SBU

Nävekvarns Båtklubb har tillsammans med QSTAR investerat i en ny sjömack för bensin och diesel. Satsningen görs för att komplettera de senaste årens förbättringar som bland annat utökning av antalet gästbåtplatser och en modern serviceanläggning med toaletter, duschar och tillgång till tvättmaskin.

Med den nya sjömacken blir Nävekvarns Gästhamn komplett inför årets båtsäsong. Macken har också placerats så att även bilar kan utnyttja den, vilket är viktig för en liten ort som Nävekvarn, som under något år varit utan bensinmack.

Till årets båtsäsong fortsätts den lyckade satsningen med hyrbil. Nävekvarns båtklubb tillsammans med Hyrbilen i Nyköping AB erbjuder gästande båtresenärer att hyra bil, för att göra korta utflykter i närområdet, till exempel till Nyköpings Hus eller Kolmårdens Djurpark.

I direkt anslutning till Nävekvarns Gästhamn finns Museet Aktersnurran, som på ett intressant sätt visar på aktersnurrans historik och utveckling. Vidare finns under sommaren turistinformation i museet, samt möjligheter att hyra havskajaker. Några hundra meter från gästhamnen finns också ortens lokala matvaruaffär Coop Nära.

Info Kurt Rindstål, ordförande i Nävekvarns BK, tel. 070-593 1464, E-mail kurt.rindstal@telia.com

Organisationen Svenskt Friluftsliv, där bland andra Svenska Båtunionen (SBU) ingår, har tagit fram ett nytt program för sin friluftspolitiska verksamhet.

Svenskt Friluftsliv samlar 21 ideella organisationer, som arbetar med friluftsliv och folkhälsa.

Tillsammans organiserar de ungefär två miljoner medlemmar i olika åldrar. Runt om i hela landet finns närmare 10 000 lokala föreningar och klubbar. Friluftsrörelsen är därmed en av Sveriges största folkrörelser.

Svenskt Friluftsliv arbetar för att friluftspolitiken ska moderniseras och förnyas. För att påverka regering och riksdag har Svenskt Friluftsliv därför utarbetat programmet Friluftslivet och samhället. Programmet slår fast att en långsiktigt framgångsrik friluftspolitik kräver en stark grund:

• En politik med tydliga visioner och mål

• Ändamålsenlig lagstiftning och infrastruktur

• Goda ekonomiska resurser

• En lämplig organisation av samhällets resurser

Försvara allemansrätten
Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftslivet. Genom allemansrätten får människor nyttja naturen utan att behöva betala för tillträdet.

Medvetenhet och kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att den ska kunna bevaras för framtiden. Behåll strandskyddet i miljöbalken och delegera inte dispensgivningen till kommunerna i riksintressanta områden. Svenskt Friluftsliv arbetar för att höja kunskapen om och långsiktigt värna allemansrätten.

Värna naturen
Alla ska ha möjlighet att bedriva friluftsliv i en rik natur med friskt vatten, frisk luft och bullerfri miljö. Naturen ska värnas och skötas så att den kan nyttjas uthålligt för friluftsliv i skog och mark.

Målsättningen är att den tätortsnära naturen ska vara lika omfattande som idag även i framtiden. Därför behöver viktiga naturområden ett långsiktigt skydd till gagn för friluftslivet.

Svenskt Friluftsliv arbetar för ett långsiktigt skydd av viktiga naturområden för friluftslivet.

Mer friluftsliv i skolan
Kunskap om allemansrätten och naturen måste förmedlas till alla barn och ungdomar i skolan.

Det är viktigt att det finns bra grönområden i nära anslutning till skolorna så att en naturlig relation till natur- och kulturlandskapet kan skapas. Daglig fysisk aktivitet ska ingå i skolarbetet i såväl grundskolan som gymnasiet.

Svenskt Friluftsliv vill ge alla barn och ungdomar goda förutsättningar för fysisk aktivitet i och en naturlig relation till naturen.

Planera samhället för bättre folkhälsa
Fysisk aktivitet har avgörande betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Brist på fysisk aktivitet är ett växande folkhälsoproblem. Att ge alla goda möjligheter att röra sig i naturen är därför en investering för framtiden, en investering i hälsosam samhällsplanering.

Svenskt Friluftsliv arbetar för en samhällsplanering som ger alla möjlighet att röra sig i naturen.

Ordinera fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett konkret sätt att arbeta långsiktigt för en förändrad livsstil. FaR kan ersätta eller komplettera övrig läkemedelsbehandling. Det gäller att nå personer med en stillasittande livsstil och motivera dem att röra sig i naturen. Med en förändrad, mer fysiskt aktiv, livsstil finns stora vinster att göra för såväl den enskilde som samhället.

Svenskt Friluftsliv anser att Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska ges en större roll i hälsoarbetet.

Stimulera turism i naturen
Friluftsliv skapar jobb i hela landet. Med förbättrat samarbete mellan naturvårdare, friluftsorganisationer och näringsliv kan sysselsättningen öka. Samhället bör underlätta och stimulera en ökad naturturism, såväl i skyddade områden som i naturen i övrigt. De 28 nationalparkerna och ca 2 700 naturreservaten har ofta stora attraktionsvärden.

Svenskt Friluftsliv vill stimulera en ökad naturturism i alla delar av landet.

Dags för ett ”friluftslyft”
Friluftsorganisationerna tar ansvar för att bygga ett mer hälsosamt samhälle. Vi anser därför att friluftslivets organisationer från samhällets sida bör jämställas med idrottsrörelsen när det gäller beskattning och bidrag. Som ett första steg föreslår vi att det nuvarande anslaget på 25 miljoner kronor till friluftsorganisationerna höjs till minst 100 miljoner kronor till år 2010.

Svenskt Friluftsliv anser att det är dags för ett ”friluftslyft” efter förebild från ”idrottslyftet”.

Kontaktuppgifter för mer information:
Svenskt Friluftsliv
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten
Tel. 08-549 041 21 Fax. 08-447 44 44
info@svensktfriluftsliv.se

Länk: www.svensktfriluftsliv.se

Vid årets Båtriksdag, som hölls i Stockholm 5–6 april, valdes en delvis ny styrelse. Göran Andersson fortsätter som ordförande (tidigare vald) medan ett par ordinarie ledamöter kom in via nyval.

På Båtriksdagen antogs bland annat ett uttalande om regeringens förslag till nya regler för obligatoriskt förarintyg, så kallat båtkörkort.

Främre raden, fr. v.: Kent Danielsson, Leif Stenlund, Denis Helin, Göran Andersson (ordförande), Carsten Syverstad, Martin Nordström, Sten Olsson. Stående fr. v.: Carl R Hellström, Tommy Engvall, Bengt Gärde, Lars Afzelius.

Vid Båtriksdagen gjordes detta uttalande om ett kommande Båtförarintyg:

Regeringens förslag stämmer med båtfolkets åsikt

Svenska Båtunionen, församlad till Båtriksdag i Stockholm 5-6 april, noterar med tillfredsställelse att regeringen har lagt fram ett förslag om obligatoriskt förarbevis för fritidsbåtar, så kallat båtkörkort.
– Detta är nästan helt i linje med vad Svenska Båtunionen sedan lång tid har arbetet för, säger Göran Andersson, ordförande för Svenska Båtunionen.
– Vi ser denna åtgärd som mycket betydelsefull för att höja sjösäkerheten. Detta kombinerat med att staten tar sitt ansvar för infrastrukturen på sjön genom att hålla huvudfarleder även för fritidsbåtar samt nysjömäta och agera för en ökad sjösäkerhet är något som vi välkomnar. Vi ser fram emot remissförfarandet, då vi har möjlighet att lägga fram våra detaljerade synpunkter.
– Vi förutsätter att de närmare 400 000 personer som redan har förarintyg kan fortsätta använda detta i kombination med giltig legitimation. Detta för att få en så smidig övergång som möjligt med så liten administration som möjligt.
Svenska Båtunionen är riksorganisation för 157 000 fritidsbåtsägare i Sverige och en av Europas största båtorganisationer. Svenska Båtunionen organiserar närmare 900 lokala båtklubbar genom regionala båtförbund.
Stockholm 20080405
För ytterligare information:
Göran Andersson, tfn 0730-44 09 44

Projektet Green Team arbetar med att få barn och ungdomar mer intresserade av friluftsliv, natur och miljö. Nu är Green Team på väg att starta i Jönköping, Skellefteå, Västerås och Eskilstuna.

Svenskt Friluftsliv är initiativtagare till projektet, som innebär en bra möjlighet att visa upp varje organisations verksamhet och på så sätt nå nya medlemmar och ledare i åldern 7–25 år.
Tanken med Green Team är att de olika friluftsorganisationerna som finns lokalt, gemensamt arbetar fram ett smörgåsbord av friluftsaktiviteter som barn- och ungdomar får prova på. I stället för att gå på fotbollsträning en gång i veckan kan man välja Green Team och testa cykling, klättring, fiske och andra friluftsaktiviteter. De ideella friluftsorganisationerna bidrar med barn- och ungdomsledare till aktiviteterna.
Ett årsprogram upprättas där föreningarna turas om att ha återkommande aktiviteter. Under sommaren planeras en Sommarcamp där deltagarna kan praktisera de friluftsaktiviteter de provat på under året, mer koncentrerat. Alternativt kan campen vara ett sätt att fånga nya intressenter till kommande termin. Läs mer på www.svensktfriluftsliv.se
Kom gärna med synpunkter, idéer och tankar kring detta! Och fortsätt maila in verksamhetsberättelse och information om era aktiviteter ute i klubbar och förbund. Mailadressen är sbugast@gmail.com.
Nu är det snart dags att titta över jollen!
Martin Nordström
Barn- och Ungdomskommittén

Banverkets planer på ett dubbelspår över Göta kanal i Motala har lett till stor oro bland båtfolk och Göta Kanalbolaget.

– Banverket har redan en bro över kanalen och nu vill man bygga ett dubbelspår bredvid, rakt över kanalen. Jag har ett långt perspektiv och vill hellre att man bygger en tunnel, säger kanalbolagets direktör Claes-Göran Östlund.
Banverket menar dock att en tunnel skulle bli för dyrt att bygga. Förhandlingarna mellan Göta kanalbolaget och Banverket har inte varit fruktsamma och fler och fler protesterar nu mot planerna. Claes-Göran Östlund tycker inte att han fått någon förståelse för kraven på ett visst antal broöppningar per dygn eller på bulleråtgärder för att säkra bullernivåerna utmed kanalen. Föreningen Göta kanals Vänner kräver en utredning av alternativa lösningar däribland ett tunnelalternativ.
De närmaste 20 åren tror Claes-Göran Östlund att man kommer att få öppna bron cirka 20 gånger per dag. Men längre fram är han rädd för att tågtrafiken ökar och att Banverket vill minska antalet broöppningar.
– Och jag är rädd för att man i ett längre perspektiv kommer att stänga av kanalen, säger Claes-Göran Östlund.

Rörstrands Båtklubb grundades 1918 av arbetare på Rörstrands porslinsfabrik. Fabriken upplät mark vid Karlbergskanalen i centrala Stockholm där klubben finns än idag. – Klubben är en av Sveriges äldsta och vi firar med en stor hamnfest den sjätte juni. Dagen därpå är det eskader ut till vår egen klubbholme för fortsatt firande, berättar Karin Wieslander. I samband med jubileet gör medlemmarna en utställning om klubbens historia.

Höganäs hamn ligger strategiskt i norra delen av Öresund och är en lämplig hamn inför en segling över Kattegatt. Hamnen drivs av Höganäs Båtsällskap. Med början 2007 har de gamla skjulen rivits och nya byggnader tillkommit som rymmer restaurang med bryggservering, välsorterad marina och en modern servicebyggnad med toaletter, duschar och tvättstuga. Dessutom tillkommer i år ett känt företag inom fartygsdesign. Vintern 2007-2008 rensmuddrades hamnen så att djupet nu är 2,5 m. I hamnen finns tillgång till gratis bredband. Hamnen ligger endast 500 m från stadscentrum med all erforderlig service. Info www.hbs.se

Mats Lejmyr, ordförande i SMBF sedan fyra år, lämnade roder och befäl till Inge Bramer som alltså blev ny förbundsordförande. Inge har fram till nu varit SMBF:s förbundssekreterare. Valet av Inge skedde med stor majoritet och i full enighet. Vi säger grattis till Inge och önskar honom lycka till. Han har lång erfarenhet från båtklubbsverksamhet och är själv båtägare på såväl ost- som västkust för eventuell fritid. Inge har under ett flertal år verkat i SMBF:s styrelse, bland annat som förbundssekreterare. Han har tidigare varit ordförande och kassör i Kvarnvikens Båtsällskap men under förra året lämnat sina förtroendeuppdrag där, dock fortfarande förankrad i klubblivet genom ordförandeposten i IRS, den samägda förening som vinterupplägger båtarna för GBS, HSBK, KBS och SBK.

Båtdagen valde Johnny Erbacke att efterträda Inge som förbundssekreterare, även detta val i mycket stor enighet. Fyra nya ledamöter valdes in i SMBF:s styrelse; Björn Fredriksson, Håbo BS, Tore Hansson, Morarnas BK, Erik Lager, Stockholms SS och Staffan Wohrne, Håbo BS.

Båtdagen hölls i van der Nootska Palatset i Stockholm. Lokalen, en mycket vacker och anrik byggnad, uppfördes av en hitvandrande officer från Holland på 1600-talet. Carl-Michael Bellman använde senare fastigheten och han var ägare från 1700-talet in på 1800-talet då den omvandlades till glädjehus. Här höll alltså Saltsjön-Mälarens Båtförbund sin Båtdag 2008, jo nu var det förstås inget glädjehus längre utan drivs av en seriös stiftelse.

Deltagarna på mötet konstaterade att antalet närvarande båtklubbar och funktionärer ökat sedan förra året. Vi hoppas naturligtvis att denna trend fortsätter. Av 265 anslutna båtklubbar var 53 representerade och dessa förfogade över 261 röster.

Dagen inleddes med ett öppningsanförande av SMBF:s förbundsordförande Mats Lejmyr. Han berättade om och förhandsvisade den film som framtagits av SBU och som presenterar SBU:s och det organiserade båtlivets verksamhet. Filmen mottogs med stort intresse. Filmen kommer mycket snart att distribueras till alla anslutna båtklubbar.

Svenska Sjö presenterade sin verksamhet. Det är ju ett båtförsäkringsbolag som tagits fram och ägs av båtägarnas själva. Uppmaningen till alla båtägare och klubbar att se över sitt försäkringsskydd vidarebefordras av årsmötet.

Inge Bramer informerade om BAS-M/K som tagits emot mycket väl av båtklubbar. Av SMBF:s ca 270 klubbar använder idag ett 100-tal systemet för rapportering av årssiffror och klubbdata. Ca 120 deltagare från 60 klubbar har utbildats i BAS-K (SBUs Administrativa System för Båtklubbar). Fortsatt utbildning kommer att erbjudas båtklubbarnas förtroendevalda under våren. Målet är att de allra flesta skall använda detta system.

Lennart Wendt informerade om det omfattande samarbetet SMBF har med Länsstyrelse och andra myndigheter. Vi utgör remissinstans och kan konstatera att antalet remisser har ökat de senaste åren. Flertalet handlar om att få fartbegränsa i trånga vikar, kring stränder, bryggor. SMBF anser att det måste finnas godtagbara skäl för att tillstyrka fartbegränsningar utöver vad Sjölagen säger. Att detta efterlevs är sedan Sjöpolisens o Kustbevakningens ansvar. Dessutom visades det lokal-TV-inslag, ABC-nytt, gjort med anledning av att Stockholms Stad begärt att få hålla Danvikstullsbron stängd 14 april – 15 juni 2008 för reparation.

SMBF, bildat 1926, är en sammanslagning av Saltsjöns BF och Mälarens MBF. SMBF har under alla år mestadels fått rosor men ibland även kritik. Under det gångna verksamhetsåret skrev några båtklubbar gemensamt ett inlägg i tidningen Båtliv under rubriken ”Våga utveckla – och avveckla i båtorganisationerna”. Man ifrågasatte förbundens roll och såg hellre en direkt koppling mellan klubbarna och SBU. Båtdagen 2007 tillsattes en organisationsutredning med uppdraget att se över SMBF:s organisation och arbete. Man fokuserade på förbundsstyrelsernas antal ledamöter och organisation men kritiken saknade konkreta åtgärdsförslag gällande vad man ville styrelsen skulle förbättra eller avveckla av sitt arbete. I vart fall saknades den sprängkraft man behövt för att urholka förbundets kompetens och kraft vilket blivit följden om utredningens förslag anammats. Förslaget röstades ner med stor majoritet och förbundsstyrelsen fick fullt förtroende till fortsatt arbete.

Under det gångna året har ett faddersystem ”sjösatts” där varje styrelsemedlem ansvarar för 15-20 båtklubbar. Därmed kan vi konstatera att SMBF närmar sig båtklubbarna på ett bra sätt. Detta uppfattas mycket positivt av båtklubbarnas styrelser men också av SMBF som snabbt får in frågor o synpunkter utifrån. För att ytterligare förbättra kommunikationen med våra uppdragsgivare båtklubbarna har en ny hemsida tagits i bruk. Den kommer ytterligare att förbättras under år 2008.

Båtarnas säkerhet är en viktig uppgift för SMBF att bevaka. Ett flertal nya besiktningsmän har fått utbildning och bevis på sina kunskaper. Hoppas dom får få många uppdrag.

Under året har 14 kommittéer och arbetsgrupper arbetat med allt från ungdomsfrågor till arrendeavtal.

En frågeställning som kommer till SMBF och som berör hela landets alla båtklubbar är den strandnära byggnation som expanderar snabbt och där våra småbåtshamnar ligger i farozonen. Kommunerna bör ta till vara småbåtsägarna och bättre förstå betydelsen av rekreation som vår oerhört vackra skärgård ger, vilken bör vara tillgängligt för alla invånare. I stället för att ”hota” våra småbåtshamnar borde man förbereda och föreslå nya områden för småbåtshamnar och mångfaldiga våra båtklubbar och småbåtsföreningar. Vi får heller inte glömma att verksamhet som bedrivs av våra småbåtsägare också ger ett icke föraktligt tillskott till turistnäringen. Se skillnaden hur årstiderna påverkar våra skärgårdar med vidhängande öar.

Johnny Erbacke

Förbundssekreterare i SMBF

Sedan en tid har kamratföreningen Ankarena, en sammanslutning av tidigare ledamöter av SBU-styrelsen, haft uppdraget att bringa reda i SBU:s snart 80-åriga arkiv. Ett ihärdigt rotande i protokoll och korrespondens börjar till slut ge resultat och det måste ses som välförtjänt att arkivarierna unnade sig litet avkoppling från det förmodligen rätt dammiga jobbet i det förflutna i SBU:s arkiv, med en nypa frisk luft och litet nya vyer från en av Ålandsfärjorna. Levnadsförhållandena i M/S Cinderellas katakomber fascinerade dessutom.

Det högtidliga sammanträdet bevistades av nästan hälften av föreningens medlemmar och försiggick under intensiva diskussioner om vad som sig tilldrager inom båtlivet idag (med en och annan tillbakablick, förstås) och om fortsättningen på arkivarbetet och hur akterna ska kunna komma mänskligheten till gagn. Som väl är besitter Ankarena gedigen ADB-kunskap och en lång radda moderna idéer inför det fortsatta historieskrivandet stöttes, nöttes och blöttes. Ytterligare flera strävsamma stofiler kommer fortsättningsvis att sysselsättas med att ta fram material till celebrerandet av SBU:s 80-årsjubileumsår.

En särskild programpunkt i Ankarenas sammanträdesplan är den årliga rapporten från redaktör Bengtsson – om framgångarna för tidningen, ja, och om beslutsläget för körkort till sjöss. Han verkar svårstoppad, Bengtsson, men det ska väl kunna bli glad pensionär även av honom så småningom.

Överankaret Malmborg kunde till slut nöjd konstatera att vi åter fick med oss hela gruppen tillbaks till startpunkten i Stockholm. Det lyckas inte varje gång!

Leif Karlsson

I SBU:s båtbesiktningsdatabas finns statistik från 24 358 genomförda säkerhetsbesiktningar. Totalt har 43 418 felanmärkningar noterats.
Cirka 8 000 av besiktningarna var återbesiktigade, alltså båtar som besiktigats mer än en gång. Till vår glädje kan vi konstatera att två tredjedelar av tidigare påtalade fel/anmärkningar var åtgärdade på de båtar som återbesiktigades.
Nu under båtmässotider kan det vara klokt att fundera på att göra en säkerhetsbesiktning av sin båt. Kostnaden uppgår som regel till högst några hundralappar. Syftet med besiktningen är att kontrollera att båten håller godtagbar standard ur säkerhetssynpunkt och att ge båtägaren råd och tips till förändringar för att förbättra båtens sjösäkerhet. Men också att höja båtägarens säkerhetsmedvetande.
Säkerhetsbesiktningar bör göras vart femte år men kan naturligtvis utföras oftare på båtägarens begäran. Går du i sälj- eller köptankar kan ett säkerhetsbesiktningsprotokoll ge en hint om båtens skick!
Kontakta besiktningsmannen/kvinnan i båtklubben eller sök på SBU:s hemsida, där godkända besiktningsmän och -kvinnor finns.

Dokumentet för egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar” har tryckts upp och skickats ut från SBU till förbund och klubbar. Dokumentet finns även som arbetsdokument på SBU:s hemsida och kan användas av klubbarna som underlag för en kontinuerlig uppföljning och dokumentation för att säkra miljön i hamnarna. Det kan också fungera som underlag för en kort- och långsiktig underhållsplan. Egenkontroll för hamnar för fritidsbåtar är ett komplement till Hamnboken och har väckt stort intresse bland båtklubbar.

SBU:s ungdomskommitté ska informera lite extra om sin verksamhet i Båtliv för att nå ut till den yngre generationen.

Kommittén ska berätta om nyheter och aktuella händelser. Skicka in text och bilder från era aktiviteter ute i landet. Förhoppningsvis kan det uppmuntra och hjälpa andra att komma igång med sin ungdomsverksamhet. Kanske vill ni berätta om första gången ni startade motorn eller tävlingen som visade sig bli så spännande. Vi hoppas även kunna presentera tävlingar och inskickade teckningar på den här sidan.

Skicka material till sbugast@gmail.com.

Huvudmålen för vår verksamhet är att upprätthålla en bank med utbildningsmaterial, att samverka med andra organisationer, en ungdomssida i Båtliv, nyhetsbrev per e-post, bevaka projektet Green Team, aktivera Rorsmansmärke och bevaka båtkörkortets utveckling samt Projekt Sjöpigge.

I månadsskiftet februari-mars skickades filmen om Svenska Båtunionen – Sveriges största båtorganisation – till alla medlemsklubbar.

Filmteamet har varit runt hela Sverige, från de stora sjöarna uppe i Norrland ner till Falsterbokanalen, från Gotland till Västkusten. De har filmat insjöar, innanhav och kanaler och besökt båtförbund och båtklubbar.
Filmen berättar om unionens verksamhet och dess stora betydelse för svenskt båtliv.
Filmen, som distribueras som en DVD-skiva, är på 15 minuter och kan förslagsvis vara ett trevligt inslag på båtklubbens årsmöte.
Bengt Anderhagen

Äntligen finns en manual för båtförbundens administrationsmodul BAS-F! PDF finns att ladda ned på www.batunionen.com under “Organisation” – “Dokument” och den heter “Manual BAS-F 1.2 (PDF)”.

BAS-F är ett bra stöd för er som hanterar årsrapporteringen i båtförbunden. Här finns verktyg för att sammanställa de uppgifter om medlemstal mm som klubbarna rapporterar in via BAS-M. Ni kan även sköta avgiftsaviseringen samt reskontra med hjälp av BAS-F.

Om du har ett användarkonto i BAS med behörighet “Båtförbund – Administratör” hittar du BAS-F under “Min sida” – “Båtförbund”.

Vänliga hälsningar

Patrik Lindqvist, Svenska Båtunionens kansli

af Pontins väg 6
115 21 Stockholm

tfn 08-545 859 64
e-post patrik@batunionen.com
Internet www.batunionen.com

Sv Seglarförbundets Historiska Utskott inbjuder till

Seglare Minns onsdagen den 24 oktober 2007 kl 18.00

I Tranebergsstugan, Bromma. Efter den gemensamma middagen kommer den välkände tornadoseglaren och tillverkaren av extrema flerskrovsbåtar och master i kolfiber Göran Marström att berätta om sitt spännande seglarliv

Förhandsanmälan nödvändig senast måndag 22 oktober till Maivor Bergau tel 08-393102, e-post bergau@glocalnet.net eller till Sv Seglarförbundets kansli 08-4590993, e-post asa@ssf.se.

Kostnaden 120 kronor, som även inkluderar delikat middag betalas kontant vid ankomsten till T-stugan.
Välkomna.

Totalsegrare i årets Roslagen Sea Race blev båten ”Rapier” med Mats Wold som skeppare. Han seglade på tiden 31.06,56.
Årets upplaga av Roslagen Sea Race bjöd på friska vindar till att börja med. Men sedan dog vinden mer och mer och det traditionella nattbleket medförde att de båtar som inte fick ankarfäste, drev medströms bakåt vid Kapellskär.
Men deltagarna fick njuta av Roslagsskärgården mellan Lidingö i Stockholm och Öregrund i norra Roslagen. Några av de långsammare båtarna fick även skåda två soluppgångar.
Den totala sträckan för Roslagen Sea Race är drygt 100 nautiska mil. Det sker tre starter utanför Gåshaga på Lidingö. Det finns en gate (två rundningsmärken som båtarna passerar mellan) vid Fejan och en vid Tolvöregrund. Första båt vid gaten vid Fejan var en Formula 18, som passerade klockan 23.45. Det blev en lång natt och morgon i år och sista båt passerade inte förrän 09.37 dagen efter.
Tävlingen ordnades första gången 2002 med 63 anmälda båtar. I år var 58 båtar anmälda. Tre av dem kom inte till start, tre bröt och 52 kom i mål.
Fem klubbar är med och arrangerar tävlingen – Lidingö Segelsällskap, Norrtälje Segelsällskap, Östhammars Segelsällskap, Tulka Segelsällskap och Öregrunds Båtklubb.

bildtext:
Representanter från de arrangerande klubbarna: Fr. v. Sune Fagerberg, Öregrunds Båtklubb, Agneta Pettersson, Norrtälje Segelsällskap, Erik Bolin, Tulka Segelsällskap, Björn Berglund, Öregrunds Båtklubb, Göran Collin, Lidingö Segelsällskap, Torbjörn Ahlbäck och Per-Ola Frid, båda Östhammars Segelsällskap.

Den 26–25 maj ordnade Östergötlands Båtförbund en träff vid Risö i St. Anna Skärgård för dem som har gått navigationskurser, är med i båtklubbar eller har anknytning till förbundet. Ett 20-tal båtar samlades vid Risö. Vädret var mycket bra, trots dåliga väderutsikter från SMHI.
En lokal båtklubb sponsrade träffen och Östgötlands Båtförbundet skänkte priser till den tipspromenad som ordnades. Den innehöll kluriga navigationsfrågor där deltagaren även fick utföra praktiska moment som knopslagning, lägga ut kurser och mäta distanser i sjökorten.
Vinnare av tipspromenaden blev Jan Nyqvist, Norrköpings motorbåtsklubb. Tvåa kom Evelina Petterson-Bååth och trea kom Christian och Carolin Gustavsson, Stegeborgs båtklubb.
Text: Alexander Johansson
Foto: Carolin Gustavsson

Svenska Båtunionen har nominerat Sten Olsson (bilden) som vice ordförande i EBA (European Boating Association) för kommande period. Sten kommer från Piteå och sitter bland annat i Unionens styrelse och i Sjösäkerhetsrådet. Info om EBA: http://eba.eu.com

Den 21 juli anordnades en Horisont 23 DC träff i Luleå. Horisont är en motorbåt av norrbottniskt ursprung och fabrikat. Det var första gången ägarna träffades för att prata båt och ta en gemensam tur ut i Luleås vackra skärgård. Initiativet till träffen hade tagits av Mattias Åhman, som också håller på att bygga upp en hemsida på Internet om båttypen.
Mattias Åhmans initiativ uppskattades mycket av de båtägare som kommit till Norra hamn. Fyra stycken kom till fots, eftersom deras båtar ligger på land, av en eller annan orsak. Men andra kom sjövägen och lade till vid bryggan. Totalt slöt tio båtar upp.
Horisontbåten är konstruerad av Hans Fjällström, som också byggde de första exemplaren på Fjällströms båtbyggeri i Håkansön. Åren 1967–1968 byggdes de första båtarna. Senare övertog Kalle Wallgren på Norrbottens Plast i Luleå tillverkningen. När Wallgren slutade med tillverkningen började han hyra ut gjutformen till privatpersoner som ville bygga sig en egen båt.
Hur många Horisontbåtar som har tillverkats går det inte att få svar på, men det är troligen minst ett 60-tal. Tre av båtarna är rariteter tillverkade av både plast och trä. Det blir en horisont träff under 2008 också. Info www.horisonter.se
Mattias Åhman

Blekinge Båtförbund arrangerade sitt traditionella sjösportsläger även i sommar. Lägret hölls på Marinens fritidsläger Skönstavik i Karlskrona och pågick under en vecka.
Lägret är öppet för ungdomar från elva år och uppåt som vill lära sig bland annat sjövett och ledarskap och hur man umgås på sjön. Segling, motorbåt, navigation och allemansrätten var de stora ämnesområdena under veckan liksom miljö och viss sjukvård.
Text: Joakim Bülow
Foto: Filip Celander

Årets eskader gick västerut genom Blekinge skärgård under vecka 27, denna regniga sommar till trots var stämningen hela tiden på topp och visst glimtade även solen till några stunder. Eskadersegling ger utmärkta tillfällen till utbyte av navigations och naturhamntips, säkerhetsbesiktning av deltagarnas båtar och naturligtvis väldigt mycket båtprat.
Text & foto: Tommy Engvall

bildtext:
Ronnebys gästhamn (Ekenäs) nya gästhamnsvärd Martin Nordström med familj.

Hägerstenshamnens Dag arrangerades lördagen 9 juni kl. 12–16. På programmet stod “Öppet Hus” och “Öppna Bryggor” med visning av båtar från Polis, Brandkår med flera.
Dagen markerade även ett jubileum för klubben Dalbo Båtsällskap, som firade sin 60-årsdag och firade hamndagen i samarbete med grannklubben Hägerstens Båtklubb. Den senaste tiden har bland annat klubbhuset renoverats.

Under politikerveckan i Almedalen på Gotland deltog Svenska Båtunionen tillsammans med andra organisationer under samlingsnamnet Svenskt friluftsliv. I ett tält vid inre hamnen i Visby informerade man gästande båtfolk och politiker om sina organisationers syften.
– Det här är ett bra tillfälle för oss att få kontakt med såväl båtfolk som politiker och informera om vårt arbete och vår syn på båtfrågor, säger Lars Afzelius, styrelsemedlem i Svenska Båtunionen.
– Det är god tillströmning av intresserade människor. De frågar om hur det blir med det eventuella båtkörkortet, om säkerhetsbesiktning etc. I år står vi tillsammans med andra friluftsorganisationer men nästa år kanske vi har ett eget informationstält och varför inte ett eget öppet seminarium för såväl båtfolk som för politiker där vi kan lyfta fram båtfrågorna?, säger Lars Afzelius förhoppningsfullt.
Text & foto: Bengt Anderhagen

Bildtext:
Jordbruksminister Eskil Erlandsson (röst)fiskar under överseende av Kent Danielsson, Svenska Båtunionen.

Under två söndagar i april genomförde Östergötlands båtförbund tillsammans med skepparna på sjöräddningsbåtarna i Arkösund en sjösäkerhetsutbildning. Kurserna samlade 40 representanter från 20 båtklubbar.
På förmiddagen fick kursdeltagarna information om flytplagg och överlevnadsutrustning. Även information om radar och GPS navigering ingick. En viktig del var att deltagaren fick kunskap om hur man ska underhålla de nya uppblåsbara räddningsvästarna.
På eftermiddagen fick kursdeltagran lära sig att överleva i kallt vatten. En praktisk övning genomfördes där deltagarna iklädda överlevnadsdräkter fick träna på att kravla sig upp i en livflotte. Harald Mårtensson ÖBF:s ordförande uppger att det var mycket kämpigt att ta sig upp i flotten. Att hålla sig kvar om bord med en säkerhetslina konstrade han är en viktig del för att förhoppningsvis aldrig komma i en liknande situation.
Deltagarna fick också träna på att skjuta upp nödraketer samt navigera med radar och GPS i höga farter. Det räckte med att köra i 20 knop för att man skulle se att en GPS-plotter inte hinner med att uppdatera sig i den omfattningen som man skulle önska. Det syntes tydligt att båten låg före den positionen GPS-plottern visade.
Alexander Johansson

I år hålls Coronetklubbens möte i Vaxholm 1 september. Förutom Hans Bruun Bertelsen och hans familj kommer även andra spännande personer som var med när det begav sig att delta. Vidare kommer klubben att ha en modellparad med anländande båtar presenterade när de kommer in i gästhamnen. Info www.coronet.nu