SBU

Nu är det dags att sammanfatta SBU-året. Båtriksdagen i våras innebar ordförandebyte och det är naturligt att fråga hur arbetet har gått.
– Det har varit ett händelserikt första halvår, säger Göran Andersson, SBU:s nye ordförande. Bland annat har de båda arbetsgrupper som Båtriksdagen tillsatte i våras gjort en första avrapportering inför styrelsen nyligen och mitt intryck är att de slutgiltiga förslagen, som ska presenteras på det uppskjutna Unionsrådet i början av februari, kommer att få ett gott mottagande.

– En annan viktig fråga väntar också på sin lösning, framhåller Göran. En ny utbildningskonsulent skall utses. Han eller hon ska ju dessutom ha den dagliga skötseln av kansliet vid Nämnden för Båtlivsutbildning. Tjänstebeskrivning finns på SBU:s hemsida och vi hoppas att många ska vara intresserade av tjänsten.

– Så ska vi formulera ett nytt samarbetsavtal med Håll Sverige Rent. Ett förslag finns framtaget och om vi får de EU-pengar förslaget förutsätter kommer vi att kunna jobba med flera viktiga miljöfrågor under det kommande året. En personalförstärkning finns redan vid kansliet för dessa arbetsuppgifter.

– Det har varit ekonomiskt bekymmersamt på grund av den kraftiga minskningen av statsbidrag vi drabbades av.d Vi hoppas nu att den nyligen ingivna bidragsansökan för 2005 ska behandlas välvilligare. – I anslutning till båtmässan Allt för Sjön ska vi som vanligt ha ett Båtting där vi får tillfälle att behandla viktiga båtpolitiska frågor. Kanske blir frågan om obligatorisk förarutbildning en sådan fråga. Vi satsar för övrigt på att visa upp en ny profil på mässan i form av nya montrar både för SBU och det viktiga båtlotteriet.

– Kansliflytten, visserligen bara en våning, har blivit en stimulans för vår duktiga personal, betonar Göran Andersson, som passar på att önska dem och alla andra båtmänniskor här i landet en God jul och ett Gott Nytt År.

Svenska Båtunionen är medlem i den europeiska organisationen EBA, European Boating Association. Organisationen har i uppdrag att dels vara kontaktorgan gentemot EU:s olika institutioner och där framföra båtlivets synpunkter, önskemål och krav. Förutom att dra upp riktlinjerna för detta arbete används även EBA:s möten för att informera om aktiviteter i Europas olika länder som påverkar eller kan påverka båtlivet, främst vad gäller teknik, miljö och regelverk.

EBA hade sitt höstmöte i mitten av september i England, Winchester. Ordförande i EBA är sedan hösten 1999 Magnus Anderberg. Vid mötet deltog 37 personer från tolv europeiska länder samt en från USA. Dessa representerade 18 olika båtorganisationer i de 13 olika länderna samt sju olika länderövergripande organisationer.
Vid EBA:s grundande 1982 var tre personer tongivande: Wolfgang Paul från Tyskland, Jean Lemoine från Frankrike och Michael Devonshire från England.

Vid höstmötet lämnade Michael Devonshire arbetet. Han har genom åren på ett kraftfullt sätt representerat inte bara Europeisk båtliv utan även det internationella genom sin roll som ISAF representant i bland annat IMO, International Maritime Organisation.Vid mötet avhandlades frågor EBA medverkan i HELCOM (”miljön i Östersjön”), OSPAR (”miljön i Nordsjön och Atlanten”). Bland de frågor som skall vidarebehandlas av IMO diskuterades AIS, passning på kanal16, utformning av radarreflektorer samt spridning av organismer genom ballastvatten. De tre kommittéerna för Miljö, teknik och regelverk hade en stor mängd frågor att handlägga.

Från USA rapporterades om LORAN-C och dess nyare version e-Loran som en viktig backup för GPS-systemet. Vidare var man bekymrad av en ökat antal dödsfall på grund av koloxidförgiftning från båtmotorer.

Nästa EBA-möte kommer att hållas på färja t.o.r. Stockholm-Helsingfors i februari i ett gemensamt ansvar mellan SBU och Finlands Båtförbund.
Europeiskt båtliv gjorde även en storsatsning på att informera EU-institutionerna, främst Parlamentet, om vikten av att hålla kanaler och inre vattenvägar tillgängliga för fritidsbåtar genom en utställning och ett symposium i Bryssel under första veckan i oktober i år. Utställningen pekade på det stora värdet av de inre vattenvägarna ur många olika aspekter samt på problem som uppstår bland annat när broar byggs för låga över kanaler, farleder inte underhålls och slussar och rörliga broar inte underhålls.

På 30- och 40-talet var segelbåtar i 5-metersklassen vanliga kappseglingsbåtar. Många berömda seglingsprofiler valde just 5m-båtar. Det svenska 5m-förbundet firar i år 75-årsjubileum och i samband med det försöker man få till stånd ett komplett register över svenska båtar. 5m förbundet är i dag ett aktivt förbund med cirka 75 medlemmar. Kappseglingarna bedrivs framförallt i Stockholm och i Finland där klassen är stor med närmare 20 aktiva före detta svenska båtar. Båtarna är alla byggda mellan 1936 och slutet på 40-talet när klassen försvann för att åter uppstå 1974.

– Förbundet efterlyser nu okända båtar. Det byggdes cirka 120 femmor i Sverige och i dag har vi koll på ett 30 tal i olika skick i Sverige och Finland, säger förbundets ordförande, Hans Fungdal.
Målet är inte att värva medlemmar utan att få reda på var det finns båtar och vilket skick dom är. På hemsidan www.int5m.com finns mer info om båtarna. Info fungdal@telia.com, tel. 073-831 11 11.

Sjöräddningen i Mönsterås övade 5 oktober eftersök i vattnet med polisens hundpatruller. Bilden visar hunden Bimbo Lind (6,5 år) samt husse tillika polismannen Bengt Wallenberg. Övningen gjordes under de mörka timmarna och två personer fanns utplacerade i Kalmarsund iförda överlevnadsdräkter. Bimbo Lind är utbildad för att kunna söka efter personer på land och i vatten, även de som kan finnas under vatten.

Den här kvällen låg hunden placerad i stäven på sjöräddningens båt och stirrade ut över de svarta vidderna. Ibland smakade han av vattnet och så plötsligt markerade han att han känt lukten av en människa. För Bimbo Lind tog det inte lång tid innan han nosat upp de två herrarna som låg i det mörka vattnet.

SBU:s fond för utveckling av båtlivet delar varje år ut bidrag till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet i Sverige. Båtförbund, båtklubbar eller enskilda personer kan komma ifråga som bidragsmottagare. I förekommande fall kan även bidrag ges till organisationer eller enskilda personer som har anknytning till svenskt båtliv.

Ansökan om bidrag skall innehålla beskrivning av hur bidraget skall användas, en ekonomisk plan och hur stort bidrag som söks. Ansökningstiden går ut 31 december. Unionsstyrelsens AU behandlar därefter ansökningarna. Beslut fattas under januari och bidragsmottagare meddelas skriftligen. Pengarna utbetalas efter rekvisition, SBU:s revisorer har dock rätt att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Ansökan sänds till SBU:s kansli.

Östergötlands BF hade 20 oktober en träff med klubbombud för besiktning, försäkring, miljö och barn och ungdom. Anslutningen var mycket god med 52 deltagare. Jacob Enestad från Svenska Sjö informerade om nyheter i båt- och båtklubbsförsäkringen. Göran Johansson från Svenska Sjöräddningssällskapet i Arkösund redogjorde för sommarens sjöräddningsutryckningar och Trossenuppdrag samt orsaker till haverierna.

Miljöombuden analyserade en eventuell fortsättning av kursen ”Ren och säker hamn” som ÖBF hittills genomfört på tre orter. Vidare listades idéer om nya åtgärder för att öka miljömedvetenheten. I övrigt diskuterades personliga erfarenheter av ”giftfria” bottenfärger och tillgång till alkylatbensin.

Klubbarnas behov av utskick av olika slag till medlemmarna kan nu lösas på ett enkelt sätt genom anslutning till Direktpost.se. Det är en ny webbtjänst, utvecklad av sekreteraren i Käppala Båtsällskap, Pål Ljungberger, och tryckeriföretaget Edita.

Med hjälp av webbtjänsten kan man få utskrift på papper, kuvertering, frankering och utskick av meddelanden, kallelser och annat som styrelsen riktar till alla medlemmar. Meddelandet skrivs direkt på skärmen och skickas med en knapptryckning tillsammans med en adresslista till Direktpost. 500 utskick kostar 6.50 kr/st därutöver 5.50 kr/st.

Klubben online heter en webbsida där klubbar gratis inom ramen för denna kan skapa en hemsida. Med hjälp av ett standardformulär kan klubben eller medlemmar i en båttypsklubb presentera sin verksamhet. Vidare planeras att mot kostnad senare utveckla hemsidan med egen webbadress och egen klubbmail och ytterligare innehåll i hemsidan. Info www.maringuiden.se

Östra Vänerns BF genomförde extra årsmöte och Båtdag i Källby Pastoratsgård 30 oktober. Av förbundets 18 medlemsklubbar var 11 representerade med totalt 46 deltagare. Ordföranden Carl R. Hellström hälsade SBU:s ordförande Göran Andersson välkommen. Det extra årsmöte var föranlett av att Båtriksdagen i våras beslutade höja medlemsavgifterna från och med 2005.

SBU:s ordförande Göran Andersson orienterade utförligt om en rad aktuella frågor på Unionsstyrelsens bord. Thomas Landgren höll ett mycket intressant föredrag om sjöfåglar i Vänern samt visade diabilder. Efter lunch genomfördes en vidareutbildning av säkerhetsbesiktningsmän under ledning av Kenneth Senby. Den teoretiska delen hölls i Källby och den praktiska delen hos firma Motormarin i Lidköping.

Råå Hamnförening i Skåne anses vara en helt igenom ideell förening och därmed begränsat skattskyldig. Det slog Länsrätten fast i en dom på försommaren. Föreningen slipper därmed betala 30 000 kr i moms och en höjning av nuvarande hamnavgift på 750 kr var därmed undanröjd.

Hamnföreningen kan också satsa på att bygga en planerad jollebrygga
Skatteförvaltningen hade en annan uppfattning. Den menade att hamnavgifterna utgjorde en så stor del av föreningens totala ekonomi och att det borde betraktas som affärsverksamhet och därmed vara momspliktig. Skatteverket har inte beslutat om den ska driva ärendet vidare till Kammarrätten.

Värmdö kommuns föreningsråd satsade i mitten av september på en höstmarknad som blev stor succé. Kommunen har närmare hundratalet föreningar av olika kategorier, däribland ett antal båtklubbar. Målsättningen var bland annat att i Kyrkparken i Gustavsberg visa upp klubbarnas verksamhet för allmänheten och dessutom att bjuda på underhållning. Kommunalrådet Lasse Bryntesson berömde i ett invigningstal föreningsrådet för ett mycket fint arbete och förmodade att marknaden skulle bli återkommande.

Viktiga inslag i marknaden var uppvisningar av brandbilar, ambulanshelikopter och sjöpolisens båt. Med ett visst vemod visade Amf 1 på Rindö upp sig eftersom regementet hotas av nedläggning.
– Helgens arrangemang har tillkommit genom ideellt arbete, säger Kjell Thorngren, Överbyåsens Båtklubb, som varit en av entusiasterna bakom projektet.
– Arbetet i föreningsrådet har varit lätt eftersom så många föreningar ställt upp. Vi satsar på en upprepning nästa år.

Sedan ett antal år har Svenska Båtunionen (SBU) och Svenska Seglarförbundet (SSF) hyrt var sin våning av Sjöfartsverket i huvudbyggnaden vid Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Hyresvärden har framfört krav på mera lokalutrymme som löstes så att SSF flyttade till ett annex på samma område och SBU flyttade en våning ned.

Vid Båtlivs besök för en tid sedan var flytten praktiskt taget färdig. En leverans av möbler samma dag gav personalen några timmars extra arbete. Lokalerna har samma totalyta som på våningen ovanför, men är bättre indelade. Förutom kontorsrum för personalen finns ett väl tilltaget konferensrum för styrelsen. Liksom tidigare finns också ett övernattningsrum för långväga funktionärer vid möten som inte medger hemresa samma dag.

Liksom tidigare leder Hans W. Berglund kansliet i egenskap av generalsekreterare. Vid sin sida har han Cecilia Obitz som har hand om SBU:s ekonomi. Mait Knuts sköter bland annat det viktiga adressregistret så att Båtliv når alla båtklubbsmedlemmar. Till sin hjälp har hon Margareta Lundkvist på en deltidstjänst. Sedan en tid har två nya medarbetare tillkommit. Hans Obitz är vikarie för pappaledige Patrik Lindkvist och Charlotte Rolandsson skall äga sig åt miljöfrågor och utveckling av olika planerade projekt.

Tjänsten som utbildningskonsulent vid SBU och sekreterare i Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) innehas formellt av Berth Josefsson, men han pensionerade sig redan tidigare i höstas. Tills vidare är vissa av tjänstens arbetsuppgifter fördelade på övriga befattningshavare. Rosenvik är för övrigt i hög grad ett maritimt centrum i Stockholm. Innanför grindarna där gränden af Pontins väg slutar finns förutom SBU och SSF dels Chefen för Stockholms sjötrafikområde och Sjöfartsinspektionens stockholmsavdelning.

Baltica och Fyrbyggaren har sin kajplats där och dessutom finns materiel för det underhåll av fyrar och farledsutprickning de båda fartygen arbetar med. Vidare finns den Trafikinformationscentral, VTS Stockholm, till vilken alla till Stockholm in- och utpasserande fartyg via VHF-radio måste anmäla sig vid vissa positioner i de trånga farlederna.

Båtriksdagen 2005 hålls 9–10 april 2005. Platsen blir Söderköpings Brunn.Motioner, förslag och framställningar till Båtriksdagen skall vara Unionsstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2005.
Kallelse, verksamhetsberättelse och övriga handlingar sänds till Båtförbund/Båtklubbar senast sex veckor före Båtriksdagen.
Unionsstyrelsen

Det från hösten 2004 uppskjutna Unionsrådet äger rum 5–6 februari 2005 i Stockholm. Tidigare år har vid denna tidpunkt hållits konferens med de regionala förbundens ordförande.

Agenda för Unionsrådet är ännu inte fastställd, men sannolikt blir redovisning av de båda vid Båtriksdagen 2004 tillsatta utredningarna huvudpunkter. Den ena hade i uppdrag att se över SBU:s stadgar, den andra att granska SBU:s arbetsformer och organisation.

Svenska Båtunionens (SBU) styrelse har nu inlämnat statsbidragsansökan för 2005 till Friluftsrådet vid Naturvårdsverket. Ansökan omfattar dels organisationsbidrag med 725 000 kr och dels verksamhetsbidrag för tre närmare beskrivna projekt med 1 195 000 kr.
I ansökan framhålls att SBU är en av de största främjandeorganisationerna i Sverige och att mycket av arbetet når långt utanför klubbarnas medlemmar, till exempel i fråga om miljö, sjösäkerhet, turism och utbildning.

Efter den kraftiga nedskärningen av 2004 års bidrag har SBU tvingats begränsa representation i viktiga verksamheter. Man hoppas nu att SBU:s behov av bidrag av denna storlek ska accepteras.
Tre projekt planerar man driva under 2005 och vid kansliet finns redan anställd en person som bland annat förbereder. Ett projekt har fått rubriken Hållbart båtliv i samspel med naturen. Det kommer att genomföras vid de stora båtmässorna. Värn om allemansrätten, minskade avgasutsläpp och beväxningsskydd kommer att vara huvudpunkter i projektet.

För projektet äskas 525 000 kr.
Under rubriken Omdöme-Hänsyn-Säkerhet vill man satsa på en kampanj för att minska antalet olyckor och incidenter till sjöss med fritidsbåtar. Viktiga inslag i informationskampanjen blir tre regionala seminarier och artiklar i Båtliv. Projektet bedöms kräva 350 000 kr. Det tredje projektet har rubriken Utökat båtliv. Projektets övergripande målsättning är att få våra invandrade svenskar intresserade för båtliv och därigenom att uppleva svensk natur. Stor satsning ska göras på fyra regionala utbildningskonferenser för förbunds- och klubbrepresentanter. För projektets genomförande ansöks om statsbidrag med 320 000 kr.

Avslutningsvis framhålls att SBU:s verksamhet är underfinansierad och bygger på mycket omfattande ideella insatser som i dagens moderna samhälle blir allt svårare att lita till.
Erik Bohlin

Kontraktet om samarbete mellan stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) och Svenska Båtunionen (SBU) har gått ut. För åren 2005–2007 föreslås nu nio punkter som ska ingå i ett nytt avtal. Inom ramen för Baltic SeaBreeze Projektet föreslår man finansiering med EU-medel. Under de tre åren beräknas SBU bidra med 400 000 kr, HSR med 800 000 kr.

SBU:s miljökommitté föreslås få en viktig roll i arbetet med genomförandet av förslagets olika projekt. Till sin hjälp föreslås kommittén få en halvtidstjänst avlönad av HSR och placerad vid SBU:s kansli två dagar i veckan
Revidering och digitalisering av SBU:s miljöinformationsmaterial är angeläget. Det nuvarande är foldrar och broschyrer av olika datum och med olika utgivare. Ett modernt informationssystem, som hanteras av SBU i dialog med förbund och klubbar är målet.

Tidningen Båtlivs miljösidor ska ägnas åt en brett upplagd informationskampanj för att väcka båtägarnas miljömedvetande. En serie konferenser ska hållas med båtklubbarnas miljöombud på temat Ren och säker hamn. I nära anslutning till detta tema förslås att två pilotprojekt genomförs. Det ena gäller framtagning av ett bränsledistributionssystem anpassat för klubbhamnar och gästhamnar. Det andra avser framtagning av miljöanpassad spolplatta för båtupptagningsplatser.

Stor energi ska ägnas åt information kring miljöeffekterna av tvåtakts utombordsmotorer. En del av materialet kommer att finnas med.
I förslaget betonas vikten av att SBU är representerat vid de årliga konferenserna med Baltic SeaBreeze arbetsgrupp 1. Kostnader för denna representation bekostas av HSR.
Erik Bohlin

Skånska båtklubbar har drygt 1800 personer i kö för båtplats. Det konstaterar Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation (SBS) som gjort en enkät bland båtklubbarna utmed kuststräckan Trelleborg-Helsingborg. Längst är kön hos Råå Hamnförening med 600 i kö.

Enkäten visar att kommunerna borde bygga ut hamnarna på Skånes västkust. I stället är det kustnära bostadsbyggande som dominerar planeringsverksamheten. I Vellinge vill kommunen ta hela vinteruppställningsplatsen och fylla upp halva hamnbassängen för att bygga 130 bostäder
I Malmö har konflikten mellan stadens planerare och båtlivets krav blivit extra stora.

Det gäller Båtklubben Malmöhus i Malmö. Klubben är uppsagd till den 31 december 2004. I nuläget vet inte båtägarna vart man ska ta vägen med sina båtar för vinterförvaring och var man skall flytta klubbhus, bryggor och annan egendom som klubben äger. Några uppläggningsplatser inför vintersäsongen har inte kunnat erbjudas vilket har fått till följd att ingen ännu har tagit upp sin båt. Några båtplatser till kommande säsong har inte kunnat erbjudas till många av klubbens medlemmar och köerna är långa hos klubbarna på rimligt avstånd.

En Översiktsplan för Nyhamnen föreligger och SBS har i ett längre remissyttrande ställt sig t kritiska till delar av planen. I remissyttrandet sägs bland annat: ”Planförslaget innefattar en betydande bostadsbyggnation inom området.” Detta i sig borde medföra ett ökat behov av fasta båtplatser i området för de människor som flyttar in. Framför allt löser inte planförslaget det akuta behovet av båtplatser enligt den aktuell inventering som SBS gjort.

– Delar av planen kan vi acceptera, den är bra, säger Kent Danielsson, ordförande i SBS, men att försvåra tillgängligheten med broar över inseglingen till hamnen har vi ingen förståelse för även om dom enligt förslaget skall vara öppningsbara. Båtlivets och båtturismens behov skulle kunna tillgodoses på ett betydligt bättre sätt.

Erik Bohlin

Blekinge Båtförbund höll sin årliga ”Miljö- och Besiktningskonferens” i Jernavik 19 mars. Konferensen hade samlat deltagare från länets alla hörn. Kursledarna delgav ombuden sina erfarenheter som bland annat snappats upp på den av Svenska Båtunionens centrala konferens.

Allt ifrån avfallshantering, giftfria bottenfärger till obligatorisk säkerhetsbesiktning ventilerades. Deltagarna var nöjda med denna dags informationsutbyte och lämnade det vårsköna området under eftermiddagen.

Östergötlands BF har hållit årsmöte i Norrköping med Bråvikens Segelsällskap som värd. 15 klubbar var representerade vid årsmötet och totalt deltog ca 40 personer. Till styrelseledamöter nyvaldes Bo Nordenram, BSS, och Olof Nirs, Åtvidabergs BK samt omvaldes Britt Axelsson, Linköpings MKB, Alexander Johansson, Stegeborgs BK och Tomas Kindstedt, Kinda BK.

Värdklubbens sekreterare, Per-Olof Rudenäs, berättade att den bildades 1902 under namnet Nykterhetsvännernas Segelsällskap, N.V.S.S. Bildandet skedde som protest mot alla tragiska olyckor som inträffade med kombinationen ranka båtar och alkoholkonsumtion. År 1965 togs nuvarande namn och 1972 köptes uthamnen Snedskär vid Arkösund. BSS har en livaktig ungdomsverksamhet med Optimistjollar, E-jollar och Laserbåtar.

Före årsmötet informerades om propositioner och motioner till Båtriksdagen. Olof Nirs redogjorde för ekonomiskt utfall 2004 för Svenska Sjö. Annica Åkerblom presenterade utvecklingsarbete i skärgården som bland annat resulterat i nya båtlinjer i Östgötaskärgården samt att det nu längre inte finns risk för att Häradsskär säljs till privatintressen. Baracken på norra Häradsskär kommer att rivas och röjning ska ske för att öka tillgängligheten. Även betande får kommer att användas för att hålla naturen öppen.

Om upprustning av hamnen ska ske är för närvarande oklart. En film kallad ”Båtliv i Östergötland” visades. Alexander Johansson och Nelli Tornell presenterade faror med moderna hjälpmedel ur sjösäkerhetssynpunkt. Björn Axelsson redogjorde för aktuell verksamhet i miljöfrågor inom ÖBF.

Lördagen 19 mars deltog 31 deltagare representerande 14 båtklubbar i förbundets årsmöte. Mötet inleddes med den öppna delen med en diskussion och synpunkter på aktuella ämnen som hamn, miljö, återinförande av obligatorisk båtbesiktning, körkort för fritidsbåtar, båtklubbsförsäkring samt hur vi kan stödja och hjälpa båtklubbarna i deras arbete för ett mera givande båtliv.

Förbundets ordförande, Kent Danielsson, presenterade Malmö stads långsiktiga planer på ut- och nybyggnation av småbåtshamnar och pekade på att den inte är lösningen av problemet för bland annat Båtklubben Malmöhus. Lommabuktens Seglarklubb och Falsterbokanalens Båtklubb planerar utbyggnad av sina hamnar.
Båtklubbar som har tanke på eller erbjudande om att överta ansvaret för markområde och hamnbassäng från kommunen bör vid ett övertagande få inskrivet i avtal vem som har ett framtida ansvar för deponering och kontaminering av ”smittade” massor vid muddring eller ombyggnad av hamnbassäng och markområde.

Mötet enades om att det behövs någon form av körkort för fritidsbåtar och några klubbar har i egen regi börjat med förarutbildning bland sina medlemmar. Även samarbetet i Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation kommenterades
På grund av uteblivna kommunala bidrag, inga höjda medlemsavgifter till förbundet, och hårt bantad budget visade resultatet en mindre minus. Förbundsdelen har under ett par år fått stå tillbaka för SBU:s avgiftshöjningar. Ett varningens finger höjdes för en avgiftshöjning till nästa år.

Kent Danielsson och övriga styrelseledamöter fick fortsatt förtroende. Efter avslutat val tackade Kent för förtroendet och meddelade att han efter denna mandatperiods utgång efter 23 år i förbundsstyrelsen, varav 20 som förbundsordförande, undanber sig omval.
Hans Erik Hansson avtackades för många års arbete som styrelseledamot i SkBf med förbundets minnestallrik i tenn, förbundets högsta utmärkelse. Förtjänsttecken i guld tilldelades Bengt Pettersson Båtklubben Pärlan i Bromölla

Vid Östra Vänerns BF årsmöte i Källby Pastoratsgård lördagen 26 februari deltog 35 personer från 13 av förbundets 18 klubbar. Vid de stadgeenliga förhandlingarna omvaldes bland andra ordföranden Karl R Hellström. Hans Kongbäck nyvaldes tillmiljöombud efter Kenneth Holgersson som avgick efter 15 år i styrelsen. Vidare fick Bo Österberg förbundets förtjänstplakett efter 25 år som ordförande i Mariestads Motorbåtsklubb. Förutom stadgeenliga förhandlingar lämnades en hel del viktig information. Karl R. Hellström informerade mötet om vilka frågor som behandlades på SBU:s ordförandekonferens i Frösundavik 5–6 februari.

Elov Geiström rapporterade från försäkringskonferensen. Kenneth Holgersson informerade om en ny inre farled mellan Karlstad och Kristinehamn. Farleden kommer att finnas med på det nya sjökortet. Bo Svensson, Spikens Båtklubb omtalade att en lokal har byggts intill gästhamnen där bland annat livsmedel skall säljas.
Efter mötet höll Kjell Olofsson, Lidköping, ett mycket intressant föredrag under mottot: ”Livet på Vänern”.

Kjells morfar var fyrvaktare på Lurö som ligger mitt i Vänern och fyrvaktaryrket gick oftast i arv från föräldrar till barn, även till döttrarna. Kjells far och mor fick fyrvaktarjobbet på Aspholmen år 1965. Kjell, som är född och uppväxt på Lurö, berättade om det hårda livet som fyrvaktare vintertid då det ibland inte gick att ta sig in till fastlandet på grund av isen. Han berättade också om sjöräddningsaktioner, som fyrvaktarna utförde, bland annat när kanalbåten Diana gick på grund år 1963 vid Lurö Rödskär och 69 personer fick föras iland med småbåtar.

För denna räddningsaktion fick morfar och pappan hedersmedaljer.
Kjell fick år 2003 uppdraget som förvaltare för Aspholmen och bor numera där under juli–augusti och säljer fisk och glass till båtturisterna. Återstoden av året bygger han tillsammans med brodern Bo båtar i aluminium. Firman de driver heter Broson Marin Design i Lidköping och har specialiserat sig på ambulans- och räddningsbåtar men bygger nu en ”värstingbåt”, 11 meter lång med två motorer på tillsammans 700 hk och med en beräknad toppfart på 55 knop.

Nästa år sänks det statliga lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningarna med 100 Mkr på grund av att Svenska Spels överskott minskade 2005.

Enligt riksdagsbeslut finansieras statens stöd till barn- och ungdomsidrotten via en del av Svenska Spels överskott. Det lokala aktivitetsstödet omfattar nästen en miljon barn och ungdomar i över 10 000 idrottsföreningar.

Seglare minns hålls onsdagen 15 november 2006 klockan 18.00 i Tranebergsstugan, Bromma. Höstens tema är ”Båtrenovering och varvsskrönor”. Kostnad 120 kr (inkl middag). Eftersom det är tioårsjubileum för Seglare Minns i Tranebergsstugan lovar arrangören att det bli något extra.

Förhandsanmälan senast måndagen 13 november 2006. Förhandsanmälan till Maivor Bergau på telefon 08-39 31 02, e-post bergau@glocalnet.net eller till Svenska Seglarförbundets kansli, 08-459 09 93 e-post asa@ssf.se

Fjärde upplagan av Kustguide Bottenhavskusten – ”I Gävlefiskarnas kölvatten” finns nu tillgänglig på Internet på följande sidor: Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida: www.y.lst.se
Syftet är att locka båtburna och andra till nya unika natur och kulturupplevelser som kuststräckan från Öregrund upp till Västernorrlands nordligaste del har att erbjuda.

Här beskrivs alla pittoreska fiskelägen, gästhamnar, naturhamnar, kustnära utflyktsmål och serviceställen av allehanda slag.
Den senaste upplagan av guiden från 1994 har under våren genomgått en omfattande revidering både innehålls- och layoutmässigt. Den nya versionen beräknas komma i tryckt form under hösten 2006 och kommer att omfatta 144 sidor.