Vid Falsterbokanalen är Sjöräddningssällskapets enhet belägen i norra hamnbassängen. Där finns för övrigt Höllvikens Båtklubb och gästhamn Förra sommaren invigdes en ny sjöräddningsstation på mark arrenderat av Sjöfartsverket. Vid årsskiftet stängdes kanalen och därmed begränsades förutsättningarna för sjöräddarna avsevärt.

Enligt all erfarenhet görs alla räddningsinsatser söder om kanalen. Resan runt Falsterbonäset blir kanske blir alltför lång för en framgångsrik insats. Nu kräver sjöräddarna att få tillgång till nycklar så att man själva kan öppna slussportarna och komma ut till havsområdet söder om näset snabbare.

Men trafikområdeschefen Lars-Göran Ånefors tycker inte att det är bra. I vinter ska kanalen besiktigas och därefter ska man ta ställning till sjöräddarnas framställning. De allra flesta räddningsinsatserna görs ändå efter 1 maj under sommaren, menar man.

Båtsporten i Skåne bildade den 3 juni 2003 en ny samarbetsdelegation – Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation – (SBS) med Skånes Båtförbund, Skånes Seglarförbund och Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets som medlemmar. Man vill på detta sätt skapa ett debattforum för båtlivets framtidsfrågor, främst relaterade till hamn och miljö.

I ett brev undertecknat av de tre organisationernas ordförande riktat till Skånes kustkommuner, länsstyrelsen, Skånes kommunförbund och andra myndigheter och organisationer pekar man på att i SBS finns rik erfarenhet från hamn- och miljöfrågor på såväl nationellt som internationellt plan. Som en start på SBS medverkan och som en plattform för vidare samtal kring det skånska båtlivets hamn- och miljöfrågor inbjuder SBS till en gemensam presentation av dagsläget vid ett lunchmöte den 17 oktober 2003.

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet kan alla båtklubbskassörer nu dra en lättnadens suck.
– Merparten av alla ideella föreningar ska även i framtiden kunna vara momsbefriade. Någon lagrådsremiss som kommer att behandla de ideella föreningarnas momssituation kommer därför inte att lämnas.

Finansdepartementet kommer istället senare att skicka ut en så kallad departementspromemoria på remiss för att få in ytterligare synpunkter på den omarbetning som nu görs av förslagen av utredningen ”Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv”. Det skriver finansminister Bosse Ringholm i ett skriftligt svar på en fråga från riksdagsledamoten Lilian Virgin (s)

– Utredningens förslag har väckt mycket kritik och stor oro hos föreningslivet, säger Bosse Ringholm. I debatten har det ibland verkat som om hela föreningslivet skulle momsbeskattas om utredningens förslag genomfördes.
– Enligt utredningens förslag kommer endast en liten del av verksamheten inom den ideella sektorn att beröras av förslaget till ny momslagstiftning. Detta har tyvärr inte nått ut i debatten.

– Jag har under hela beredningsprocessen varit inriktad på att inom ramen för EG-rätten finna ännu fler möjligheter till skattebefrielser för föreningslivet än vad utredningen presenterade, säger Bosse Ringholm.
Nu har det visat sig att det finns sådana möjligheter och därför ska vi skicka ut en departementspromemoria för ytterligare synpunkter innan vi lägger en proposition till riksdagen.

Erik Bohlin

SBU:s fond för utveckling av båtlivet delar varje år ut bidrag till alla verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet i Sverige. Båtförbund, båtklubbar eller enskilda personer kan komma ifråga som bidragsmottagare. I förekommande fall kan även bidrag ges till organisationer eller enskilda personer som har anknytning till svenskt båtliv.

Ansökan om bidrag skall innehålla beskrivning av hur bidraget skall användas, en ekonomisk plan och hur stort bidrag som söks. Ansökningstiden går ut 31 december. Unionsstyrelsens AU behandlar därefter ansökningarna. Beslut fattas under januari och bidragsmottagare meddelas skriftligen. Pengarna utbetalas efter rekvisition, SBU:s revisorer har dock rätt att kontrollera att bidraget används på rätt sätt. Ansökan sänds till SBU:s kansli.

Vid Östra Vänerns BF årsmöte i Källby Pastoratsgård lördagen 26 februari deltog 35 personer från 13 av förbundets 18 klubbar. Vid de stadgeenliga förhandlingarna omvaldes bland andra ordföranden Karl R Hellström. Hans Kongbäck nyvaldes tillmiljöombud efter Kenneth Holgersson som avgick efter 15 år i styrelsen. Vidare fick Bo Österberg förbundets förtjänstplakett efter 25 år som ordförande i Mariestads Motorbåtsklubb. Förutom stadgeenliga förhandlingar lämnades en hel del viktig information. Karl R. Hellström informerade mötet om vilka frågor som behandlades på SBU:s ordförandekonferens i Frösundavik 5–6 februari.

Elov Geiström rapporterade från försäkringskonferensen. Kenneth Holgersson informerade om en ny inre farled mellan Karlstad och Kristinehamn. Farleden kommer att finnas med på det nya sjökortet. Bo Svensson, Spikens Båtklubb omtalade att en lokal har byggts intill gästhamnen där bland annat livsmedel skall säljas.
Efter mötet höll Kjell Olofsson, Lidköping, ett mycket intressant föredrag under mottot: ”Livet på Vänern”.

Kjells morfar var fyrvaktare på Lurö som ligger mitt i Vänern och fyrvaktaryrket gick oftast i arv från föräldrar till barn, även till döttrarna. Kjells far och mor fick fyrvaktarjobbet på Aspholmen år 1965. Kjell, som är född och uppväxt på Lurö, berättade om det hårda livet som fyrvaktare vintertid då det ibland inte gick att ta sig in till fastlandet på grund av isen. Han berättade också om sjöräddningsaktioner, som fyrvaktarna utförde, bland annat när kanalbåten Diana gick på grund år 1963 vid Lurö Rödskär och 69 personer fick föras iland med småbåtar.

För denna räddningsaktion fick morfar och pappan hedersmedaljer.
Kjell fick år 2003 uppdraget som förvaltare för Aspholmen och bor numera där under juli–augusti och säljer fisk och glass till båtturisterna. Återstoden av året bygger han tillsammans med brodern Bo båtar i aluminium. Firman de driver heter Broson Marin Design i Lidköping och har specialiserat sig på ambulans- och räddningsbåtar men bygger nu en ”värstingbåt”, 11 meter lång med två motorer på tillsammans 700 hk och med en beräknad toppfart på 55 knop.