SBU

Under 2007 blir det mer fokus på ökad verksamhet inom Svenska Båtunionen (SBU). Det bestämde årets Båtriksdag, som hölls i Göteborg 31 mars – 1 april. Ett eventuellt namnbyte för Unionen dröjer dock ännu ett tag.
Namnbytet orsakade inte riktigt den heta diskussion som en del kanske hade väntat sig. Det var en motion från Västkustens Båtförbund som föreslog att SBU bör byta namn till Svenskt Båtliv.
Fördelarna med ett namnbyte är många, enligt motionären. SBU blir tydligare och namnet Svenskt Båtliv är mer relevant. Men frågetecknen inför ett namnbyte på en så stor organisation som SBU med sina över 155 000 medlemmar, är många. Därför bestämde Båtriksdagen att utreda frågan och återkomma med resultatet till Unionsrådet, som hålls i november.
Ett av de största besluten som fattades gäller nya stadgar för Unionen. Dessa är grundläggande för hela verksamheten och har bearbetats i flera år. Efter en lång diskussion antogs stadgarna med direktiv för verksamhetens genomförande.

Nya stadgar för SBU
Bland förändringarna i stadgarna märks till exempel att reglerna för den demokratiska processen för inlämnande av motioner till riksdagen ändras.
Unionen ska i år sätta mer fokus på verksamhetens delar för att stödja medlemmarna och även få mera utrymme i media och samhällsdebatt om för båtlivet viktiga frågor. Under 2007 är bland annat dessa för båtlivet viktiga frågor aktuella:
X Utredningen om kompetensbevis för fritidsbåtar och båtregister avslutas.
X En funktionärsutbildning genomförs för ordförande, sekreterare och kassörer.
X Unionen anordnar fem nya förbundskonferenser till hösten, på andra platser än under premiäråret 2006.
X SBU tar fram en informationsfilm och en folder som ska användas för att beskriva verksamheten.
X Juridiska kommittén tar fram en broschyr om allmännyttiga ideella båtklubbars skattesituation och arrendefrågor.
X Miljöarbetet bedrivs med inriktning på att höja miljömedvetandet och fördjupa kunskaper om kulturella, ekologiska och sociala konsekvenser av båtfolkets beteende.

Gratis båtklubbsprogram
Unionens nya IT-system med ett komplett administrativt program för klubbar och förbund finns redan tillgängligt och flera utbildningar har redan genomförts för användarna, programmet, som är gratis för alla SBU-anslutna båtklubbar, ska nu utvecklas vidare samtidigt som SBU:s hemsida moderniseras. Mer information om detta kommer på www.batunionen.com
Ekonomi står som alltid i fokus även på Båtriksdagen, som samlar ett 150-tal delegater från hela Båtsverige. Unionens ekonomi är god med ett överskott för 2007 varför medlemsavgiften lämnades oförändrad.
De stora satsningar som görs på verksamheten kostar dock en del pengar, som till stora delar tas från SBU:s fonderade medel.

Medlemsavgifter i SBU
Varje medlem i en båtklubb ansluten till SBU betalar en avgift till Unionen. I denna ingår service från ett centralt kansli med bland annat juridisk hjälp och tidningen Båtliv med sex nummer pr år.
Avgifter 2007
Enkelanslutna medlemmar 51 kr
Dubbelanslutna medlemmar* 46 kr
Ungdomsmedlemmar** 20 kr
* Medlemmar även i Svenska Seglarförbundet.
** Till och med 20 år.

Bildtext:
SBU styrelse 2007 DSC_0092
Svenska Båtunionens styrelse 2007. Fr. v. Carsten Syverstad, Stockholm, Tommy Engvall, Blekinge, Kent Danielsson, Skåne, Denis Helin, Stockholm, Lars Afzelius, Västkusten, Göran Andersson (ordf.), Leif Stenlund, Västerbotten, Bill Hökander, Roslagen, Sten Olsson, Bottenviken, Bengt Gärde, Stockholm, och Mats Norelius, Dalarna.

Blekinge BF har anordnat kurs för blivande ungdomsledare, steg 2. Kursen mynnade ut i att deltagarna ska kunna tjänstgöra som miniledare/ledare på kommande sommars sjösportläger på Aspans kursgård.

Ett 15-tal pojkar och flickor grillades på Tingsgården i Bräkne-Hoby av Håkan Hasselberg och Martin Nordström i ämnen som föreningskunskap/organisation, ”Hjärt- och lungräddning” samt ledarskap. Ledarskapsutbildningen hölls av Per Mattson, Tarkett

Det är BBF:s förhoppning att dessa ungdomar stärkta av sina nyvunna kunskaper ska bli ett föredöme för sina kamrater på sjön.

Stegeborgs båtklubb tillsammans med Avantia båtklubb arrangerade en förarbeviskurs i TBV Östergötlands regi under hösten 2001. Provet ägde rum 5 november. Thomas Böök, NBF:s förhörsförrättare, var mycket nöjd med kursdeltagarna.
Trots att man numera inte får använda miniräknare vid förhöret lyckades alla lösa sina uppgifter.

Alexander Johansson

Det organiserade båtlivet har nått en aktningsvärd ålder. Det finns skäl att ibland bläddra tillbaka i historieboken och erinra sig hur det började och vad som har hänt genom åren. Det sägs ju ibland att endast den som kan historien kan göra riktiga bedömningar om framtiden. Enskilda klubbar hade funnits länge innan KMK, Mälarens Motorbåtsförbund, Saltsjöbadens Motorbåtsförbund och Vänerns Motorbåtsförbund vid ett sammanträde 16 mars 1928 beslöt att bilda Sveriges Motorbåtsunion. Därvid uttalade man att: Sammanslutningens syfte är att vara en nationell sammanslutning inom motorbåtssporten för att såväl inom som utom landet tillvarata de intressen, som representerades av landets motorbåtsmän och den inhemska motorbåtsindustrien.

Redan från början slog man in på vägen att i skrivelser och uppvaktningar framföra sina synpunkter till olika myndigheter. Tidigt skrev man till Kungl. Maj:t angående sjömätning och nya sjökort. Frågan om obligatorisk inregistrering av motorbåtar kom tidigt upp. Svenska Jägarförbundet och Stockholms läns och Stads Hushållningssällskap hade hos Kungl. Maj:t gjort framställning om detta. Unionen sa nej i en skrivelse i mars 1931. 1935 inbjöds sålunda Kungl. Kommerskollegium att ombord på en Vaxholmsbåt följa en demonstration av på olika sätt numrerade motorbåtar.

Härvid framgick nummersystemets stora olämplighet ur alla synpunkter. 1965 hade Länsstyrelsen i Stockholms län hade begärt att motorbåtar skulle underkastas registreringstvång. Unionen sade även nu nej bland annat med motiveringen att namnskyltar på båtarna i förening med klubbstandertar och matriklar skulle vara fullt acceptabel frivillig väg att identifiera en båt och dess ägare. På 80-talet väcktes frågan igen och då fick vi som bekant registrering. Den slopades sedan av den borgerliga regeringen på 90-talet och nu uppmanas båtägarna som bekant att ansluta sig till det frivilliga registret, som Stöldskyddsföreningen driver i samarbete med försäkringsbolagen.

Eskaderseglingar har alltid varit populära och varje sommar arrangeras längre eller kortare färder med varierande antal deltagare. En av fördelarna med denna form av långfärder är att oerfarna båtägare kan få stöd och hjälp av den erfarna eskaderledningen. Inför olympiaden i Helsingfors 1952 tillsatte SMU:s verkställande utskott en eskaderkommitté om tre personer med uppdrag att organisera en färd till Helsingfors.

Finlands Motorbåtsförbund ordnade 130 förtöjningsplatser i Helsingfors och i Ekenäs. Kommittén fick hela 114 anmälningar. Planeringsarbetet gick mycket bra.

Den 13 juli 1952 samlades alla i Furusund för utklarering. Enligt planen skulle därefter eskadern gå till Fejan och tidigt på morgonen den 14 juli starta resan över Ålands hav. Men till Furusund ingick på förmiddagen rapport om dåligt väder. De mindre båtarna avråddes från att lämna Furusund. Andra avgick planenligt till Fejan. På eftermiddagen blev det plötsligt ändrade order från säkerhetstjänsten.

Alla tillråddes att starta.
Detta meddelande fick ödesdiger betydelse. Eskadern skingrades i det hårda vädret. Många sökte sig nödhamn i åländska hamnar och återvände småningom till Sverige, en mindre grupp av litet större motorbåtar fullföljde resan och fick lön för mödan och ett synnerligen gästfritt mottagande av de finska värdarna.

I många båtklubbar finns det fortfarande entusiaster som vårdar och seglar gamla träbåtar. Hit hör A22-klubbens medlemmar och Skärgårdskryssarförbundet har via sin Renoveringsfond hedrat två av klubbens medlemmar. Det är dels Jonas Claudelin, Stockholm som fått hedersplakett för förtjänstfullt renoverande av A 22:an Corona, dels Clarence Andersson, Nynäshamn, för förtjänstfullt bevarande av A 22:an Anitra. På hemsidan http://fly.to/corona kan intresserade studera renoveringsprojektet.

Båda båtarna tillhör verkligen kategorien veteranbåtar. Anitra byggdes 1932 efter ritning av Erik Nilsson och Corona 1929 efter A Magnussons ritningar.
De allra flesta är inte lika gamla, och faktiskt byggs fortfarande nya. Enligt uppgift kommer sannolikt två byggda i plast och en i trä att sjösättas i sommar. Allt sedan 1933 tävlas om Skärgårdskryssarpokalen, som i år äger rum på Ekoln vid Uppsala 3-6 juli.

På hemsidan http://surf.to/22klubben finns mera info.

Vi var några stycken som haft stora båtar – havskryssare och annat men som insett att båtlivet inte bara består av 40-fotare och racing över havet. Båtlivet är den egna båten, den egna bryggplatsen och möjligheten, att komma in i vikar bland kobbar och skär. Sagt och gjort – vi samlade ihop några ”goa gubbar” och bildade en opretentiös klubb för Marieholm 20 båtar.

Vi kallar oss Marieholm 20 Eskadern, det är däremot mer pretentiöst. Från början var vi fem medlemmar och året var 1998. Marieholm 20 båtarna är inte unga. De är byggda på 70-talet men medlemmarna är unga i sinnet.

Eskadern söker upp motorreparatörer, riggmakare, segelmakare och andra som kan komma med goda råd om förbättringar och utveckling av våra båtar.
Många medlemmar har strömmat till och på våra möten visar de upp sina praktiska lösningar, som de själva kommit på, hjälper oss andra med råd och uppmuntran. Vi har fått en årsrytm som består av ett bryggmöte på våren för att titta på medlemmarnas båtar, ett tekniskt möte under vinterhalvåret på en aktiv verkstad, som jobbar med vara båtar, en eskaderdag för gemenskap under sommaren och årsmöte i april mm

Du känner igen oss på havet genom att vi för en grönvit standert och har en Marieholm 20 dekal på jackan eller i mössan – och vi har stor glädje av våra 20 fotare och deras mysiga skeppare. Nu har vi även en egen hemsida – http:// hem.passagen.se /mariehol/ (inget m)
Vi vill uppmuntra alla som har mindre båtar att söka ”klassgemenskap” och få ut mer av Båtlivet. Det finns annat än nya 40-fotare att beundra. Idag är vi över 60 medlemmar och du får gärna vara med som medlem – bara du har en Marieholm 20 båt.

Steve Dempe

När årets Båtriksdag samlas på Quality Hotel i Nacka 13-14 april har delegaterna att ta ställning till två tunga propositioner och tio motioner i olika ämnen. Man kan förutse heta debatter främst kring av styrelsen framlagda propositioner, men även flera av motionerna innehåller hett debattstoff.

Höjd medlemsavgift
Styrelsen tvingas konstatera att rörelseresultatet för 2001 slutar med underskott på 725 000 kr, som täcks av eget kapital. Vidare har tidningen Båtliv överskridit budget med 836 000, vilket kommer att justeras mot SBU:s båtlivsfond som skapats just för situationer som denna. För att återuppbygga båtlivsfonden och möjliggöra ett höjt bidrag till Båtliv föreslår styrelsen att alla medlemskategorier med undantag för enskilda ungdomar får höjd medlemsavgift från 2003 med 10 kronor. Avgiften för 2002 är redan fastställd vid 2001 års Båtriksdag. Det betyder att medlemsavgiften för medlemmar i enkelanslutna klubbar blir 41 kronor och i dubbelanslutna 36 kronor.

Nya ramstadgar.
Svenska Motorbåtsunionen, som senare blev Svenska Båtunionen, bildades av självständiga klubbar och förbund med egna stadgar. Efterhand som nya klubbar bildats och anslutits har förslag på stadgar efterfrågats. En kommitté inom Saltsjön-Mälarens Båtförbund har utarbetat förslag till ramstadgar, som klubbar ska kunna anta sina egna med de lokala anpassningar som eventuellt kan behövas. Båtriksdagen föreläggs nu för fastställelse detta förslag, som för övrigt bearbetades vid Unionsrådet i höstas.

Motioner
Västkustens Båtförbund med stöd av Östra Vänerns Båtförbund föreslår att SBU tar initiativ till ett obligatoriskt kompetensbevis för fritidsbåtar, ett båtförarkort.
I motionen jämför motionärerna med jägarexamen, grönt kort för golfspelare, snöskoterkort. Motionären vill också att ett befarat myndighetspåbud ska mötas med ett eget initiativ av SBU.

Unionsstyrelsen (US) menar att frågan behöver utredas närmare och vill ha Båtriksdagens bemyndigande att tillsammans med NFB och Sjöfartsverket tillsätta en arbetsgrupp. Smålands Båtförbund vill väcka liv i den sedan en del år avsomnade provverksamheten för Rorsmansmärket. US tillstyrker motionen och vill ha uppdraget att ta fram och förnya det material som klubbarna ska kunna använda.

Navigationssällskapet motionerar kring flera olika problem. De vill att masttoppslanterna ska tas bort på segelbåtar med lägre mast än 12 meter. US är medveten om problemet med förväxling med annat rött ljus, men menar att internationella regler måste följas. Vidare vill Navis att väderrapporteringen i Sveriges Radios P1 förbättras. US håller med i huvudsak och vill gärna agera för bättre rapportering. Motionären anser också att bilfärjorna ibland kan vara svåra att se i mörker och vill att SBU via SSD ska verka för regler skapas för att undvika kollisioner. US uttalar stor förvåning över motionen och anser att nuvarande regler är full tillräckliga och föreslår att motionen avslås.

Slutligen vill Navis att SBU via SSD ska ta upp en diskussion med Sjöfartsverket angående reflexer på prickar så att de syns på radar. US tillstyrker motionen, men säger samtidigt att enligt uppgift från Sjöfartsverket förses alla nya prickar med radarreflektor.
Västkustens Båtförbund vill att förbunden ska få ta ut en mindre ersättning för distribution av protokollsblanketter till besiktningsmännen. US tillstyrker motionen
Blekinge Båtförbund vill att SBU tar fram en broschyr med uppgifter om begagnade båtars vanliga fel och förtjänster och pekar på att svensk Bilprovning har en liknande broschyr. US konstaterar att SBU idag inte har resurser att leva upp till motionärens önskemål och föreslår att motionen avslås.

Mälarens Båtförbund har varit besviken på de demonstrationer av de administrativa program som tagits fram och kräver att fel och brister snarast rättas till. US pekar på att pengar finns anslagna och att i motionen påpekade brister är nu tillrättade. Skånes Båtförbund pekar på ett faktum att i många hamnar finns både en grupp båtägare som via medlemskap i en båtklubb hyr sina platser och en grupp som hyr platser via en hamnförening. De senare är i regel inte medlemmar i SBU eftersom hamnföreningen inte anses vara en ideell förening. US menar att problemet närmast är en stadgefråga och att klubbar som söker medlemskap och som har hamnföreningskaraktär bör tänka igenom sina stadgar och utforma dessa på lämpligt sätt.

Sörmlandskustens Båtförbund har analyserat hur båtlivets organisationer verkar och har funnit att mycket finns att göra i fråga om samordning av kunskaper och resurser. Motionären skisserar ganska kraftiga ingrepp i både SBU:s, Svenska Kryssarklubbens och Svenska Seglarförbundets nuvarande arbetsformer och organisation. US konstaterar att de tre organisationerna redan har ett bra samverkansorgan i Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD. Nuvarande former för dubbelanslutning av båtklubbar till SBU och SSF är enkla. US hemställer därför att motionen avslås. Lidingö Båtförbund vill ha hjälp med att kontakta myndigheter,hamnar, rederier rörande problemet med svallvågor och av dessa vållade skador på stränder. US framhåller att problemet finns vid några få områden i närheten av storstäderna Stockholm och Göteborg. US anser att det regionala förbundet i första hand har en viktig uppgift dels som remissinstans gentemot länsstyrelsen och i samråd med Sjöfartsverkets trafikområde ta upp detta problem. Eventuellt kan flera berörda förbund gå samman. SBU och vid behov SSD kan agera mot centrala myndigheter.

Valfrågor
Det av Valnämnden framlagda förslaget innebär ett par förändringar. Bengt Aldengård, Sundsvall, har avsagt sig omval. Till ordinarie ledamot i hans ställe föreslås före detta sjötrafikdirektören vid Sjöfartsverket Göran Andersson. Han har redan en period varit styrelsesuppleant. På den därmed lediga suppleantposten föreslås nu Sten Olsson, Piteå. Han har hittills främst verkat i Norrbotten bland annat som sekreterare i Bottenvikens Båtförbund och som ordförande i Piteå Båtklubb.
I övrigt har avgående styrelseledamöter ställt sig tillförfogande för omval.
Info www.batunionen.com

Årets Båtriksdag, som hölls 13-14 april, karaktäriserades mera av samråd och endräkt än hård debatt och motsättningar. Sjösäkerheten stod i centrum med bland annat en motion om ett framtida båtförarkort. Nya ramstadgar var också uppe för beslut.
Av Erik Bohlin
Den centrala frågan om styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften för 2003 med 10 kronor till 41 kronor blev visserligen föremål för ingående diskussion, men accepterades. Valfrågorna bjöd dock på en överraskning. Tack vare ett sent inhopp i valproceduren lyckades SMBF få in Bengt Anderhagen, Stockholm, på en ordinarie styrelsepost. Han petade därmed ut Lars Erik Möller, Falsterbo, som lämnade styrelsen.
Sedan Båtriksdagen under många år arrangerats i olika delar av landet har nu principbeslut tagits att den skall förläggas till stockholmsområdet. SMBF svarade den här gången för arrangemangen och inledde den öppna delen med ett mycket stämningsfullt och vackert bildspel, som gav föraning om den stundande våren och sommaren. Den nyvalde ordföranden, Arne Sahlin, gav en intressant bild av SMBF:s arbete.
Anders Unosson presenterade Skärgårdsstiftelsens viktiga arbete i det vidsträckta området mellan Arholma och Landsort. En nyhet är att de ”avmilitariserade” delarna av skärgården kan komma att bli tillgängliga på ett helt nytt sätt. Gunnar Arvidsson, Sjöräddningssällskapet presenterade dess viktiga verksamhet.

Höjd medlemsavgift
De formella förhandlingarna genomfördes utan större debatt utom i fråga om unionsstyrelsens (US) förslag om höjning av medlemsavgiften för 2003. I sin motivering hänvisade US till det faktum att man tvingats ta 725 000 av Båtlivsfonden för att täcka ett underskott. Båtlivsfonden, som skapats för exceptionella händelser, behöver fyllas på upp till den ursprungliga nivån – cirka 1 Mkr.
Trots uttalad viss tveksamhet från några håll accepterade Båtriksdagens majoritet höjningen av medlemsavgiften för 2003 med 10 kronor till 41 kronor för enkelanslutna och 36 kronor för dubbelanslutna.
Detta liksom övriga beslut föregicks traditionellt av grupparbeten där inlämnade motioner debatterades under några lördagstimmar. Båtriksdagen in pleno på söndagsförmiddagen accepterade gruppernas förslag utan större debatt. För innehållet i dessa beslut hänvisas till Båtlivs hemsida, www.batliv.se, där de kommer att presenteras mera utförligt.

Nya i styrelsen
De avslutande valfrågorna fick ett helt oväntat inslag. Utöver valnämndens förslag till styrelseledamöter nominerade Saltsjön Mälarens Båtförbund Bengt Anderhagen. Det muntligt röststarka ja för honom ansågs slå ut Lars-Erik Möller, Falsterbo. Något voteringskrav restes inte och därmed fick den trygge skåningen, efter flera år av gott arbete i US, åka hem utan styrelseuppdrag. Skåningarnas besvikelse var inte att ta miste på.
Göran Andersson, Norrköping insattes som ordinarie US-ledamot efter Bengt Aldengård, Söråker, som undanbett sig omval. Sten Olsson, Piteå tog plats som ny suppleant i US.

Magnus Holmberg, en av Sveriges internationellt mest kända seglare, och hans besättning bestående av Stefan Rahm, Lasse Linger Magnus Augustson och Mikkel Rössberg har tilldelats ett av båtsportens förnämsta pris, Trygg-Hansas Gyllene Ankare.

Sealife Rangers, f.d. Team Stora, får utmärkelsen för sin totalseger i Swedish Match Grand Prix Sailing Tour 2001.I konkurrens med storheter som fransmannen Bertrand Pace, nyzeeländaren Russell Coutts, australiern Peter Gilmour och många andra av de allra mest välkända internationella seglingsstjärnorna vann teamet inte bara Touren, utan parkerade sig också i toppen av ISAFs världsranking i matchracing.

Magnus Holmberg har toppat Swedish Match Tour 19 månader i sträck och världsrankingen i ett år. Han är fokuserad, välförberedd och systematisk, med en stark drivkraft och analytisk förmåga. Dessutom är han en duktig och respekterad lagledare för sin besättning och han visar att det går att kombinera familjeliv med matchracingsegling på högsta internationella nivå. Magnus är en mycket god förebild inom svensk segelsport och en värdig vinnare av
Gyllene Ankaret för 2001, enligt juryn.

Magnus Holmberg och hela hans matchracingbesättning är i dag nyckelpersoner i den svenska America’s Cup-utmaningen Victory Challenge. Sedan i månadsskiftet oktober/november befinner de sig i Auckland, där de i likhet med de övriga åtta utmanarna samt försvararen Team New Zealand, har sina baser. America’s Cup 2003 inleds med utmanartävlingen Louis Vuitton Cup 1 oktober.
I priset ingår också ett stipendium på 30 000 kr som efter rett gemensamt beslut av Magnus Holmberg och juryn kommer att användas för att skapa ett ungdomslandslag i Match Racing. Gyllene Ankaret har delats ut sedan 1945 till årets mest förtjänstfulla företrädare för svensk båtsport alla kategorier.

Utmärkelsen kommer att delas ut vid Swedish Match World Cup i Marstrand första veckan i juli. I juryn ingår representanter från Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Racerbåtsförbundet, Svenska Seglarförbundet, KMK, KSSS och GKSS.

Stora Hunduddens varvsförening ligger på östra Djurgården och en båtplats i denna hamn är mycket attraktiv. Den ser ut som en båtklubb vilken som helst, men enligt stadgarna har föreningen bara två medlemmar, KSSS och SXK:s stockholmskrets. I praktiken disponerar medlemmarna i respektive klubbar hälften var av utrymmen på uppläggningsplatser och vid bryggorn.

De sedvanliga avgifterna för disponerade ytor betalar båtägarna till föreningen. En arrendator sköter torr- och sjösättningar. Verksamheten leds av en styrelse med tre representanter från vardera klubben samt tre representanter bland båtägarna. Föreningen har nyligen blivit medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF).

Trakasserierna mot Norrköpings Segelklubb fortsätter. För en tid sedan attackerade en utesluten medlem en annan medlem som tvättade sin båt på klubbens område. Den uteslutne medlemmen krävde att han skulle sluta tvätta. Enligt polisanmälan uppstod en ordväxling och 49-åringen gjorde obscena gester. Han stängde också av vattnet så att den andre inte kunde fortsätta tvätta båten. Medan ytterligare en medlem skyndat till och ringt polisen uppstod ett mindre slagsmål. Polisen kom till platsen och tog upp en anmälan. Den uteslutne medlemmen anmäldes för misshandel och ofredande.

Det här var långt ifrån första gången som segelklubben drabbades av hans framfart. Under lång tid har klubben varit svårt utsatt för skadegörelse. Det rör sig om allt från sönderskurna presenningar till skadegörelse på båtar. Klubben misstänker att det är den uteslutne som ligger bakom skadegörelsen. I slutet av förra året dömdes han för att ha dödshotat två klubbmedlemmar och ofredat en kvinna på klubbens område. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter.

Nu kan vi uppleva jollesegling på Kallsjön vid foten av Åreskutan. Grundsvikens Seglarskola ordnar seglarkurser för ungdom och vuxna. Utbildningen för ungdomar arrangeras som sommarläger med nybörjarkurser och fortsättningskurser.
I paketen ingår boende och måltider och möjlighet till andra aktiviteter. Info Peter Mellquist. tel. 070-342 3500, http://welcome.to/grundsviken.

Nils Gorton, 53, är ny VD för Svenska Sjö AB. Han tillträdde 15 mars och har 25 års erfarenhet i försäkringsbranschen.
– Det känns spännande, säger han. Våra lokaler är helt fantastiska ur båtlivssynpunkt. Vi finns nära hamnområdet i Vaxholm, som torde vara ett av de mest trafikerade i landet.
– Det känns spännande ur en annan synvinkel också.

Det känns stimulerande att ta vid i detta arbete. Svenska Sjö är ju marknadsledande på båtförsäkringsområdet. Vi finns ju mycket nära våra kunder i mer än ett avseende och Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) har genom åren lyckats uppnå för båtägarna ganska unika resultat.

För egen del har Nils Gorthon som många andra seglat jolle som barn och i vuxen ålder bedrivit båtliv i varierande omfattning. Just nu har han sin båt i Svinninge Marina Club och som många andra hoppas han på många sköna båtdagar.

Info www.svenskasjo.se

Med ett digert heldagsprogram firade Båtsällskapet Arken 20-årsjuibileum 8 juni i strålande sol. I programmet ingick kappsegling, femkamp, ponnyridning, loppmarknad. Den festliga dagen avslutades med middag för 350 personer på hamnområdet och festfyrverkeri.

Båtsällskapet Arken har sin anläggning vid Mälaren nära Kungsängen väster om Stockholm. Båtklubben skapades när några båtägare inte fick plats i grannklubbarna. Många hinder har de haft att övervinna, men tack vare en omfattande arbetsinsats och stor målmedvetenhet har skapats en förnämlig anläggning av ett grunt, lerigt strandområde.

Namnet Julle Bernström bör nämnas särskilt. Julle har varit klubbens ordförande ända sedan starten och är det fortfarande till den grad att han bor på hamnområdet i en husvagn intill sitt livsprojekt, upprustningen av en femton meter lång veteranbåt.

Hallsta Båtklubb i Hallstavik firade nyligen ett 40-årsjubileum med en trevlig fest i hamnen. Den välutrustade hamnen med plats för cirka 200 båtar vid fyra pontoner, stor kran, klubbstuga och rymliga uppläggningsplaner tillkom på ett ovanligt sätt. Klubben hade sedan 30-talet en hamnanläggning i den innersta delen av Edeboviken och arrenderade mark av Hallsta Pappersbruk.

I slutet av 50-talet behövde det expanderande pappersbruket marken och klubben anvisades ny mark med förmånliga villkor. Energiska klubbfunktionärer sökte och fick nästan hela det statliga bidrag som då fanns för anläggande av fritidsbåtshamnar. Kungl. Sjöfartsstyrelsen fick i uppdrag att bygga hamnen. Totalkostnaden kom att uppgå till knappt 300 000 kronor.

Klubben var sedan några år direktansluten till Svenska Båtunionen eftersom regionalt förbund inte fanns. Klubbens ordförande blev styrelsesuppleant i SBU:s styrelse. Hamnen stod färdig och invigdes i oktober 1961 av SBU:s dåvarande ordförande, amiral Gösta Odqvist. Våren 1962 kunde klubbmedlemmarna ta klubben i besittning.

I närvaro av ett 30-tal medlemmar invigdes den nya hamnattraktionen i Bromölla den 29 juni. I första hand avses den 4,5 m höga byggnaden vara en prydnad för hamnen, men den kan också fungera som fyr med sitt blinkande sken. Fyren är byggd av Patrik Hedlund med viss hjälp av Mats Ekwurtzel. Båda dessa ingår i Båtklubben Pärlans styrelse. Mats är hamnchef i båtklubbens ena hamn, Kyrkvikens småbåtshamn och Patrik ingår i hamnkommittén.

Invigningstalet hölls av klubbens ordförande, Leif Zadig. Invigningsklippet förrättades av Patrik medan Mats med hjälp av fritidsnämndens ordförande Kay Stark höll i varsin ända av det blågula bandet. Efter invigningen bjöds de närvarande på grillad korv.
Under hösten kommer klubbmedlemmarna att få tillfälle att i en namntävling få föreslå ett passande namn till den nya skapelsen.

I närvaro av ett 30-tal medlemmar invigdes den nya hamnattraktionen i Bromölla den 29 juni. I första hand avses den 4,5 m höga byggnaden vara en prydnad för hamnen, men den kan också fungera som fyr med sitt blinkande sken. Fyren är byggd av Patrik Hedlund med viss hjälp av Mats Ekwurtzel. Båda dessa ingår i Båtklubben Pärlans styrelse. Mats är hamnchef i båtklubbens ena hamn, Kyrkvikens småbåtshamn och Patrik ingår i hamnkommittén.

Invigningstalet hölls av klubbens ordförande, Leif Zadig. Invigningsklippet förrättades av Patrik medan Mats med hjälp av fritidsnämndens ordförande Kay Stark höll i varsin ända av det blågula bandet. Efter invigningen bjöds de närvarande på grillad korv. Under hösten kommer klubbmedlemmarna att få tillfälle att i en namntävling få föreslå ett passande namn till den nya skapelsen.

Hägernäs Båtklubb med bryggplatser för 29 båtar och en klubbstuga ställs nu inför ännu en höst och vinter utan att veta vart man ska ta vägen. Redan för flera år sedan stod det klart att Täby kommun sagt upp det arrendekontrakt klubben haft på ett område på det gamla flygflottiljområdet. Eftersom nu fastställda byggplaner inte var färdiga förlängdes kontraktet årsvis.

Hösten 2001 fastställdes emellertid detaljplanen och ett möte ägde rum i oktober 2001 med representanter för kommunen för att diskutera alternativ lösning på klubbens problem. Trots flera propåer och skriftlig vädjan från klubben har bara det hänt att kommunalrådet Stefan Klåvus i ett brev, daterat 4 april i år, konstaterat ”att vi nu inte ser några möjligheter att hitta en ny plats för Hägernäs båtklubb, vilket jag tyvärr tvingas beklaga”. Någon personlig kontakt har inte gått att få. I samma brev påpekas att det redan finns två större fritidsbåtshamnar och att det inte är aktuellt att skapa någon ny. Hägernäs Båtklubb har dock funnits sedan 1947.

Eftersom JM-Bygg, som numera äger marken, ännu inte startat upp sina byggplaner har klubben kunnat vara kvar på nåder. Klubbens sekreterare Håkan Granell kan bara konstatera att alla kommunala dörrar tycks ha slagit igen för gott. Klubbens namn har till och med strukits på listan över båtklubbar på kommunens hemsida.

När SBU:s kansli nu startar efter semestrarna finns en ny person i personalgruppen. Han heter Hans W. Berglund och efter några veckors mjukstart kommer han att efterträda Staffan Högardh på posten som generalsekreterare. Staffan önskar efter 25 år i centrum av svenskt båtliv att få trappa ner. – Det känns som en stor utmaning, säger Hans när Båtliv får kontakt med honom efter första arbetsveckan. – Den mycket stora erfarenhet som samlats hos min företrädare blir inte lätt att leva upp till. Men eftersom jag kommer att ha Staffan som kunskapskälla en tid framåt är jag inte så orolig.

Hans Berglund är bosatt på Resarö nära Vaxholm. Han kommer att pendla med Vaxholmsbåt till jobbet, så det blir nära till båtlivet året runt.
På Resarö har han upplevt båtliv på gräsrotsnivå som ordförande i en båtklubb i 15 år och lika länge har han varit navigationslärare för vetgiriga fritidsbåtägare. En segelbåt, Marieholm 26, och en motorbåt, Oxelö 26, ingår i ”rederiet” och sjövana finns även från andra fartyg.
Hans har också med sig jobb som utbildare i ledarskapsfrågor och som handläggare i Sveriges Stuvarförbund har han också med i bagaget, vilket borgar för stor erfarenhet av kontakter med människor och organisationer.

Svenska Båtunionens verksamhetsberättelse för 2002 är nu klar. Den finns i tryckt form, men du kan även ladda hem den här.

Strömstad gästhamn blev först i Sverige med att erbjuda sina besökare trådlös uppkoppling på internet. Utrustning kan hyras på hamnkontoret eller turistbyrån. Info 0526-623 30, www.stromstadtourist.se

Enligt ingångna rapporter händer det en hel del på hamnfronten i Skåne.
Efter förhandlingar har klubbenövertagit hamnen för fritidsbåtar här i Falsterbokanalen från och med den 1 januari!

Båtklubben Malmöhus har fått ett besked att de klarar sig 2003, men är förmodligen husvilla 2004.
Lomma kommun har sålt uppställningsplatsen för Lommabuktens Seglarklubb med direkt tillträde. Klubben har arrendekontrakt fram till 2014

Sedan är det chockhöjningar på gång i Norra Hamnen i Helsingborg där Helsingborgs Yacht Club residerar på ena sidan av hamnbassängen. På andra sidan har man byggt bostäder och Dunckers kulturhus, en jättesatsning, som man invigde i fjor. Man har längs bostäderna och kulturhuset byggt promenader i form av en mycket påkostad stensatt parkanläggning.

Den andra sidan där klubben finns är Parapeten, så den är redan stensatt. Nu räknar man in parkanläggningen i kostnaden för hamnen och lägger på vanlig kommunal avskrivning. Man vill då att båtägarna ska betala kalaset. Det tycks röra sig om en höjning från 6000 kr till 8000 kr. Det bör uppmärksammas att hamnarna är populära strövområden och flanörerna är till största antalet kommuninvånare, som inte har någon anknytning till båtlivet. Båtägarna är i många fall i minoritet i området i de kommuner där man inte tillåter avspärrning
av amnområdet. Jag känner förresten inte till någon svensk kommun, som har tillåtit avspärrning.

När vi möter en båt av samma fabrikat som den egna eller ser en likadan i gästhamnen uppstår gärna en känsla av samhörighet. Ofta blir det en trevlig pratstund på bryggan med utbyte av erfarenheter. På fler håll har nu bildats klubbar med uppgift att sammanföra båtägare av en viss båttyp.

Båtliv förmedlar gärna kontakten och för dagen kan vi informera att Forbinaägare i hela landet kan gå in på hemsidan www.forbinaklubben.org och höra av sig till styrelsen och anmäla sitt intresse för medlemskap.
Alla ägare till en Albin 25 har också fått ett forum i www.albin25.com. Albin 25-klubben är nybildad och i ett pressmeddelande satsar styrelsen med säte i Karlstad på ett mycket brett program med en rad förmåner för sina medlemmar. I första han vill man nu ha kontakt med alla Albin 25-ägare runt om i landet. Det sker enklast genom att anmäla sig via hemsidan Saltö 31 är en annan båttyp med egen klubb. Den kommer att ha årsmöte på båtmässan Allt för Sjön den 9 mars i rum nr 257. Årsmötet ska börja kl. 11.00 och därefter lunch, för den som så vill, i mässrestaurangen.

Caravelle33 är en båttyp som såldes som självbyggarbåt under 70- till början på 90-talet. Det finns idag cirka 150 båtar i våra skärgårdar.
En klubb under namnet Caravelle33 Klubben har nu bildats och vi går att nå via http://home1.swipnet.se/~w-16008/caravelle33klubben.htm.

Svenska Seglarförbundet delar varje år en rad belöningar för fina prestationer. Pris som årets seglare tilldelas Victory Challenges projektledare Mats Johansson. Han får priset för sin insats som ledare för det svenska syndikatets framgångar i America’s Cup. Mats Johansson får även priset för att ha satt svensk segling på världskartan.
Vinges Kanna tilldelas Laserseglaren Daniel Birgmark från Göteborg. Remierspokalen tilldelas 470-seglarna Therese Torgersson och Vendela Zachrisson, GKSS. Geddapokalen tilldelas den man eller kvinna som under året fyller högst 20 år.

Karin Söderström från Lerum tilldelas priset för sin silvermedalj på Ungdoms-VM i Kanada.
Halvan tilldelas KSSS-seglaren Arvid Claeson för hans guldmedalj på Junior EM i E-jolle. Tornadoseglarna Martin Strandberg och Kristian Mattson från Malmö får priset ”Lyftet”. Nakterhusetpriset tilldelas Helena Darvelid, en av världens mest framgångsrikaste kvinnliga havskappseglare. Priset som årets tränare går till Per Wennersten, sportchef på GKSS. Utmärkelsen Årets arrangörsklubb tilldelas Träslövsläges BS.