SBU:s fond för utveckling av båtlivet delar varje år ut bidrag till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet i Sverige. Båtförbund, båtklubbar eller enskilda personer kan komma ifråga som bidragsmottagare. I förekommande fall kan även bidrag ges till organisationer eller enskilda personer som har anknytning till svenskt båtliv.

Ansökan om bidrag skall innehålla beskrivning av hur bidraget skall användas, en ekonomisk plan och hur stort bidrag som söks. Ansökningstiden går ut 31 december. Unionsstyrelsens AU behandlar därefter ansökningarna. Beslut fattas under januari och bidragsmottagare meddelas skriftligen. Pengarna utbetalas efter rekvisition, SBU:s revisorer har dock rätt att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Ansökan sänds till SBU:s kansli.

Vid Östra Vänerns BF årsmöte i Källby Pastoratsgård lördagen 26 februari deltog 35 personer från 13 av förbundets 18 klubbar. Vid de stadgeenliga förhandlingarna omvaldes bland andra ordföranden Karl R Hellström. Hans Kongbäck nyvaldes tillmiljöombud efter Kenneth Holgersson som avgick efter 15 år i styrelsen. Vidare fick Bo Österberg förbundets förtjänstplakett efter 25 år som ordförande i Mariestads Motorbåtsklubb. Förutom stadgeenliga förhandlingar lämnades en hel del viktig information. Karl R. Hellström informerade mötet om vilka frågor som behandlades på SBU:s ordförandekonferens i Frösundavik 5–6 februari.

Elov Geiström rapporterade från försäkringskonferensen. Kenneth Holgersson informerade om en ny inre farled mellan Karlstad och Kristinehamn. Farleden kommer att finnas med på det nya sjökortet. Bo Svensson, Spikens Båtklubb omtalade att en lokal har byggts intill gästhamnen där bland annat livsmedel skall säljas.
Efter mötet höll Kjell Olofsson, Lidköping, ett mycket intressant föredrag under mottot: ”Livet på Vänern”.

Kjells morfar var fyrvaktare på Lurö som ligger mitt i Vänern och fyrvaktaryrket gick oftast i arv från föräldrar till barn, även till döttrarna. Kjells far och mor fick fyrvaktarjobbet på Aspholmen år 1965. Kjell, som är född och uppväxt på Lurö, berättade om det hårda livet som fyrvaktare vintertid då det ibland inte gick att ta sig in till fastlandet på grund av isen. Han berättade också om sjöräddningsaktioner, som fyrvaktarna utförde, bland annat när kanalbåten Diana gick på grund år 1963 vid Lurö Rödskär och 69 personer fick föras iland med småbåtar.

För denna räddningsaktion fick morfar och pappan hedersmedaljer.
Kjell fick år 2003 uppdraget som förvaltare för Aspholmen och bor numera där under juli–augusti och säljer fisk och glass till båtturisterna. Återstoden av året bygger han tillsammans med brodern Bo båtar i aluminium. Firman de driver heter Broson Marin Design i Lidköping och har specialiserat sig på ambulans- och räddningsbåtar men bygger nu en ”värstingbåt”, 11 meter lång med två motorer på tillsammans 700 hk och med en beräknad toppfart på 55 knop.

I närvaro av ett 30-tal medlemmar invigdes den nya hamnattraktionen i Bromölla den 29 juni. I första hand avses den 4,5 m höga byggnaden vara en prydnad för hamnen, men den kan också fungera som fyr med sitt blinkande sken. Fyren är byggd av Patrik Hedlund med viss hjälp av Mats Ekwurtzel. Båda dessa ingår i Båtklubben Pärlans styrelse. Mats är hamnchef i båtklubbens ena hamn, Kyrkvikens småbåtshamn och Patrik ingår i hamnkommittén.

Invigningstalet hölls av klubbens ordförande, Leif Zadig. Invigningsklippet förrättades av Patrik medan Mats med hjälp av fritidsnämndens ordförande Kay Stark höll i varsin ända av det blågula bandet. Efter invigningen bjöds de närvarande på grillad korv.
Under hösten kommer klubbmedlemmarna att få tillfälle att i en namntävling få föreslå ett passande namn till den nya skapelsen.

Lördagen den 8 februari kunde förbundsordförande Arne Sahlin hälsa ett 90-tal medlemmar från 40 båtklubbar välkomna till årets Båtdag. 2002 års stora fråga var den om statlig utförsäljning av kronans mark i våra skärgårdar. SMBF har engagerat sig helhjärtat i frågan och fått röna stor uppskattning för det. Bland annat har den särskilda avdelningen – En skärgård för alla – på hemsidan varit flitigt besökt.

Vid de formella Båtdagsförhandlingarna valdes Torgny Ljungqvist, Rörstrands BK, till ny förbundssekreterare på två år. Övriga nya i styrelsen är Arne Bengtsson, Ösmo BK och Mats Dryselius, Essinge BK. Riksdagsman Ola Rask (s) informerade om vad som skett efter det att motionen om stopp av utförsäljningen och en utredning hade accepteras av riksdagen. Fortifikationsförvaltningen har kvar uppdraget att utförsälja den mark som försvaret inte längre har behov av, men finansminister Bosse Ringholm tror inte att någon myndighet säljer ut någon mark innan utredningen är klar.

– Men det är efter ett sådant beslut som arbetet börjar, poängterade Ola Rask, det gäller att påverka utredningen nu och inte komma med förslag och idéer när besluten redan är tagna. Och risken för utförsäljning finns fortfarande. Här har båtorganisationerna hittills varit till mycket stor hjälp och visat att de tar ansvar för en levande skärgård. Det är också viktigt att påverka kommunerna så att ingen utförsäljning sker till marknadspriser. – I månadsskiftet oktober – november ska utredningen vara klar och det gäller att hålla tempot fram till dess! Man får inte stanna upp för då finns risk att marken ute i skärgårdarna försnillas för kommande enerationer, avslutade Ola Rask.

Svenska Malöklubben skall huvudsak verka för en ökad kontakt mellan Malöägare och även med andra som har intresse av Malö båtar. Detta skulle kunna ske på flera olika sätt som med nyhetsbrev, webbsidor och kanske båtträffar under trevliga former. Vad exakt klubben skall innehålla och göra, får vi bestämma om tillräckligt många vill vara med så att det blir meningsfullt med en klubb.

Skicka in din intresseanmälan till Kay Kjellgard, Bergklevet 8, 423 41 Torslanda, eller Maila: kk@mbox301.swipnet.se

En känd profil i SBU-sammanhang, Valter Lindh från Bureå Båtsällskap, tipsade oss om att besöka klubbens hemsida, http://bbs.skellefteå.org.Vi fann den mycket välgjord och rekommenderas verkligen till besök. Den innehöll bland annat ett intressant inslag som vi härmed presenterar.
Två klubbmedlemmar, Kjell Gren och Tor-Björn Waldemark, har utvecklat ett dataprogram som de kallar WindXP. Med hjälp av detta kan vindstyrka (Beaufort) omvandlas till vindhastighet (km/h, m/s, knop) eller tvärtom.

Det omvandlar även inbördes mellan olika vindhastighetsenheter. Utskriftsmöjligheter av olika tabeller finns, samt även en tabell för olika sikt. Förutom svenska finns också möjlighet att använda programmet på engelska, tyska, spanska, franska och finska. Programmet är på 694 kb och den installationsfil som kan nedladdas och som även innehåller ett avinstallationsprogram är på 358 kb.

Östergötlands BF hade 20 oktober en träff med klubbombud för besiktning, försäkring, miljö och barn och ungdom. Anslutningen var mycket god med 52 deltagare. Jacob Enestad från Svenska Sjö informerade om nyheter i båt- och båtklubbsförsäkringen. Göran Johansson från Svenska Sjöräddningssällskapet i Arkösund redogjorde för sommarens sjöräddningsutryckningar och Trossenuppdrag samt orsaker till haverierna.

Miljöombuden analyserade en eventuell fortsättning av kursen ”Ren och säker hamn” som ÖBF hittills genomfört på tre orter. Vidare listades idéer om nya åtgärder för att öka miljömedvetenheten. I övrigt diskuterades personliga erfarenheter av ”giftfria” bottenfärger och tillgång till alkylatbensin.

Nästa år sänks det statliga lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningarna med 100 Mkr på grund av att Svenska Spels överskott minskade 2005.

Enligt riksdagsbeslut finansieras statens stöd till barn- och ungdomsidrotten via en del av Svenska Spels överskott. Det lokala aktivitetsstödet omfattar nästen en miljon barn och ungdomar i över 10 000 idrottsföreningar.

Blekinge BF har anordnat kurs för blivande ungdomsledare, steg 2. Kursen mynnade ut i att deltagarna ska kunna tjänstgöra som miniledare/ledare på kommande sommars sjösportläger på Aspans kursgård.

Ett 15-tal pojkar och flickor grillades på Tingsgården i Bräkne-Hoby av Håkan Hasselberg och Martin Nordström i ämnen som föreningskunskap/organisation, ”Hjärt- och lungräddning” samt ledarskap. Ledarskapsutbildningen hölls av Per Mattson, Tarkett

Det är BBF:s förhoppning att dessa ungdomar stärkta av sina nyvunna kunskaper ska bli ett föredöme för sina kamrater på sjön.

I närvaro av ett 30-tal medlemmar invigdes den nya hamnattraktionen i Bromölla den 29 juni. I första hand avses den 4,5 m höga byggnaden vara en prydnad för hamnen, men den kan också fungera som fyr med sitt blinkande sken. Fyren är byggd av Patrik Hedlund med viss hjälp av Mats Ekwurtzel. Båda dessa ingår i Båtklubben Pärlans styrelse. Mats är hamnchef i båtklubbens ena hamn, Kyrkvikens småbåtshamn och Patrik ingår i hamnkommittén.

Invigningstalet hölls av klubbens ordförande, Leif Zadig. Invigningsklippet förrättades av Patrik medan Mats med hjälp av fritidsnämndens ordförande Kay Stark höll i varsin ända av det blågula bandet. Efter invigningen bjöds de närvarande på grillad korv. Under hösten kommer klubbmedlemmarna att få tillfälle att i en namntävling få föreslå ett passande namn till den nya skapelsen.

Kappseglingen Bornholm Runt har seglats i 41 år med fina anor och nu vill eskaderteamet ytterligare utveckla denna tradition. Eftersom denna fina segling äger rum i slutet av juli, så har Simrishamns Segelsällskaps eskaderteam ett erbjudande till alla er som vill familjesegla, motorsegla, eller med motorbåt gå runt Bornholm på ett mera lugnt sätt.

Vi kommer att avsegla tre dagar innan kappseglarna startar och vi går in till två hamnar. Tanken är att vi ska vara lite hemlighetsfulla, när det gäller vilka hamnar vi tänker anlöpa, åtminstone fram till avseglingsdagen. Detta för att göra det lite mer spännande.

Vi kommer att i mån av plats reservera i förtid för eskadergänget i dessa hamnar. Grillning givetvis, underhållningen står vi för själva. Vi vet av erfarenhet att Gitarrer & Dragspel och ett glatt humör finns alltid med ombord på båtarna. M/S Victoria ovan samt S/Y Sun Lover
och S/Y Carnabeth kommer att vara eskaderledarbåtar.
Vi kommer att anlöpa Simrishamn kvällen innan målgången före Bornholm Runtkappseglarna.

Givetvis kommer SSS att utmärka alla eskaderbåtar som fullföljt, samt visat god sjömanskap med ett diplom. Eskaderledarna kommer även att prisa den eller de besättningar, som visar en fin stämning på våra uppehåll i
hamnarna. Starten för denna eskader äger rum tisdagen den 22/7 03 kl 10.00
Målgång med start från Bornholm fredagen den 25/7. 03 kl 10.00

Anmälan vill vi gärna ha senast lördagen den 8/7.03
Eskaderledare Tommy Andersson på M/S Victoria kan ni ringa till på tel 070-511 3537, 0414-100 04 eller e-mail: Victoria@odata.se

Övriga kontaktpersoner är eskaderledarna Holger Granath på S/Y Sun Lover, tel. 0414-101 36 e-mail: hogrant@msn.com, och Sven Carlsson S/Y Carnabeth, tel 0414-128 77.

Svenska Båtunionens (SBU) fond för utveckling av båtlivet delar i år ut 80 000 kr av avkastningen. 36 ansökningar om bidrag har inkommit till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 Mkr.
SBU:s arbetsutskott (AU) bedömer inkomna ansökningar mot bakgrund av fondens statuter. Det stora intresset har dessutom tvingat AU till prioritering.

En lista över bidragsmottagare ha nu upprättats och de har nu fått meddelande om AU:s beslut. Följande föreningar och enskilda har fått pengar:´Johanna Aspenberg, Karlstad 3 500 kr
Norrtälje SS, Norrtälje 5 000 kr
Ystads SS, Ystad 10 000 kr
Taxinge BK, Nykvarn 5 000 kr
Z-BF, Östersund 25 000 kr
Hässelbystrands Scoutkår, Hässelby 10 000 kr
Wrångebäcks BK, Brastad 5 000 kr
NBV Mitt, Härnösand 5 000 kr
Museiföreningen, Bromma 11 500 kr
De beviljade summorna utbetalas när vederbörande rekvirerat dem och konkret redovisat hur de kommer att användas.

Nyligen fick vi ett E-mail från Hans Jörgen Alsing i Ljusne-Ala Motorbåtsklubb som hade 50-års jubileum 2002 och som har två hamnar till sitt förfogande med ca 75 båtplatser i varje hamn.
Klubben har alltid haft god ekonomi, men nu har alla bidrag försvunnit. För närvarande kämpar klubben med en broreparation som kostar cirka 700 000 kr, klubbens årsomsättning är under 200 000 kr.

Hans Jörgen vill framhålla värdet av det nätverk SBU och det regionala båtförbundet. Risken att styrelsemedlemmarna skulle gjorts personligt ansvariga för kostnaderna är nu undanröjda.
Tack vare SBU:s båtklubbslån är situationen nu räddad som ordnades smidigt och snabbt. Men det innebär ändå i vissa fall avsevärda höjningar av avgifter för bryggplatser och uppläggning.

Nya medlemmar tillkommer, men medelåldern blir allt högre och antalet lediga bryggplatser stiger. I ett storstadsperspektiv handlar det ändå om små summor. Inträdesavgift i klubben kostar 500 kronor och den största bryggplatsen 450 kronor per säsong och de många medlemmar betalar under 1 000 kronor inklusive medlemsavgift för hela året. Trots detta knorras det ordentligt på sina håll bland medlemmarna.

Klubbarnas behov av utskick av olika slag till medlemmarna kan nu lösas på ett enkelt sätt genom anslutning till Direktpost.se. Det är en ny webbtjänst, utvecklad av sekreteraren i Käppala Båtsällskap, Pål Ljungberger, och tryckeriföretaget Edita.

Med hjälp av webbtjänsten kan man få utskrift på papper, kuvertering, frankering och utskick av meddelanden, kallelser och annat som styrelsen riktar till alla medlemmar. Meddelandet skrivs direkt på skärmen och skickas med en knapptryckning tillsammans med en adresslista till Direktpost. 500 utskick kostar 6.50 kr/st därutöver 5.50 kr/st.

Seglare minns hålls onsdagen 15 november 2006 klockan 18.00 i Tranebergsstugan, Bromma. Höstens tema är ”Båtrenovering och varvsskrönor”. Kostnad 120 kr (inkl middag). Eftersom det är tioårsjubileum för Seglare Minns i Tranebergsstugan lovar arrangören att det bli något extra.

Förhandsanmälan senast måndagen 13 november 2006. Förhandsanmälan till Maivor Bergau på telefon 08-39 31 02, e-post bergau@glocalnet.net eller till Svenska Seglarförbundets kansli, 08-459 09 93 e-post asa@ssf.se