtlivs miljösidor ska ägnas åt en brett upplagd informationskampanj för att väcka båtägarnas miljömedvetande. En serie konferenser ska hållas med båtklubbarnas miljöombud på temat Ren och säker hamn. I nära anslutning till detta tema förslås att två pilotprojekt genomförs. Det ena gäller framtagning av ett bränsledistributionssystem anpassat för klubbhamnar och gästhamnar. Det andra avser framtagning av miljöanpassad spolplatta för båtupptagningsplatser.

Stor energi ska ägnas åt information kring miljöeffekterna av tvåtakts utombordsmotorer. En del av materialet kommer att finnas med.
I förslaget betonas vikten av att SBU är representerat vid de årliga konferenserna med Baltic SeaBreeze arbetsgrupp 1. Kostnader för denna representation bekostas av HSR.
Erik Bohlin

Skånska hamnproblem

Skånska båtklubbar har drygt 1800 personer i kö för båtplats. Det konstaterar Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation (SBS) som gjort en enkät bland båtklubbarna utmed kuststräckan Trelleborg-Helsingborg. Längst är kön hos Råå Hamnförening med 600 i kö.

Enkäten visar att kommunerna borde bygga ut hamnarna på Skånes västkust. I stället är det kustnära bostadsbyggande som dominerar planeringsverksamheten. I Vellinge vill kommunen ta hela vinteruppställningsplatsen och fylla upp halva hamnbassängen för att bygga 130 bostäder
I Malmö har konflikten mellan stadens planerare och båtlivets krav blivit extra stora.

Det gäller Båtklubben Malmöhus i Malmö. Klubben är uppsagd till den 31 december 2004. I nuläget vet inte båtägarna vart man ska ta vägen med sina båtar för vinterförvaring och var man skall flytta klubbhus, bryggor och annan egendom som klubben äger. Några uppläggningsplatser inför vintersäsongen har inte kunnat erbjudas vilket har fått till följd att ingen ännu har tagit upp sin båt. Några båtplatser till kommande säsong har inte kunnat erbjudas till många av klubbens medlemmar och köerna är långa hos klubbarna på rimligt avstånd.

En Översiktsplan för Nyhamnen föreligger och SBS har i ett längre remissyttrande ställt sig t kritiska till delar av planen. I remissyttrandet sägs bland annat: ”Planförslaget innefattar en betydande bostadsbyggnation inom området.” Detta i sig borde medföra ett ökat behov av fasta båtplatser i området för de människor som flyttar in. Framför allt löser inte planförslaget det akuta behovet av båtplatser enligt den aktuell inventering som SBS gjort.

– Delar av planen kan vi acceptera, den är bra, säger Kent Danielsson, ordförande i SBS, men att försvåra tillgängligheten med broar över inseglingen till hamnen har vi ingen förståelse för även om dom enligt förslaget skall vara öppningsbara. Båtlivets och båtturismens behov skulle kunna tillgodoses på ett betydligt bättre sätt.

Erik Bohlin