Blekinge Båtförbund höll sin årliga ”Miljö- och Besiktningskonferens” i Jernavik 19 mars. Konferensen hade samlat deltagare från länets alla hörn. Kursledarna delgav ombuden sina erfarenheter som bland annat snappats upp på den av Svenska Båtunionens centrala konferens.

Allt ifrån avfallshantering, giftfria bottenfärger till obligatorisk säkerhetsbesiktning ventilerades. Deltagarna var nöjda med denna dags informationsutbyte och lämnade det vårsköna området under eftermiddagen.

När årets Båtriksdag samlas på Quality Hotel i Nacka 13-14 april har delegaterna att ta ställning till två tunga propositioner och tio motioner i olika ämnen. Man kan förutse heta debatter främst kring av styrelsen framlagda propositioner, men även flera av motionerna innehåller hett debattstoff.

Höjd medlemsavgift
Styrelsen tvingas konstatera att rörelseresultatet för 2001 slutar med underskott på 725 000 kr, som täcks av eget kapital. Vidare har tidningen Båtliv överskridit budget med 836 000, vilket kommer att justeras mot SBU:s båtlivsfond som skapats just för situationer som denna. För att återuppbygga båtlivsfonden och möjliggöra ett höjt bidrag till Båtliv föreslår styrelsen att alla medlemskategorier med undantag för enskilda ungdomar får höjd medlemsavgift från 2003 med 10 kronor. Avgiften för 2002 är redan fastställd vid 2001 års Båtriksdag. Det betyder att medlemsavgiften för medlemmar i enkelanslutna klubbar blir 41 kronor och i dubbelanslutna 36 kronor.

Nya ramstadgar.
Svenska Motorbåtsunionen, som senare blev Svenska Båtunionen, bildades av självständiga klubbar och förbund med egna stadgar. Efterhand som nya klubbar bildats och anslutits har förslag på stadgar efterfrågats. En kommitté inom Saltsjön-Mälarens Båtförbund har utarbetat förslag till ramstadgar, som klubbar ska kunna anta sina egna med de lokala anpassningar som eventuellt kan behövas. Båtriksdagen föreläggs nu för fastställelse detta förslag, som för övrigt bearbetades vid Unionsrådet i höstas.

Motioner
Västkustens Båtförbund med stöd av Östra Vänerns Båtförbund föreslår att SBU tar initiativ till ett obligatoriskt kompetensbevis för fritidsbåtar, ett båtförarkort.
I motionen jämför motionärerna med jägarexamen, grönt kort för golfspelare, snöskoterkort. Motionären vill också att ett befarat myndighetspåbud ska mötas med ett eget initiativ av SBU.

Unionsstyrelsen (US) menar att frågan behöver utredas närmare och vill ha Båtriksdagens bemyndigande att tillsammans med NFB och Sjöfartsverket tillsätta en arbetsgrupp. Smålands Båtförbund vill väcka liv i den sedan en del år avsomnade provverksamheten för Rorsmansmärket. US tillstyrker motionen och vill ha uppdraget att ta fram och förnya det material som klubbarna ska kunna använda.

Navigationssällskapet motionerar kring flera olika problem. De vill att masttoppslanterna ska tas bort på segelbåtar med lägre mast än 12 meter. US är medveten om problemet med förväxling med annat rött ljus, men menar att internationella regler måste följas. Vidare vill Navis att väderrapporteringen i Sveriges Radios P1 förbättras. US håller med i huvudsak och vill gärna agera för bättre rapportering. Motionären anser också att bilfärjorna ibland kan vara svåra att se i mörker och vill att SBU via SSD ska verka för regler skapas för att undvika kollisioner. US uttalar stor förvåning över motionen och anser att nuvarande regler är full tillräckliga och föreslår att motionen avslås.

Slutligen vill Navis att SBU via SSD ska ta upp en diskussion med Sjöfartsverket angående reflexer på prickar så att de syns på radar. US tillstyrker motionen, men säger samtidigt att enligt uppgift från Sjöfartsverket förses alla nya prickar med radarreflektor.
Västkustens Båtförbund vill att förbunden ska få ta ut en mindre ersättning för distribution av protokollsblanketter till besiktningsmännen. US tillstyrker motionen
Blekinge Båtförbund vill att SBU tar fram en broschyr med uppgifter om begagnade båtars vanliga fel och förtjänster och pekar på att svensk Bilprovning har en liknande broschyr. US konstaterar att SBU idag inte har resurser att leva upp till motionärens önskemål och föreslår att motionen avslås.

Mälarens Båtförbund har varit besviken på de demonstrationer av de administrativa program som tagits fram och kräver att fel och brister snarast rättas till. US pekar på att pengar finns anslagna och att i motionen påpekade brister är nu tillrättade. Skånes Båtförbund pekar på ett faktum att i många hamnar finns både en grupp båtägare som via medlemskap i en båtklubb hyr sina platser och en grupp som hyr platser via en hamnförening. De senare är i regel inte medlemmar i SBU eftersom hamnföreningen inte anses vara en ideell förening. US menar att problemet närmast är en stadgefråga och att klubbar som söker medlemskap och som har hamnföreningskaraktär bör tänka igenom sina stadgar och utforma dessa på lämpligt sätt.

Sörmlandskustens Båtförbund har analyserat hur båtlivets organisationer verkar och har funnit att mycket finns att göra i fråga om samordning av kunskaper och resurser. Motionären skisserar ganska kraftiga ingrepp i både SBU:s, Svenska Kryssarklubbens och Svenska Seglarförbundets nuvarande arbetsformer och organisation. US konstaterar att de tre organisationerna redan har ett bra samverkansorgan i Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD. Nuvarande former för dubbelanslutning av båtklubbar till SBU och SSF är enkla. US hemställer därför att motionen avslås. Lidingö Båtförbund vill ha hjälp med att kontakta myndigheter,hamnar, rederier rörande problemet med svallvågor och av dessa vållade skador på stränder. US framhåller att problemet finns vid några få områden i närheten av storstäderna Stockholm och Göteborg. US anser att det regionala förbundet i första hand har en viktig uppgift dels som remissinstans gentemot länsstyrelsen och i samråd med Sjöfartsverkets trafikområde ta upp detta problem. Eventuellt kan flera berörda förbund gå samman. SBU och vid behov SSD kan agera mot centrala myndigheter.

Valfrågor
Det av Valnämnden framlagda förslaget innebär ett par förändringar. Bengt Aldengård, Sundsvall, har avsagt sig omval. Till ordinarie ledamot i hans ställe föreslås före detta sjötrafikdirektören vid Sjöfartsverket Göran Andersson. Han har redan en period varit styrelsesuppleant. På den därmed lediga suppleantposten föreslås nu Sten Olsson, Piteå. Han har hittills främst verkat i Norrbotten bland annat som sekreterare i Bottenvikens Båtförbund och som ordförande i Piteå Båtklubb.
I övrigt har avgående styrelseledamöter ställt sig tillförfogande för omval.
Info www.batunionen.com

Aspö Båtklubb i Karlskrona skärgård har funnits i 25 år och verksamheten har under åren varit varierande. Klubbverksamheten var fram till 1999 sakta nedåtgående, varför en nystart gjordes. En interimsstyrelse startade upp och bildade en ordinarie styrelse vid årsmötet 2000. Antalet medlemmar växte från 78 till dagens 150. Klubbens ordförande, Göran Janrell, är imponerad över att styrelsen och medlemmarna i klubben är så lojala och ställer upp ideellt med sina olika kompetenser för klubbens verksamhet.

Vi visste att vi hade många eldsjälar, men många andra har också engagerat sig i allt arbete och stöttat oss även utanför klubben. Genom att ta över ansvaret och teckna arrendeavtal med Karlskrona kommun tog Aspö Båtklubb över verksamheten i hamnarna Lökanabben och Djupvik. Omfattande arbeten har sedan den 1 november 2001 kommit igång i hamnarna. I samverkan med EU Mål 2 Öarna, Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommun, har uppförts ett nytt klubbhus vid Lökanabben. Med bland annat ett EU-bidrag på 800 000 kronor och en omfattande arbetsinsats av klubbmedlemmar kunde den 65 m2 stora byggnaden nyligen invigas i anslutning till klubbens 25 årsjubileum.

Klubbhuset är avsett som en gemensamhetsanläggning för i första hand medlemmarna i Aspö Båtklubb, men även gästande båtfolk, boende på Aspö och de som besöker ön är välkomna. I klubbhuset har faciliteter för att öka servicen för båtfolket byggts in såsom vattenklosetter, duschar, bastu och tvättmöjligheter. Sex gästplatser finns, men lediga klubbplatser får utnyttjas. Annat nyttjande är uthyrning för konferenser i samarbete med Aspö Lotstorns vandrarhem, föreningsverksamhet på ön mm.

Den 14 augusti seglas Kräftseglingen i södra Öresund. Det är Sundcupens klassiska Light Vessel Race som fått nytt namn. Största nyheten är att starten nu går utanför Limhamn och att det finns ett ”öppet spår” för att locka nya deltagare.

Kappseglingen går över 20 Nm med distanskappsegling och bana i kombination. Anmälan görs hos Leif Wessel, 040-47 06 04. Info www.sbk.skanor.com.

Hägernäs Båtklubb med bryggplatser för 29 båtar och en klubbstuga ställs nu inför ännu en höst och vinter utan att veta vart man ska ta vägen. Redan för flera år sedan stod det klart att Täby kommun sagt upp det arrendekontrakt klubben haft på ett område på det gamla flygflottiljområdet. Eftersom nu fastställda byggplaner inte var färdiga förlängdes kontraktet årsvis.

Hösten 2001 fastställdes emellertid detaljplanen och ett möte ägde rum i oktober 2001 med representanter för kommunen för att diskutera alternativ lösning på klubbens problem. Trots flera propåer och skriftlig vädjan från klubben har bara det hänt att kommunalrådet Stefan Klåvus i ett brev, daterat 4 april i år, konstaterat ”att vi nu inte ser några möjligheter att hitta en ny plats för Hägernäs båtklubb, vilket jag tyvärr tvingas beklaga”. Någon personlig kontakt har inte gått att få. I samma brev påpekas att det redan finns två större fritidsbåtshamnar och att det inte är aktuellt att skapa någon ny. Hägernäs Båtklubb har dock funnits sedan 1947.

Eftersom JM-Bygg, som numera äger marken, ännu inte startat upp sina byggplaner har klubben kunnat vara kvar på nåder. Klubbens sekreterare Håkan Granell kan bara konstatera att alla kommunala dörrar tycks ha slagit igen för gott. Klubbens namn har till och med strukits på listan över båtklubbar på kommunens hemsida.


Ännu en brand i Västervik
Västerviks Motorbåtsklubb måste anses vara den mest olycksdrabbade båtklubben här i landet. Inte mindre än fyra gånger har deras båtar och anläggningar på land mer eller mindre totaltförstörts. Det första missödet inträffade 1979. Då föll ett stort båthus ihop på grund av tung snö på taket. Båtarna klarade sig förhållandevis bra. Det återuppbyggda huset i trä förstördes sedan i en brand 1985. Huset byggdes upp än en gång, nu i plåt i förhoppning om att det skulle vara säkrare.

Men hösten 2001 med klubbens alla båtar upptagna i huset brann det igen. Hettan var så stor att huset nästan smälte med liksom båtarna som i vissa fall förvandlades till pulver.
– Olyckan förde det goda med sig att klubben fick sina anläggningar samlade på ett område, säger Tommy Derbert, ordförande i klubben. – Nybyggnaden kostade 2,5 Mkr. Nu har allt förstörts igen.

På morgonen 7 december fick vi larmet. Ingenting gick att rädda av de 58 båtarna, varav sex var gamla fina träbåtar. Motorerna blev järnklumpar, båtarna blev askhögar. Huset var fullvärdesförsäkrat och båtägarna torde ha varit hyggligt skadesäkrade, men för flera äldre båtägare blev det kanske ändå slutet på båtlivet. Orsaken till branden är inte klarlagd.

Klubben online heter en webbsida där klubbar gratis inom ramen för denna kan skapa en hemsida. Med hjälp av ett standardformulär kan klubben eller medlemmar i en båttypsklubb presentera sin verksamhet. Vidare planeras att mot kostnad senare utveckla hemsidan med egen webbadress och egen klubbmail och ytterligare innehåll i hemsidan. Info www.maringuiden.se

I Klagshamn finns som på en del andra håll både en båtklubb och en hamnförening. Båda – som är medlemmar i Skånes Båtförbund – är hyresgäster i den kommunala hamnen med var sin brygganläggning. På land finns en byggnad med olika faciliteter. Hamnföreningen köpte för några år sedan huset av båtklubben för en symbolisk summa. Båtklubben menar att en klausul i köpekontraktet ger klubben rätt att återköpa huset. Det vill hamnföreningen inte acceptera och frågan kommer nu hänskjutas till tingsrätt för att konflikten ska lösas.

Man anser sig ha rätt att utestänga båtklubben från hamnhuset. Till historien hör att hamnföreningens ordförande är moderat kommunpolitiker och han har anlitat stadsjuristen för att få hjälp att vräka båtklubben. Det ifrågasätts nu om kommunal tjänsteman får anlitas i privata juridiska ärenden.

Lördagen den 29 maj smäller det för 31:a gången. Tyresö båtklubb arrangerar skärgårdsseglingen Ornö runt som är en av Sveriges största kölbåtsseglingar och samlade förra året 154 besättningar. Arrangören siktar nu på att fler ska delta därför har du ett stort urval klasser att välja bland. Mer info på www.tyresobat.se

Östergötlands BF har hållit årsmöte i Norrköping med Bråvikens Segelsällskap som värd. 15 klubbar var representerade vid årsmötet och totalt deltog ca 40 personer. Till styrelseledamöter nyvaldes Bo Nordenram, BSS, och Olof Nirs, Åtvidabergs BK samt omvaldes Britt Axelsson, Linköpings MKB, Alexander Johansson, Stegeborgs BK och Tomas Kindstedt, Kinda BK.

Värdklubbens sekreterare, Per-Olof Rudenäs, berättade att den bildades 1902 under namnet Nykterhetsvännernas Segelsällskap, N.V.S.S. Bildandet skedde som protest mot alla tragiska olyckor som inträffade med kombinationen ranka båtar och alkoholkonsumtion. År 1965 togs nuvarande namn och 1972 köptes uthamnen Snedskär vid Arkösund. BSS har en livaktig ungdomsverksamhet med Optimistjollar, E-jollar och Laserbåtar.

Före årsmötet informerades om propositioner och motioner till Båtriksdagen. Olof Nirs redogjorde för ekonomiskt utfall 2004 för Svenska Sjö. Annica Åkerblom presenterade utvecklingsarbete i skärgården som bland annat resulterat i nya båtlinjer i Östgötaskärgården samt att det nu längre inte finns risk för att Häradsskär säljs till privatintressen. Baracken på norra Häradsskär kommer att rivas och röjning ska ske för att öka tillgängligheten. Även betande får kommer att användas för att hålla naturen öppen.

Om upprustning av hamnen ska ske är för närvarande oklart. En film kallad ”Båtliv i Östergötland” visades. Alexander Johansson och Nelli Tornell presenterade faror med moderna hjälpmedel ur sjösäkerhetssynpunkt. Björn Axelsson redogjorde för aktuell verksamhet i miljöfrågor inom ÖBF.

Årets Båtriksdag, som hölls 13-14 april, karaktäriserades mera av samråd och endräkt än hård debatt och motsättningar. Sjösäkerheten stod i centrum med bland annat en motion om ett framtida båtförarkort. Nya ramstadgar var också uppe för beslut.
Av Erik Bohlin
Den centrala frågan om styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften för 2003 med 10 kronor till 41 kronor blev visserligen föremål för ingående diskussion, men accepterades. Valfrågorna bjöd dock på en överraskning. Tack vare ett sent inhopp i valproceduren lyckades SMBF få in Bengt Anderhagen, Stockholm, på en ordinarie styrelsepost. Han petade därmed ut Lars Erik Möller, Falsterbo, som lämnade styrelsen.
Sedan Båtriksdagen under många år arrangerats i olika delar av landet har nu principbeslut tagits att den skall förläggas till stockholmsområdet. SMBF svarade den här gången för arrangemangen och inledde den öppna delen med ett mycket stämningsfullt och vackert bildspel, som gav föraning om den stundande våren och sommaren. Den nyvalde ordföranden, Arne Sahlin, gav en intressant bild av SMBF:s arbete.
Anders Unosson presenterade Skärgårdsstiftelsens viktiga arbete i det vidsträckta området mellan Arholma och Landsort. En nyhet är att de ”avmilitariserade” delarna av skärgården kan komma att bli tillgängliga på ett helt nytt sätt. Gunnar Arvidsson, Sjöräddningssällskapet presenterade dess viktiga verksamhet.

Höjd medlemsavgift
De formella förhandlingarna genomfördes utan större debatt utom i fråga om unionsstyrelsens (US) förslag om höjning av medlemsavgiften för 2003. I sin motivering hänvisade US till det faktum att man tvingats ta 725 000 av Båtlivsfonden för att täcka ett underskott. Båtlivsfonden, som skapats för exceptionella händelser, behöver fyllas på upp till den ursprungliga nivån – cirka 1 Mkr.
Trots uttalad viss tveksamhet från några håll accepterade Båtriksdagens majoritet höjningen av medlemsavgiften för 2003 med 10 kronor till 41 kronor för enkelanslutna och 36 kronor för dubbelanslutna.
Detta liksom övriga beslut föregicks traditionellt av grupparbeten där inlämnade motioner debatterades under några lördagstimmar. Båtriksdagen in pleno på söndagsförmiddagen accepterade gruppernas förslag utan större debatt. För innehållet i dessa beslut hänvisas till Båtlivs hemsida, www.batliv.se, där de kommer att presenteras mera utförligt.

Nya i styrelsen
De avslutande valfrågorna fick ett helt oväntat inslag. Utöver valnämndens förslag till styrelseledamöter nominerade Saltsjön Mälarens Båtförbund Bengt Anderhagen. Det muntligt röststarka ja för honom ansågs slå ut Lars-Erik Möller, Falsterbo. Något voteringskrav restes inte och därmed fick den trygge skåningen, efter flera år av gott arbete i US, åka hem utan styrelseuppdrag. Skåningarnas besvikelse var inte att ta miste på.
Göran Andersson, Norrköping insattes som ordinarie US-ledamot efter Bengt Aldengård, Söråker, som undanbett sig omval. Sten Olsson, Piteå tog plats som ny suppleant i US.

Navigationssällskapet i Stockholm håller klubbstanderten högt med sin egen navigationstävling. Den 9 augusti körde sällskapet årets tävling med Navis klubbholme Lillöörarna som bas. Navis tävling är öppen för alla intresserade. Förutom Navismedlemmar deltog ekipage från Petterssonklubben samt Stallmästargårdens BS.
Tävlingsansvariga var välkända ”Team Tegsjö”. De hade lagt en väl planerad och underhållande runda på drygt sju distansminuter som bjöd på tre smala passager innanför tremeterskurvan.

En av dem gav inte mer än en decimeters marginal under kölen för den mest djupgående båten. Sju moment och passerkontroller hade man lyckats få in på den relativt korta sträckan. Resultatet redovisades på utsatt tid och medan Navis funktionärsteam redovisade resultaten bjöds de deltagande teamen på vin och tilltugg. Ny Navismästare blev Eric Weise.

Resultat:
1: Eric Weise, skeppare på Nalle, 58 prickar. Inga Momentprickar.
2: Lars Knöppel, skeppare på Bad Loser, 64 prickar. Inga momentprickar.
3: Bo Hammarberg, skeppare på Tordmulen3, 85 prickar. 15 momentprickar.
4: Team Knuts, Zenobia, 160 prickar, 80 momentprickar.
5: Rolf Berglind, skeppare på Miramis, 305 prickar, 75 momentprickar.

Informationsbehovet inom en båtklubb är stort. Vem ska kontaktas när mobilkranen har gått sönder? Kommer det att finnas någon båtplats ledig till sommaren? Vilka sitter i styrelsen? Av hemsidan batklubben.kvarteret.se framgår hur det hela är tänkt. Båtklubbar enkelt skapa sin egen hemsida för sina medlemmar och styrelse.

Båtklubben är en komplett informationssajt med fast struktur. Den publika sidan kommer alla åt, här kan klubben ge allmän information för besökare utanför klubben. Som medlem loggar du in och kan ta del av information ämnad endast för dig. Ett särskilt ”styrelserum” finns där styrelsen kan ha gemensamma dokument tillgängliga.
Info info@kvarteret.se