Blekinge Båtförbund genomförde den 13/7-19/7 en familjeeskader. Eskadern gick mellan Hanö och Marinmuseet i Karlskrona med ett 30-tal fritidsbåtar av alla de slag. Under hela veckan var det jättefint väder med både sol och bad. Veckan började med guidning på Hanö där vi även fick en tillbakablick hur livet kunde vara på en ö förr i tiden. Tärnö var nästa etapp där grillning och tipspromenad väntades. På Tjärö berättade Eskaderns långfärdsseglare, Åke Palm om sin senaste färd genom Europas kanaler. Sven Håkansson berättade om önamnens ursprung, främst i Hällaryds skärgård.

På Arpö väntade delar av BBF:s ungdomskommitté tillsammans med Eva Hasselberg som lärde ut hjärt- och lungräddning. Här på Arpö fick även eskadern och dess musikanter Björn Landenstad och Leif Hermansson lyssna på en klarinettspelande och skönsjungande dansk seglare som bara dök upp och frågade om vi ville lyssna. Drottningskär och Aspö Båtklubb stod för värdskapet på torsdagen med bland annat besök på Kastellet. Dagen efter bar det iväg till Karlskrona Motorbåtsällskap.

En av höjdpunkterna på resan var brandövning under Räddningsverkets ledning samt på kvällen musik av det så populära Gipsy Band som hade med sig några vänner från Musik i Blekinge. Lördagen inleddes med en eskaderparad där alla båtarna på rad gick mot Karlskrona och den väntande Eskaderfesten på Marinmuseet. Under hela veckan fick de som ville sina “guldklimpar”, det vill säga båtarna, säkerhetsbesiktigade.

Sammanfattningsvis kan man säga att musik, sång, grillning, båtar, gamla och unga är en sån härlig och rolig blandning att det måste upplevas. Inte bara en gång utan som de flesta av deltagarna, flera gånger. Om frasen att förena nytta med nöje skulle ha någon plats i det svenska båtlivet så är det just under en sådan här familjeeskader.
Lars Erik Blomqvist

Caravelle 33-klubben växer och har idag 42 medlemmar spridda över landet. På klubbens hemsida finns ett stort bildgalleri samt cirka 20 artiklar om tekniska arbeten och praktiska tips. Info http://caravelle33.com, ce33@caravelle33.com

Ett 15-tal medlemmar i Svaneviks Bryggförening i Blekinge har i vinter lagt ner cirka 1 350 timmars arbete med att uppföra klubbhuset. Genom en mycket gedigen yrkeskunskap inom byggbranschen bland medlemmarna har bygget kunnat förverkligas i stort sett helt ideellt. Förutom det direkta byggarbetet har många i styrelsen lagt ner ett mycket framgångsrikt arbete för att få sponsorer till behovet av byggmaterial.

Tack vare dessa frivilliga insatser av ett antal edlemmar samt en generös sponsring av det mesta materialet kan Svaneviks Bryggförening idag glädjas åt ett nytt ändamålsenligt och trivsamt klubbhus, vilket ska leda till utökade föreningsaktiviteter.
Bengt Svensson

Kontraktet om samarbete mellan stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) och Svenska Båtunionen (SBU) har gått ut. För åren 2005–2007 föreslås nu nio punkter som ska ingå i ett nytt avtal. Inom ramen för Baltic SeaBreeze Projektet föreslår man finansiering med EU-medel. Under de tre åren beräknas SBU bidra med 400 000 kr, HSR med 800 000 kr.

SBU:s miljökommitté föreslås få en viktig roll i arbetet med genomförandet av förslagets olika projekt. Till sin hjälp föreslås kommittén få en halvtidstjänst avlönad av HSR och placerad vid SBU:s kansli två dagar i veckan
Revidering och digitalisering av SBU:s miljöinformationsmaterial är angeläget. Det nuvarande är foldrar och broschyrer av olika datum och med olika utgivare. Ett modernt informationssystem, som hanteras av SBU i dialog med förbund och klubbar är målet.

Tidningen Båtlivs miljösidor ska ägnas åt en brett upplagd informationskampanj för att väcka båtägarnas miljömedvetande. En serie konferenser ska hållas med båtklubbarnas miljöombud på temat Ren och säker hamn. I nära anslutning till detta tema förslås att två pilotprojekt genomförs. Det ena gäller framtagning av ett bränsledistributionssystem anpassat för klubbhamnar och gästhamnar. Det andra avser framtagning av miljöanpassad spolplatta för båtupptagningsplatser.

Stor energi ska ägnas åt information kring miljöeffekterna av tvåtakts utombordsmotorer. En del av materialet kommer att finnas med.
I förslaget betonas vikten av att SBU är representerat vid de årliga konferenserna med Baltic SeaBreeze arbetsgrupp 1. Kostnader för denna representation bekostas av HSR.
Erik Bohlin

Trakasserierna mot Norrköpings Segelklubb fortsätter. För en tid sedan attackerade en utesluten medlem en annan medlem som tvättade sin båt på klubbens område. Den uteslutne medlemmen krävde att han skulle sluta tvätta. Enligt polisanmälan uppstod en ordväxling och 49-åringen gjorde obscena gester. Han stängde också av vattnet så att den andre inte kunde fortsätta tvätta båten. Medan ytterligare en medlem skyndat till och ringt polisen uppstod ett mindre slagsmål. Polisen kom till platsen och tog upp en anmälan. Den uteslutne medlemmen anmäldes för misshandel och ofredande.

Det här var långt ifrån första gången som segelklubben drabbades av hans framfart. Under lång tid har klubben varit svårt utsatt för skadegörelse. Det rör sig om allt från sönderskurna presenningar till skadegörelse på båtar. Klubben misstänker att det är den uteslutne som ligger bakom skadegörelsen. I slutet av förra året dömdes han för att ha dödshotat två klubbmedlemmar och ofredat en kvinna på klubbens område. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter.

Forbinaklubben
I klubbens programförklaring framgår att klubben är en länk mellan innehavare av Forbinabåtar i Sverige. Klubben ska främja medlemmarnas nytta och glädje av sina båtar genom olika gemensamma aktiviteter såsom eskadrar, informationsträffar etc. Föreningen är rikstäckande, men stöder att regionala avdelningar bildas inom föreningen. Hittills har vi två aktiva regionala avdelningar, Stockholm och Mälaren.

Dessutom jobbar vi på att få i gång avdelningar på Västkusten och i Vänern där många Forbinabåtar finns. Vill du veta mer om Forbinaklubben gå in på hemsidan: http://www.forbinaklubben.org/.
Dufourföreningen lade sin grundsten vid ett möte i november 2002. Föreningens mål och syfte är att tillvara ta medlemmarnas intressen och värna om båttypen. Föreningen är öppen för alla storlekar av Dufourbåtar. Självfallet bygger denna liksom andra ideella föreningar på att alla hjälps åt att bidraga med synpunkter, tips och erfarenheter. En förening enbart bestående av en styrelse gör ingen glad utan vi ser fram emot just ditt bidrag.

Sammanställningen av olika tips är sammanställd och kommer troligen att läggas ut på en medlemssida på hemsidan. Håll dig informerad på ” Aktiviteter i Dufourföreningen ” på hemsidan http://hem.passagen.se/dufour/index.html.

Bud Mobil Vinö Sail race avgjordes för 18 året i rad i Hjälmaren utanför arrangerande Södra Hjälmarens Båtklubb, Hampetorp. Kappseglingen avgjordes i 3 kölbåtsklasser samt 5 stycken Hjälmarsnipor. Totalt antal deltagande båtar var 65 stycken, som i måttliga vindar seglande runt Vinön.

Två Expresser toppade prislistan med arrangörsklubbens Johan Olsson bara fem sekunder före Johan Bergman efter knappt tre och en halv timmes segling. Bästa Hjälmarsnipa styrdes av Björn Eriksson med Anders Lottenberg som skeppare i andraplacerade snipa. Komplett resultatlista återfinns på klubbens hemsida www.shb-klubb.com

Båtklubbarnas administration sköts i allmänhet av klubbkassören med hjälp av något datorprogram. Engelbrecht Information AB presenterar ett nytt system, Internet administration av medlemsregister (IAM), där klubbens medlemsregister kan underhållas via Internet.

Detta register kan sedan kopieras ner till funktionärens dator för vidare bearbetning. Kassören länkar ihop medlemsregistret med ett affärssystem där alla funktioner som fakturautskrift, kundreskontra och bokföring finns integrerade.

Via Microsofts produkter kan man kopiera informationen från Access till Excel eller enkelt skapa massbrev som skickas via post eller e-post. Info www.ei.se.

Nu är det dags att sammanfatta SBU-året. Båtriksdagen i våras innebar ordförandebyte och det är naturligt att fråga hur arbetet har gått.
– Det har varit ett händelserikt första halvår, säger Göran Andersson, SBU:s nye ordförande. Bland annat har de båda arbetsgrupper som Båtriksdagen tillsatte i våras gjort en första avrapportering inför styrelsen nyligen och mitt intryck är att de slutgiltiga förslagen, som ska presenteras på det uppskjutna Unionsrådet i början av februari, kommer att få ett gott mottagande.

– En annan viktig fråga väntar också på sin lösning, framhåller Göran. En ny utbildningskonsulent skall utses. Han eller hon ska ju dessutom ha den dagliga skötseln av kansliet vid Nämnden för Båtlivsutbildning. Tjänstebeskrivning finns på SBU:s hemsida och vi hoppas att många ska vara intresserade av tjänsten.

– Så ska vi formulera ett nytt samarbetsavtal med Håll Sverige Rent. Ett förslag finns framtaget och om vi får de EU-pengar förslaget förutsätter kommer vi att kunna jobba med flera viktiga miljöfrågor under det kommande året. En personalförstärkning finns redan vid kansliet för dessa arbetsuppgifter.

– Det har varit ekonomiskt bekymmersamt på grund av den kraftiga minskningen av statsbidrag vi drabbades av.d Vi hoppas nu att den nyligen ingivna bidragsansökan för 2005 ska behandlas välvilligare. – I anslutning till båtmässan Allt för Sjön ska vi som vanligt ha ett Båtting där vi får tillfälle att behandla viktiga båtpolitiska frågor. Kanske blir frågan om obligatorisk förarutbildning en sådan fråga. Vi satsar för övrigt på att visa upp en ny profil på mässan i form av nya montrar både för SBU och det viktiga båtlotteriet.

– Kansliflytten, visserligen bara en våning, har blivit en stimulans för vår duktiga personal, betonar Göran Andersson, som passar på att önska dem och alla andra båtmänniskor här i landet en God jul och ett Gott Nytt År.

Skånska båtklubbar har drygt 1800 personer i kö för båtplats. Det konstaterar Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation (SBS) som gjort en enkät bland båtklubbarna utmed kuststräckan Trelleborg-Helsingborg. Längst är kön hos Råå Hamnförening med 600 i kö.

Enkäten visar att kommunerna borde bygga ut hamnarna på Skånes västkust. I stället är det kustnära bostadsbyggande som dominerar planeringsverksamheten. I Vellinge vill kommunen ta hela vinteruppställningsplatsen och fylla upp halva hamnbassängen för att bygga 130 bostäder
I Malmö har konflikten mellan stadens planerare och båtlivets krav blivit extra stora.

Det gäller Båtklubben Malmöhus i Malmö. Klubben är uppsagd till den 31 december 2004. I nuläget vet inte båtägarna vart man ska ta vägen med sina båtar för vinterförvaring och var man skall flytta klubbhus, bryggor och annan egendom som klubben äger. Några uppläggningsplatser inför vintersäsongen har inte kunnat erbjudas vilket har fått till följd att ingen ännu har tagit upp sin båt. Några båtplatser till kommande säsong har inte kunnat erbjudas till många av klubbens medlemmar och köerna är långa hos klubbarna på rimligt avstånd.

En Översiktsplan för Nyhamnen föreligger och SBS har i ett längre remissyttrande ställt sig t kritiska till delar av planen. I remissyttrandet sägs bland annat: ”Planförslaget innefattar en betydande bostadsbyggnation inom området.” Detta i sig borde medföra ett ökat behov av fasta båtplatser i området för de människor som flyttar in. Framför allt löser inte planförslaget det akuta behovet av båtplatser enligt den aktuell inventering som SBS gjort.

– Delar av planen kan vi acceptera, den är bra, säger Kent Danielsson, ordförande i SBS, men att försvåra tillgängligheten med broar över inseglingen till hamnen har vi ingen förståelse för även om dom enligt förslaget skall vara öppningsbara. Båtlivets och båtturismens behov skulle kunna tillgodoses på ett betydligt bättre sätt.

Erik Bohlin