Nyheter

Emirates Team New Zealand avgjorde utmanarfinalen i Louis Vuitton genom att vinna med 2–0. Genom att ta kommandot direkt i starten var segern för NZL 92 aldrig i fara.
Vinden var 12–14 knop från Öst skiftande till Sydöst. Segermarginalen för NZL 92 blev totalt 40 sekunder.
Läs mer om dagens seglingar på www.emiratesteamnz.com

Foto: Chris Cameron/ETNZ

Emirates Team New Zealand vann den delseglingen i Louis Vuitton Cup som hölls 1 juni. NZL 92 ledde från start, men seglingen var tajt och Luna Rossa gav hårt motstånd.
Marginalen för NZL 92:s besättning var över åttasekunder vid målgången. Segern var viktig för NZL 92 i denna serie där det gäller att vara bäst av nio delsegling, det vill säga den som först vinner fem race tar slutsegern och får möta försvarande Alinghi i kampen om America’s Cup.
Foto: Chris Cameron/ETNZ
Läs mer på www.emiratesteamnz.com

Helgen 2-3 juni monteras de sista fyra rårna i briggen Tre Kronor af Stockholm:
s rigg och hon får därmed efter 10 års byggtid sitt slutgiltiga utseende. Rårna är de
horisontella delarna i riggen som seglen sitter på.
Utöver rårna ska också en mängd andra riggdetaljer monteras. Det rör sig om rep, block,
vajrar, beslag och mycket mer som tillverkats i riggverkstaden som nu ska upp i riggen.
Under lördag och söndag 3 juni mellan kl 10-17 är det öppet på kajen vid Östra Brobänken
på Skeppsholmen invid Kastellholmsbron så att besökare kan följa det spektakulära arbetet
uppe i riggen på briggen.

Sveriges Hembygdsförbund och Svenska Fyrsällskapet kräver att Regeringen omedelbart stoppar Sjöfartsverkets pågående avveckling av Sveriges unika maritima arv.
Sverige har genom tiderna varit en av världens fem främsta fyrnationer. Vi har många stora och små fyrar, men också unika sjömärken, lotsplatser och andra kulturhistoriska minnen från den tidiga sjöfarten. Många av dem sköts dåligt och följden blir att de rivs eller förfaller.
Nu aviserar Sjöfartsverket indragning av vissa kustfyrar med början i Bottenviken. Till att börja med ska 4 fyrar tas ur drift. Men det är bara inledningen. Sammanlagt 200 fyrar kan komma att släckas ner om Sjöfartverket får sin vilja igenom. Hit hör bland andra den välkända Vinga Fyr på Västkusten.
Flera av de många fyrar och fyrplatser som är hotade består av byggnader/miljöer med stora kulturhistoriska värden. Om dessa rivs och förstörs strider det mot de 15 nationella miljökvalitetsmål som Sveriges Riksdag fastställde i april 1999. Här beslöt man bland annat att ta fram ett åtgärdspaket för den marina miljön och senast 2010 se till att minst hälften av de skyddsvärda miljöerna har ett långsiktigt skydd.
En nedsläckt fyr tappar snart sitt kulturhistoriska intresse. När den inte längre har någon funktion att fylla finns det ingen garanti för att den kommer att underhållas och bevaras. Alternativa användningsområden kan vara räddningen, men kan aldrig ersätta en levande fyr.
Yrkessjöfarten har inte längre behov av fyrarna men det har den snabbt växande skaran av fritidsbåtar, det rörliga friluftslivet och inte minst turistnäringen. Utan de blinkande fyrarna blir kust- och skärgårdslivet enormt mycket fattigare.
Redan 2003 uppmärksammade Sveriges Hembygdsförbund fyrarnas hot om nedläggning och gav symboliskt fyrarna sitt byggnadsmärke. Nu är det dags att kämpa vidare för fyrarnas framtid.
Svenska Fyrsällskapet vill skapa en svensk nationell Fyrstiftelse som successivt skulle kunna ta över de fyrar som tas ur bruk. Men innan det kan ske måste Sjöfartsverket och andra myndigheter underhålla fyrarna och låta dem lysa. Det kommer att kosta mindre än 30 miljoner per år, något som vi anser att Sverige har råd med.
Därför kräver Sveriges Hembygdsförbund och Svenska Fyrsällskapet att Regeringen omedelbart stoppar Sjöfartsverkets pågående avveckling av Sveriges unika maritima arv!
Sveriges Hembygdsförbund
Ordförande Göran Furuland

Svenska Fyrsällskapet
Ordförande Esbjörn Hillberg

Fakta:
Sveriges Hembygdsförbund grundades 1916 och representerar 450 000 medlemmar samt 1 900 anslutna hembygdsföreningar. Svenska Fyrsällskapet grundades 1996 och har idag 3 000 medlemmar och via anslutna lokala fyrsällskap ytterligare 15 000 medlemmar.

Se även www.hembygd.se/nyheter

Lördagen den 9 juni kommer Ostindiefararen Götheborg hem till Sverige efter sin resa till Kina. Tusentals båtar väntas möta upp i Göteborgs skärgård och eskortera henne in och runt 100 000 åskådare beräknas följa inseglingen från land. Välkomstfesten hålls på Frihamnspiren i Göteborgs inre hamn. Det svenska kungaparet närvarar, liksom Kinas president Hu Jintao. Skeppet har under två år besökt tolv hamnar på fem kontinenter.
Skeppet är en fullskalig kopia av den Ostindiefarare som år 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. Idén att bygga ett 1700-talsskepp och segla henne till Kina föddes under marinarkeologiska utgrävningar av vraket under 1986 och 1992. Kopian tog mer än tio år att färdigställa och man använde gamla hantverksmetoder från 1700-talet. Skeppet sjösattes 2003 och avseglade Göteborg den 2 oktober 2005.
Till hemkomsten byggs Frihamnspiren om till festplats med scen, matservering, utställningshall och annat. På scenen blir det underhållning av välkända artister mellan klockan 12.00 och 15.00.

Artisterna som uppträder i samband med Ostindiefararens hemkomst är bland annat:
Sissel Kyrkjebø
Peter Jöback
Sofia Källgren
Triple & Touch
Flottans Kavaljerer
Göteborgs Gosskör
GöteborgsMusiken
Wave makers med Elevator Nobody Choir & M.A.V
Gästspel från Kina och Sydafrika

Konferencier är Harald Treutiger, som själv varit ombord som jungman på Ostindiefararen under tre veckor när skeppet gick från Kanton till Shanghai i Kina sensommaren 2006.
Under söndagen den 10 juni kommer Ostindiefararen ligga kvar vid Frihamnspiren och vara öppen för allmänheten att gå ombord.

Svenska Ostindiska Companiet ägs av en icke vinstdrivande stiftelse som står bakom projektet Ostindiefararen Götheborg. Målet är att som flaggskepp för svenskt näringsliv, handel och kultur segla Ostindiefararen till Kina längs samma rutt som de historiska Ostindiefararna på 1700-talet och hem igen. Den 2 oktober 2005 påbörjade Ostindiefararen Götheborg sin expedition till Kina.
Skeppet har hittills besökt Spanien, Brasilien, Sydafrika, Australien och Indonesien. I juli 2006 nådde Ostindiefararen Guangzhou (Canton) i Kina och var framme i Shanghai i augusti. Hemfärden påbörjades den 28 oktober 2006 när skeppet lämnade Shanghai och seglade via Hong Kong, Singapore och Indien.
Skeppet har sedan gått via Suezkanalen, korsat Medelhavet till Nice. London är det sista hamnstoppet innan Ostindiefararen kommer hem till Göteborg den 9 juni 2007. Kung Carl XVI Gustaf är projektets högste beskyddare.

Foto: Robin Ohlsson, SOIC.

Se också: www.soic.se

Hur påverkas korallrevens fiskar när korallerna dör och alger tar deras plats? Och varför är korallerna så viktiga för fiskyngel? Hur påverkas fisk av kommersiell algodling? Kajsa Garpe har studerat fiskar på och i närheten av korallrev i Östafrika och Centralamerika och diskuterar dessa frågor i en ny avhandling vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet.

Världens koraller dör i allt större omfattning till följd av exploatering, miljöförstöring och katastrofer relaterade till global uppvärmning. I koralldödens spår sprider alger ut sig, gynnade av utfiskning samt god tillgång på näringsämnen. Hur kommer framtidens korallrev ut? Och finns det några korallrevsfiskar som faktiskt trivs bland död korall, korallgrus och alger?

– Många fiskar på korallrev är direkt beroende av hur bottenfaunan ser ut. Mina studier visar att förekomsten av koraller till stor del styr både mängden och artrikedomen av fiskar. Korallerna, inte minst de med förgrenat växtsätt, erbjuder mat och skydd för både fiskar och de ryggradslösa djur som utgör föda för många fiskar. Samtidigt är de förgrenade korallerna mest sårbara inför den pågående ödeläggelsen, säger Kajsa Garpe.

Till korallreven kommer fiskarna som yngel efter en tid som larver i öppet hav. Återväxten av korallrevsfisk är helt beroende på att ynglen bottenfäller och överlever till vuxen ålder och det har visat sig att korallerna spelar en synnerligen viktig roll i dessa skeenden.

– En inventering av nyligen bottenfällda fiskyngel visade att nästan hälften etablerat sig i koraller, framför allt i förgrenade sådana. Antalet yngel var direkt relaterad till förekomsten av levande korall och på de rev där koraller saknades skedde så gott som ingen föryngring, säger hon.

I Tanzania jämförde Kajsa Garpe och hennes kollegor fiskfaunan före och efter en episod av omfattande korallblekning. Konsekvenserna var ansenliga, framför allt när korallerna eroderat ner till grus. Mycket få fiskar uppehåller sig i den miljön, eftersom inget skydd finns att få. Om inte nyetablering av koraller sker, kommer fisken troligtvis inte tillbaka, förklarar hon, och refererar till ynglens behov av levande korall för att kunna återvända till revet.

När koraller dör är det vanligt att högväxande alger breder ut sig. Dessa är oätliga även för de flesta betande fiskar och i motsats till koraller kan de begränsa förekomsten av fiskar.

– När vi klippte och skrubbade bort alger från revet, som del i ett storskaligt experiment i Karibien, ökade mängden fisk omedelbart. Att täta algbestånd erbjuder en specifik livsmiljö visade också studier av algodlingar i Zanzibars grunda laguner. Både mängden fisk och artsammansättningen i och utanför algodlingar skiljde sig väsentligt åt, avslutar Kajsa Garpe.

Avhandlingens titel: Effects of habitat structure on tropical fish assemblages
Länk: http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=6767

FAKTA KORALLREV

• Korallrev finns i mer än 100 länder.
• 1/3 av jordens fiskarter återfinns på korallrev (ca 4000).
• Ungefär en halv miljard människor lever i närheten av korallrev och är mer eller mindre beroende av den mat och inkomst de generar.
• Det ekonomiska värdet på jordens korallrev motsvarar åtminstone $ 30 miljarder per år.
• 20 procent av jordens korallrev har redan förstörts.
• 50 procent av jordens korallrev riskerar att förstöras inom kort.
• Förhöjda vattentemperaturer ledde 1997-1998 till att 16 % av jordens koraller blektes och dog.

Snart börjar semestertiderna och Stockholms skärgård står redo att ta emot årets ström av besökare. En ny sammanställning från Skärgårdsstiftelsen visar att rekordmånga 600 000 personer övernattade i egen båt i skärgården förra sommaren, vilket är den högsta siffran sedan 1989.
– Det är fantastiskt att så många hittar ut till vår vackra skärgård. Visst hade vi vädret med oss förra året, men nu hoppas vi på ännu högre besökssiffror i sommar säger Berndt Festin, vd på Skärgårdsstiftelsen.
För att komma fram till förra årets rekordsiffra räknade Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän antalet ruffade båtar i gästhamnar och naturhamnar. Men det verkliga besöksantalet är mycket högre, när öppna båtar, dagturister och personer som övernattar på öarna tillkommer.

Mellanskärgården lockar många
Ett av de mer populära områdena för båtfolket är Hjälmö-Träskö-Lådna, en oexploaterad del av mellanskärgården, med 80 000 besökare förra året. Dit kommer man enkelt på ett par timmar från Stockholm och därför är öarna populära utflyktsmål för helgseglare. Här finns många naturhamnar med Skärgårdsstiftelsens sopmajor och dass för den som vill ha en bekväm skärgårdsvistelse. Trots mängden båtar i området finns det gott om plats i de mindre vikarna.
– Mitt tips är att våga sikta på de vikar där det inte är så mycket andra båtar. Då får man ut det bästa av skärgården, med lugn och stillhet och vackra naturupplevelser. Annars kan jag rekommendera ett besök i augusti, när det är varmt både i vattnet och luften och då lugnet börjar lägga sig, säger Jan-Ola Öding, Skärgårdsstiftelsens tillsynsman i Möjaskärgården.

Hett utflyktsmål nära stan
Att intresset för Stockholms skärgård är stort märks i många delar av Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Vandrarhemmen i skärgården rapporterar 31 000 gäster förra året, en ökning från året innan, och allt fler hittar även ut till Bed & Breakfast hos skärgårdsborna.
Även dagturisterna ökar, och för dem är Gålö ett hett utflyktsmål, med en halv miljon besökare under perioden maj-september förra året.
– Gålö är ett populärt område som är lättillgängligt med egen bil eller SL-buss. Det är ett ljuvligt naturreservat med havsbad och klippor och dessutom finns både skärgårdskrog och gårdscafé för den som blir sugen, säger Berndt Festin, vd på Skärgårdsstiftelsen.

(2007-05-27, Göteborg) De är Sveriges bästa optimistjolleseglare; Oscar Lundqvist, 13, Gustaf Larsson, 14 och Carl Strömbeck, 14, från Kullaviks KKK.
Det är uttagna till VM respektive EM i klassen i år.
– Det är optimist vi satsar på, Victory Challenge Jr. Cup såg vi mer som en kul regatta, säger Oscar Lundqvist.
Trots det – och det faktum att de var bland de yngsta – vann de Victory Challenge Jr. Cup idag och fick ta emot förstapriset; en resa till Valencia för tre för att se America’s Cup-finalen.
Det gigantiska presentkortet från Victory Challenge och resebyrån Travelservice lämnas över av Mattias Rahm, strateg i den svenska America’s Cup-utmaningen som blev femma i utmanarserien Louis Vuitton Cup.
– Ni får åka till Valencia och se finalseglingarna om världens mest eftertraktade pokal, mellan försvararen Alinghi och utmanaren som kan bli endera Emirates Team New Zealand eller Luna Rossa Challenge, säger Mattias Rahm.
– Jättekul, är kommentaren från både Oscar Lundqvist, Gustaf Larsson och Carl Strömbeck efter prisceremonin vid klubbhuset till GKSS, Göteborgs Kungliga Segel Sällskap, i Långedrag.
De inser att resan till Valencia förlagts till midsommarhelgen, de första dagarna av America’s Cup-finalen, för att vinnarna ska kunna hinna hem och delta i junior-SM som inleds direkt efter den helgen.
De tre har varit överlägset bäst i alla racen under den andra och sista dagen av Victory Challenge Jr. Cup, i ett kylslaget och bitvis regnigt Göteborg.
De kom tvåa och tre i sina fyra race igår, för att vinna båda sina två race idag och därefter komma först i mål både i sin semifinal och i finalen.
– Vi seglade lugnt, säger Oscar Lundqvist.
– Men det var först på sista länsen i finalen vi var säkra på att vinna, säger Carl Strömbeck.
De hade då varit i ledningen vid alla rundningarna i finalracet, före det lag som slutade tvåa, Victor Bergström, 18, Fredrik Bergström, 16, och Holger Tidemand, 15, från SS Kaparen (som kom tvåa också i Malmö för två år sedan och trea vid Arendal i Göteborg ifjol).
Denna gång har alltså Victory Challenge Jr. Cup avgjorts vid Långedrag, hemmahamnen för GKSS. Precis som ifjol har GKSS arrangerat tävlingen tillsammans med Svenska Seglarförbundet.
30 juniorlag har deltagit. Som ifjol har man seglat med Topaz Omega-båtar.
Liksom tidigare år har tävlingen genomförts i tremannalag där ingen i besättningen får vara äldre än 19 år och den sammanlagda åldern inte får överstiga 50 år.
Oscar Lundqvist, Gustaf Larsson och Carl Strömbeck är endast 41 år tillsammans…
Men de är rutinerade seglare trots sina åldrar.
– Jag har seglat sen jag var sex-sju år, säger Oscar.
– Jag sedan jag var åtta, säger Gustaf.
– Jag började när jag var typ fem år, säger Carl.
De har framgångsrikt deltagit i det svenska rikskvalet för optimistjolleseglare.
Rikskvalet vanns av Oscar Lundqvist som därmed ingår i VM-laget för världsmästerskapen i Cagliari, Sardinien, Italien den 22 juli till 2 augusti.
Hans lagmedlemmar i Victory Challenge Jr. Cup, Gustag Larsson och Carl Strömbeck, ingår i EM-laget för europamästerskapen i Vakriza, Aten, Grekland den 10 till 18 juli.
De tre seglar för Kullaviks Kanot- och Kappseglingsklubb söder om Göteborg.
Här är topplaceringarna i finalen i Victory Challenge Jr. Cup 2007:
1. Kullaviks KKK 2, Oscar Lundqvist, Gustaf Larsson, Carl Strömbeck
2. SS Kaparen 1, Victor Bergström, Fredrik Bergström, Holger Tidemand
3. SS Åmålsviken 1, Tom Hastenpflug, Toni Hastenpflug, Tobias Andrén

I samarbete med Västsvenska Turistrådet bjuder Båtmässan in till en unik kustkonferens, med fokus på ökad tillväxt i regionen.

– Vårt engagemang för båtlivet sträcker sig långt utöver att arrangera en mässa en gång om året, säger Bengt Wallin, mässansvarig.

•• Utgångspunkten för kustkonferensen, som hålls den 20 september på Göteborg Convention Centre, Svenska Mässan, är det regionala tillväxtprogrammet Båt & Hav, som Västsvenska Turistrådet under ledning av Anders Svedberg genomfört tillsammans med alla Bohuskommuner sedan 2004.

Avsikten med kustkonferensen, som både har en gemensam session och tematiska block, är att samla politiker, samhällsplanerare, naturvårdare, hamnägare, marina entreprenörer, båttillverkare, m fl, för att diskutera hur man går vidare, vad som behöver göras.

•• I rapporten konstaterar Västsvenska Turistrådet bl a att båtturismen inte haft samma utveckling som den landbaserade turismen och att gästhamnar mer betraktas som en parkeringsplats för båtar än som en boendeanläggning.

Att momsen på gästhamnsavgiften fortfarande är 25 procent visar att detta synsätt även råder på nationellt plan, skriver man. Samtidigt anger man en enorm tillväxtpotential med fördubblad omsättning och 200 nya årsarbeten i Bohuslän inom tre år.

•• I handlingsplanen föreslår man bl a en undersökning av utbyggnadsmöjligheterna i samtliga gästhamnar, en inventering av lämpliga platser för nya hamnar och en inventering av nya farleder för fritidsbåtar som alternativ till hårt trafikerade farleder.

•• Oavsett vilka initiativ som tas framhåller man att all affärsutveckling måste baseras på hållbarhet, både när det gäller miljöfrågor och sociala aspekter.

– Därför vi är angelägna om att få en så bred uppslutning som möjligt på konferensen. Vår förhoppning är att alla berörda parter ska börja dra åt samma håll, säger Bengt Wallin.

Som ansvarig för Båtmässan känner han ett djupt engagemang i dessa frågor.

– Allt som sker inom båtlivet påverkar båtägandet och, i sin tur, vår mässa. Alltifrån utvecklingen av gästhamnar, bristen på kommunala båtplatser, alla miljöfrågor – ja, överhuvudtaget förutsättningarna för ett rikt båtliv.

– Att vi sedan har ett speciellt intresse för vad som händer västkusten är väl ganska naturligt. Självklart vill vi se en positiv utveckling av båtturismen i vår egen region. Vår satsning på kustkonferensen är ett litet, men ändå viktigt, steg i den riktningen.

Bilden är från Båtmässan i Göteborg 2007. Foto: Jorma Valkonen.

Viamare Invest blir Official Partner till Match Cup Sweden, Sveriges största internationella seglingstävling. Viamare har tecknat ett ettårsavtal med option på förlängning med Brandspot som äger de kommersiella rättigheterna för eventet. Tävlingen avgörs i Marstrand den 2 – 8 juli.

– För oss står segling för äventyr, hängivenhet, ledarskap, miljö och innovation, värdeladdade ord som vi vill förknippas med. Därför var det en självklarhet för oss att nappa på förfrågan om att vara med som sponsor för Match Cup Sweden, säger Patrik Mehks, marknadschef på Viamare Invest AB.

Under Match Cup Sweden ställer Viamare upp med ett antal pontoner från SF Marina samt bevakningsbåtar från det helägda bolaget Sjöassistans. Vidare har Viamare-bolaget Evitbe fått uppdraget att hantera all evenemangslogistik kring tävlingen.

Match Cup Sweden är ett evenemang som drar till sig deltagare från hela världen. Det arrangeras av Brandspot i samarbete med GKSS och lockar över 100 000 åskådare. Till årets tävling har flera av skepparna i det nyss avslutande America’s Cup aviserat att de kommer.

– För oss var det naturligt att ställa frågan till Viamare, med utgångspunkt från dess breda maritima kunskap och engagemang inom segelsporten, säger Jan Torstenson, VD Brandspot.

Viamare Invest, med kända varumärken som Storebro, Nimbus, Ryds och Maxi, är sedan flera år tillbaka starkt engagerat i seglingssporten. Företaget arrangerade Volvo Baltic Race 2003 och 2004, är huvudsponsor åt Svenska Seglarförbundet inför OS i Peking 2008, och genomför en rad återkommande aktiviteter i Sandhamn där Mästarnas Mästare är en av publikfesterna.

Match Cup Sweden 2-8 juli blir stjärnfyllt av världens bästa seglare. Alinghi’s coach i America’s Cup, Peter Gilmour, gav igår besked att han kommer till start. Svenske Magnus Holmberg, Victory Challenge, och Gavin Brady, BMW Oracle, har lämnat klartecken och kommer direkt från America’s Cup. Sju av världens topp-tio-rankade manliga seglare kommer, liksom tre av världens bästa kvinnor.
13 av 16 världens bästa seglare är klara för start i Match Cup Sweden i Marstrand. Sju av de tio högst rankade på ISAFs rankinglista och tre av de bästa kvinnliga seglarna har anmält sig som skeppare.
– Det starkaste kortet är tungviktaren Peter Gilmour, som coachar det europeiska vinnarteamet Alinghi i America’s Cup. Det är vi oerhört glada för, säger Erik Centerwall, GKSS, sportslig projektledare i Match Cup Sweden.
Gilmour vann senaste Match Cup-tävlingen liksom hela världsserien 2005 och har tagit hem den svenska tävlingen ytterligare fem gånger tidigare. Nu kommer han till Sverige för att försvara titeln, precis som hans Alinghi, där han är coach och konsult, ska försvara America’s Cup-titeln.
Men övriga seglare ligger precis i kölvattnet och kommer att ge honom en tuff match. Här vimlar av America’s Cup och topprankade match race-seglare. Gavin Brady, taktiker på BMW Oracle som just åkt ur Louis Vuitton Cup, är anmäld till start. Sveriges Magnus Holmberg, skeppare på Victory Challenge, och Björn Hansen är också klara. Världstoppen i ISAFs rankinglista, Ian Williams, Mathieu Richards, Sebastien Col och ryssen Eugeniy Neugodnikov, alla i tio-i-topp på ISAFs rankinglista över världens bästa match race-seglare har lämnat klartecken, liksom Eric Monnin, rankad 15.
Världens bästa kvinnliga seglare får också en chans att utmana männen på lika villkor, för första gången i cupen. Världsettan Claire Leroy och internationellt toppseedade svenskorna Malin Millbourn och Jenny Axhede seglar med seger i sikte.
– Vi är givetvis oerhört stolta över att Peter Gilmour kommer tillbaka igen, och vi är fantastiskt glada över ett så starkt internationellt startfält. Det här blir en kamp på högsta världsnivå, kommenterar GKSS klubbdirektör Peter Klock.
Alla seglar på en bana mitt i Marstrand med identiska båtar, DS37 Match Racer, som är en 11,25 x 3,2 meter lång kölbåt, speciellt framtagen för match racing.
Match Cup Sweden är den svenska deltävlingen i världsserien för match racing, World Match Racing Tour, och har arrangerats sedan 1994 med ”reklamuppehåll” 2006. I år kommer evenemanget tillbaka med förnyad kraft och med nya arrangörer.

Sveriges största seglingsevenemang, Match Cup Sweden 2-8 juli, lockar världens bästa seglare och Sveriges tyngsta beslutsfattare. Alinghi’s coach Peter Gilmour och svenske Magnus Holmberg, Victory Challenge, har lämnat klartecken och kommer direkt från America’s Cup. Volvos Leif Johansson och Investors Jacob Wallenberg är två av huvudtalarna på eventets näringslivsforum.
– Nya Match Cup Sweden i Marstrand 2-8 juli blir ett internationellt mästarmöte i segling, ett forum för svenskt näringsliv och ett av sommarens största publikevenemang av högsta klass, förklarar Jan Torstenson, vd för Brandspot som tillsammans med GKSS arrangerar tävlingen.

Alinghi’s Peter Gilmour klar för start
13 av 16 världstopprankade seglare är klara för start. Det starkaste kortet är tungviktaren Peter Gilmour, som coachar det europeiska vinnarteamet Alinghi, som ska försvara sin seger i America’s Cup. Gilmour vann senaste Match Cup-tävlingen liksom hela världsserien 2005 och har tagit hem den svenska tävlingen ytterligare fem gånger tidigare.
Men övriga seglare ligger precis i kölvattnet. Gavin Brady, taktiker på BMW Oracle som just åkt ur Louis Vuitton Cup, är anmäld till start. Sveriges toppnamn Magnus Holmberg, skeppare på Victory Challenge, och Björn Hansen är också klara. Världstoppen i ISAFs rankinglista, Ian Williams, Mathieu Richards, Sebastien Col och ryssen Eugeniy Neugodnikov har lämnat klartecken liksom Eric Monnin.
Världens bästa kvinnliga seglare får också en chans att utmana männen på lika villkor, för första gången i cupen. Världsettan Claire Leroy och internationellt toppseedade svenskorna Malin Millbourn och Jenny Axhede seglar med seger i sikte.
– Vi är givetvis oerhört stolta över att Peter Gilmour kommer tillbaka igen, och vi är fantastiskt glada över ett så starkt internationellt startfält. Det här blir en kamp på högsta världsnivå, kommenterar GKSS klubbdirektör Peter Klock.
Alla seglar på en bana mitt i Marstrands hamnbassäng med identiska båtar, DS37 Match Racer, som är en 11,25 x 3,2 meter lång kölbåt, speciellt framtagen för match racing.

Deltävling i World Match Racing Tour
Match Cup Sweden är den svenska deltävlingen i världsserien för match racing, World Match Racing Tour, och har arrangerats sedan 1994 med ”reklamuppehåll” 2006. I år kommer evenemanget tillbaka med förnyad kraft och med nya arrangörer.
– Vi har lagt extra fokus på att utveckla evenemanget med bland annat ett årligen återkommande Event Marketing-seminarium. Där kommer Sveriges beslutsfattare att samlas, med Match Racing och världens bästa seglare som inramning, säger Jan Torstenson, vd för arrangören Brandspot, ett ledande konsultbolag inom eventmarknadsföring, som tar ansvar för marknadsföring, finansiering och genomförande av evenemanget 11 år framåt, där GKSS ansvarar för det sportsliga.

Volvos och Investors chefer huvudtalare
Beslutsfattare i näringslivet och offentliga sektorn samlas i Marstrand den 6 juli samtidigt som seglingarna pågår. Corporate Marketing Event Forum har lockat flera tunga talarnamn. Bland föredragshållarna om hur evenemang och sponsring används strategiskt i företagens och Sveriges internationella marknadsföring, finns bland andra Volvochefen Leif Johansson, Investors Ordförande Jacob Wallenberg, Göteborgs kommuns ordförande Göran Johansson, Regeringens sakkunnige Bo Gentzel, Vodafones globala Brand Manager David Erixon med flera.
Forumets moderator är Lars Adaktusson.
– Det är första gången som företagsledare på den här nivån berättar öppet om hur Event Marknadsföring sätts in i företagens strategiska affärsplanering och vilka effekter det har på deras affärer, förklarar Jan Torstenson.
Finansieringen av Match Cup Sweden sker genom företagspartners. Brandspot har samlat ett tjugotal officiella partners och sponsorer till årets event.
– Vi har nått den punkt där evenemanget är finansierat och vi ser en oerhört god potential för framtiden redan nu, avslutar Jan Torstenson, Brandspot.

Nu är dykundersökningar vid 1600-talsvraket utanför Dalarö i full gång. Statens maritima museers arkeologer har i drygt en vecka arbetat med att mäta in skrov och föremål vid det ytterst välbevarade vraket. Men de är inte först – redan på 1600-talet verkar man ha dykt ner till vraket för att bärga kanoner. Genom undersökningen, som sker i samarbete med Haninge kommun, hoppas arkeologerna kunna säga mer om vilken typ av fartyg det har varit och var det kom ifrån.

Pressbilder finns i vårt digitala pressrum:
http://press.maritima.se

Cirka 30 meter under vattenytan, över hela vrakplatsen, ligger föremål – keramik, flaskor, verktyg av olika slag samt korgar och lådor. En kanon står på halvdäcket. Hittills har arkeologerna fått en god uppfattning om hur de övre däcken, halv- och backdäck, är konstruerade.

Sannolikt är att bärgningar har genomförts på vraket redan på 1600-talet, förmodligen kort efter förlisningen. Framför allt är det tydligt genom att halv- och backdäck är uppbrutna.

– Troligtvis har man bärgat kanoner, vilket kan förklara att endast en kanon finns kvar på fartyget. Det bör ha funnits flera, vilket inte minst flera kanonportar vittnar om. Att bärgningar genomförts ökar chanserna att hitta arkivkällor som hjälper oss att identifiera fartyget, säger Andreas Olsson, arkeolog och projektledare för undersökningarna.

Arkeologerna tror inte att det rör sig om något örlogsfartyg, trots kanonen som står på halvdäck. Det var inte ovanligt att även civila fartyg seglade bestyckade på den tiden. Det verkar inte heller ha varit ett handelsfartyg.

– Det är ett ganska litet fartyg, ca 20 meter långt. Det som är lite speciellt är en galjonsfigur i form av ett lejon. Det var inte vilka fartyg som helst som seglade omkring med ett lejon i stäven på 1600-talet. Vi får känslan av att det kan ha varit en privat jakt, men än så länge är det bara spekulationer, säger Andreas Olsson.

En spännande ledtråd är också ett av de föremål som bärgades av vrakets upptäckare, redan 2003. Det är en glasflaska med ett sigill som kan vara ett engelskt adligt vapen, antingen släkten Boynton eller Ogle i Northumberland. Glasflaskan kan genom sin form dateras till tiden mellan 1640–1670. Prover av fartygsvirket kommer också att tas med borr. Förhoppningen är att årsringarna i träet ska kunna berätta om när virket till fartyget fälldes och var det har växt.

Just nu pågår inmätningen av skrovet och fotografier sätts samman till en mosaikbild som ger en detaljerad översikt över vraket. Alla synliga föremål på vrakplatsen noteras och karteras noggrant. Arkeologerna kommer dock inte att bärga några föremål. De pågående dykningarna syftar till att upprätta en vård och skyddsplan för vraket.

Info www.maritima.se

Bilden: Dykande arkeolog Jens Lindström, från Statens maritima museer, avslutar ett dyk på 1600-talsvraket.
Foto: SMM

Stockholm 25 maj 2007 – Ericsson Racing Team ställer upp med två båtar i Volvo Ocean Race 2008-09. Båt nummer två blir en nordisk affär med nordisk besättning. Svenske kappseglaren Anders Lewander får ansvaret ombord som skeppare.

I fjol rekryterade Ericsson Racing Team några av seglingsvärldens absolut bästa och mest erfarna namn till sin satsning. Skepparen John Kostecki, designern Juan Kouyoumdjian och båtbyggaren Killian Bushe har alla tunga meriter från tidigare Jorden Runt-kappseglingar.

Anders Lewander ansluter nu till det namnkunniga gänget, med en meritförteckning som inte riktigt liknar de andras. Han är en nykomling i Volvo Ocean Race och hans bakgrund är något olik den gängse bilden av en professionell havskappseglare.

– Vi vill föra in nytt folk i tävlingen. Ett av våra mål är att bidra till utvecklingen av erfarna och högklassiga havskappseglare i Norden. Vi har redan idag skickliga kappseglare i Norden. Nu ger vi dem en möjlighet att få erfarenhet från internationell havskappsegling, säger Richard Brisius, VD för Ericsson Racing Team.

Anders Lewander må vara en nykomling i Volvo Ocean Race men hans bakgrund och seglingsmeriter är imponerande. Anders har varit medlem i svenska seglingslandslaget under flera år och seglat det mesta från 49:ers till Archipelago Raid. Han har också seglat jorden runt ombord på Cheyenne/Playstation i Oryx Cup 2005. Sedan 1994 arbetar Anders som segelmakare på North Sails Sweden på Lidingö i Stockholm.

– Jag är stolt över att få förtroendet att leda en nordisk satsning i Volvo Ocean Race. Ericsson Racing Teams satsning är otroligt professionell i alla detaljer och vi bygger ett starkt nordiskt team, säger Anders Lewander och fortsätter:

– Det finns en fantastisk kompetens bland nordiska seglare och nu har vi förutsättningarna att visa upp den.

Anders Lewander kommer att jobba tillsammans med Magnus “Mange” Olsson som coach och rådgivare. Mange har seglat fem Volvo Ocean Race/Whitbread och hans erfarenhet är ovärderlig för teamet.

Ericsson Racing Team kommer att bygga båda sina båtar på varvet vid Ericssons huvudkontor i Kista utanför Stockholm. Den första byggs just nu och sjösätts i höst, medan båt nummer två blir klar under våren 2008.

– Det här är i särklass det bästa sättet att få en stark och slagkraftig kampanj. Nu kan vi utföra fullskaliga farttester och utveckla ett optimalt segelprogram, säger John Kostecki som kommer att vara skeppare på en av Ericsson-båtarna.

De två Ericsson-besättningarna kommer att vara en del av samma team och de kommer att tävla med lika förutsättningar. Båda byggs i Kista av Killian Bushe med målsättningen att skapa två optimala kappseglingsbåtar.

– Med två båtar och två tävlingsinriktade besättningar kommer vi att kunna träna effektivt och förhoppningsvis utvecklas mycket innan starten i spanska Alicante hösten 2008. Och så ger vi en Nordisk besättning möjlighet att delta och förhoppningsvis göra bra ifrån sig under en kappsegling jorden runt, säger Richard Brisius.

Årets två största seglingsevenemang på svenska vatten är Eurocard Gotland Runt i Sandhamn och Match Cup Sweden i Marstrand. I den första möts både amatörer och proffs i Europas största havskappsegling.
På västkusten möts världseliten i match racing i den internationella stortävlingen Match Cup Sweden.
Victory Challenge har just genomfört en av Sveriges bästa insatser i Louis Vuitton Cup. Magnus Holmberg, Sveriges främste match racingseglare berättar om den svenska America´s Cup-satsningen.
Eurocard Gotland Runt, den klassiska och största havskappseglingen på svenska vatten, har i år gjorts om en hel del, bland annat med en ny ”folkklass” – LYS-klassen och en hel veckas publikfestligheter i Sandhamn för dem som inte seglar. Starten går den 1 juli kl. 12.00 i Sandhamn och seglingarna går runt Gotland och tar mellan två och fyra dygn.

LYS lockar familjeseglarna
– Eurocard Gotland Runt blir i år en tävling för proffs, amatörer och inte minst för besökarna i Sandhamn. En nyhet är att man för första gången kan ställa upp i LYS-klassen med vanliga familjebåtar. Vi har också för första gången ett underhållning för både barn och vuxna som är kvar i Sandhamn, från onsdag till onsdag, säger nyutnämnda klubbdirektören på KSSS, Therese Ahlström.
Antalet tävlande båtar förväntas öka i år.
– Vi vill bredda tävlingen både till antalet båtar och till familjer och amatörseglare. Vi har infört LYS för att göra det enklare för fler att ställa upp i Eurocard Gotland Runt och tävla mot rena kappseglingsutrustade båtar, men de behöver inte komplicerade mätbrev, dyra segel och de kan hyra säkerhetsutrustningen, säger Fredrik Feldreich, tävlingsledare.

VO70-båtar i tuff duell
Eurocard Gotland Runt är norra Europas största havskappsegling. Storleken avspeglas inte minst i land på antalet publikarrangemang i Sandhamn som är rekordstort i år. Bland de tävlande finns många nya, intressanta båtar. Bland annat får vi se ett spännande VO70-race med bland andra Ericsson och ABN Amro på startlinjen samt den extrema Open 60-båten, Hugo Boss, en 60-fotsracer som seglas av Alex Thomsson. Alex är ett av de allra största namnen i ensamseglingens jorden-runtcirkus.
Följ seglingarna via webben och i mobilen.
I år kan också många av Gotland Runt-båtarna följas av ”soffliggarna” genom ett nytt utvecklat positioneringssystem med AIS-transpondrar från True Heading. Fler båtar än tidigare kommer att ha sändare ombord som ständigt ger aktuella positioner så att man kan följa båtarna via Internet. Seglingarna går också att följa via mobilen, www.gotlandrunt.se/mob

Match Cup Sweden lockar världsseglarna
Match Cup Sweden är den största internationella matchracingtävlingen på svenska vatten och seglas av tradition i Marstrand inför en publik på över 100 000. Hit kommer flera av världens bästa matchracingseglare. Magnus Holmberg, som nyligen fick mönstra från av den svenska America’s Cup-satsningen är en självskriven stjärna i startfältet. 15 av 16 toppseedade världsseglare är klara, bland annat Magnus Holmberg och ytterligare några namnkunniga seglare från America’s Cup kommer. De svenska hoppen Jenny Axhede och Malin Millbourn tillsammans med världsettan Claire Leroy utmanar herrarna på samma villkor. Tävlingarna pågår den 2-8 juli i Marstrand.
Följ båtarna via Internet eller från ”berget”.

Match Cup Sweden är en av de mest publikvänliga seglingarna som går på svenska vatten. Båtarna seglar på en kort bana mycket nära land och seglingarna lockar varje år omkring 100 000 åskådare. De flesta kan bänka sig bekvämt på bergsklipporna varifrån de ser tävlingarna mycket bra.

Andra stora svenska seglingsevenemang 2007
SM/EM i IMS avgörs i Sandhamn 24-29 juli. LagOptiSM och SprintSM för Laser arrangeras av KSSS i år. Ericsson Racing Team bygger ny VO70-båt i Kista och förbereder sig för Volvo Ocean Race 2008-2009. Tall Ships’ Race är världens största och vackraste regatta för gamla segelskepp. 120 seglande skepp av olika storlekar samlas i Stockholm i slutet av juli och kappseglar till Stettin med start den 31 juli från Revengegrundet.

Info www.gotlandrunt.se och www.matchcupsweden.com

Läs även Gotland Runt-bloggen, gotlandrunt.blogg.se.

Skärgårdsmässan i Wasahamnen på Djurgården arrangeras för 19:e året den 25-27 maj 2007. Det är ett av Stockholms större och mest uppskattade evenemang som lockar 50 000 besökare. Längs kajerna finns utställare från flera länder runt Östersjön med semestertips, hantverk, båtar och båttillbehör samt det som hör till fritidshuset. Vid bryggorna visas nya och begagnade båtar. På mässan finns ett gediget inslag av skärgårdsmat, musik, kultur och seminarier.
Mässan inleds med ett konvent om Stockholms marina miljöer och invigs därefter av föreningen Sjögårdens ( www.sjogard.se) ordförande Gustaf ”Gutte” Taube fredag 25/5 kl 13.
Under fredagen öppnas Båthall 2 för sommaren med en världsunik utställning av unika fritidsbåtar från flera sekel och historiska klenoder.
Under lördagen samlas också ett stort antal veteranbåtar vid bryggorna, och besättningar har tidstypiska kläder. Kl 13 kommer Sjöhistoriska museets chef Hans-Lennart Olsson att dela ut plaketter till K-märkta fartyg.
Lördag kl 14 arrangeras en Taube-konsert i samarbete med Taubesällskapet (Tomas Edström och musikgrupp Mysingen ), och på söndag 14 arrangeras en Taube-konsert med Ulf Bagge, Gisela Nordell och Pierre Ström. Dessutom finns flera musikanter på mässan hela öppettiden.
Öppettider fredag 25/5 kl 12 – 18, lördag 26/5 10 – 18, söndag 27/5 kl 10 – 17. Fri entré.
Info www.skargardsmassan.se

Pressmeddelande från MRCC
Två danska medborgare räddades på onsdagen från en sjunkande motorbåt vid Svinbådan i Öresund.
Larmet inkom till Sjöräddningscentralen i Göteborg kl 1148 på onsdagen. En privatperson vid golfbanan norr om Viken hade fått syn på en motorbåt med två personer ombord. Han kunde också berätta att båten höll på att sjunka.
En minut senare ringde ytterligare en larmare som sett den 30 fot långa motorbåten, som uppges ligga ca 300m ut från land. Aktern uppgavs redan ligga under vatten.
Observatörerna berättade också om att de hört en ”smäll”, vilket kan tyda på att båten kört på något.
Sjöräddningscentralen larmade omedelbart följande räddningsenheter till platsen:
• Räddningstjänsten Höganäs
• Rescue Lars Lindfelt, SSRS Höganäs
• HMS Tapper, Försvarsmakten
• Rescue 276, dansk räddningshelikopter
• KBV 048, Kustbevakningen
• Lommen, danskt militärfartyg
En av larmarna rapporterar kl 11:59 att de ombordvarande nu tar sig upp på båtens flybridge. Kl 12:06 berättar han att båten sjunker. Kustbevakningen hade sjösatt sin lilla snabbgående båt, som tillsammans med SSRS nu var ca 100m från den nödställde.
Kl 12:08 meddelades att KBV räddat två personer.
De två danskarna är välbehållna och KBV 048 har lämnat av dem i Helsingör.

SMHI:s statistik över Göteborgsvädret de senaste 50 åren indikerar att det vid Ostindiefararens hemkomst till Göteborg blir 15 grader varmt och 5 m/sek sydsydvästlig vind ankomstdagen 9 juni. Och inte en enda droppe regn!

Om det händelsevis blåser in ett litet mörkt moln in över Göteborg mitt på dagen, då skeppet stävar in mot Älvsborgsbron, så faller endast 2 mm regn.
Allt om man ska tro på det statistiska medelvärdet för Göteborgsvädret den 9 juni ända sedan 1957.

För de säkert hundratusentalet åskådare som tar emot Ostindiefararen blir det nära nog ett kanonväder. Men hur blir det för besättningen ombord?

– Under Kinaexpeditionen har Götheborg klarat tropiska stormar, skyfall och extrem värme, så även om det skulle bli lite motvind i Kattegatt ska det inte störa skeppets slutspurt mot hemmahamnen, säger kapten Peter Kaaling.
Och solsken är så klart ett plus!

Av 50 års Göteborgsväder att döma är risken för ett ruskväder nästan obefintlig. Bara en gång kröp termometern ner till 10 plusgrader, det var för 22 år sen. Toppnoteringen från 1988 lyder på +22,3 grader för lunchtid en 9 juni under de senaste 50 åren.

Vanligast för just detta datum är sydliga och sydvästliga vindar och inget regn. På 50 år har det bara åtta gånger kommit mer än 5 mm under hela dygnet.

– Låt oss hoppas att vädrets makter också läst SMHI-statistiken, säger Anki Sande, evenemangsansvarig för mottagningen i Frihamnen den 9 juni.

Göteborgarna kan lugnt packa kaffekorgen för att hitta sig en bra utsiktsplats vid älven.

I en storsatsning som kallas KlassDraget gör nu Sportfiskarna tillsammans med fiskeredskapsbranschen en storsatsning för att intressera Sveriges skolbarn för naturen och för fiske. 5000 mellanstadieelever över hela landet kommer att fiska med den lokala fiskeklubben.
Inspiration till satsningen kommer från Norge där projektet ”Skolestang” blivit en dundersuccé och mer än 100 000 skolbarn har deltagit sedan starten 2002. Skolor erbjuds en välorganiserad friluftsaktivitet. Den lokala fiskeklubben står för instruktörer och Sportfiskarna tillsammans med sponsorer står för utrustning och material. Efter fiskeutflykten får skolan och fiskeklubben behålla fiskeutrustningen.
– Vi märker att intresset för KlassDraget är stort bland våra klubbar och ambitionen är att ta med ännu fler skolbarn på fiske nästa år, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.
– Återväxten i sportfiskeleden är en förutsättning för branschens framtid och ungdomsarbetet är en hjärtefråga för oss. Att sponsra KlassDraget med lämplig utrustning var en självklarhet för oss, säger Rolf Baum, ordförande i branschorganisationen Spofa Spöfiske.
Info www.sportfiskarna.se/klassdraget.

Idag invigdes ett nytt besökscenter vid Hjälmare kanal. Besökscentret är en del i upprustningen av Hjälmare Kanal som pågått under flera år.
Hjälmare kanal och Hjälmare docka är ett viktigt regionalt besöksmål. Genom samverkan mellan EUs strukturfonder, Länsstyrelsen i Västmanland, Arboga kommun och markägaren Sveaskog har arbetet med att rusta kanalen och färdigställa besökscentret kunnat genomföras.
Det nya besökcentret innehåller en helt ny utställning som berättar om
kanalen och dess historia. Om sjöfart då och nu och om människor och kulturhistoria.
Utställningen skildrar också det spännande djurlivet som finns utefter kanalen
samt det delvis särpräglade växtlivet. En ny caférörelse har också etablerats.
Traditionsenligt skedde även så kallad kanalinspektion. Det sker årligen efter vårens reparations- och underhållsarbeten. Styrelsen fann kanalen säker och farbar och beslutade att årets seglationssäsong på kanalen kan inledas.
Läs mer på:
www.hjalmarekanal.se
www.sveaskog.se